Koninklijk Besluit van 12 februari 2003
gepubliceerd op 26 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998 tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2003022162
pub.
26/02/2003
prom.
12/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de hiërarchische indeling der bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen kunnen titularis zijn sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997021143 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, inzonderheid op artikel 21, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de hiërarchische indeling der bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen kunnen titularis zijn sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen, aangepast bij koninklijk besluit van 4 december 2001 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 februari 2002 en 20 september 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2002 pub. 12/02/2002 numac 2002022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het protocol nr. 433 van 20 september 2002 van het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Regeringscommissaris van Begroting, gegeven op 24 oktober 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 5 december 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de hervorming van de loopbanen van het federaal administratief openbaar ambt van de niveau 1 een van de aspecten van het intersectoraal akkoord 2001-2002 insluit;

Overwegende dat de lineaire verhoging van de weddenschalen verbonden aan de gemene en bijzondere graden op 1 januari 2003 in werking treedt;

Overwegende dat de diensten die de wedden moeten uitbetalen dan ook in staat moeten gesteld worden zo snel mogelijk te beschikken over de nieuwe aangepaste weddenschalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 3 december 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 03/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de hiërarchische indeling der bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor pensioenen kunnen titularis zijn sluiten tot vaststelling van de weddenschalen van de bijzondere graden van de Rijksdienst voor pensioenen, aangepast bij het koninklijk besluit van 4 december 2001, en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 februari 2002 en 20 september 2002, worden de bedragen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel vervangen door de bedragen die voorkomen in de derde kolom van dezelfde tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^