Koninklijk Besluit van 12 februari 2009
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022116
pub.
12/03/2009
prom.
12/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, inzonderheid op titel V, hoofdstuk 1;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 87, eerste lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001, 87, tweede lid, 87, laatste lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, 93, vijfde tot zevende lid, 93ter, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006, en 98, vervangen bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 januari 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 15 januari 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat momenteel de gehele wereld, maar in belangrijke mate ook België verkeert in een economische en financiële crisis. Met het herstelplan heeft de Regering op 11 december 2008 een aantal maatregelen aangekondigd die op korte termijn het vertrouwen moeten herstellen en zorgen voor meer zekerheid op lange termijn. In het Europees herstelplan, dat door de Commissie is aangekondigd op 26 november 2008, worden de regeringen van de lidstaten aangemaand om maatregelen te nemen die gericht, tijdig en tijdelijk zijn. Ze moeten ook snel kunnen worden ingevoerd. De maatregelen die de Regering heeft aangekondigd schrijven zich in in deze aanbeveling. Ze moeten zowel de gezinnen als de bedrijven helpen om deze moeilijke periode te overbruggen;

Gelet op het feit dat in het licht van de Europese aanbeveling de Regering het uitermate nodig acht om alle maatregelen die in het herstelplan van 11 december 2008 staan zo snel mogelijk een reglementaire basis te geven. De meeste van die maatregelen gaan immers in vanaf 1 januari 2009 of moeten op zijn minst al vanaf die datum gunstige effecten ressorteren op de economie;

Gelet op het feit dat de Regering ook wenst een krachtig signaal te geven aan de economische actoren en aan de bevolking door alle maatregelen samen door te voeren, ook deze die op een latere datum in werking treden; Het herstelplan vormt voor de Regering immers één en ondeelbaar geheel;

Gelet op het advies nr. 45.871/1 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 211, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 april 1997, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 211.§ 1. De hoegrootheid van de primaire ongeschiktheidsuitkering wordt vastgesteld op 60 pct. van het gederfde loon bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de gecoördineerde wet. »

Art. 2.Artikel 212 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 4 maart 2005 en 5 juni 2007, wordt aangevuld met het volgende lid : « Voor de gerechtigde wiens primaire ongeschiktheid of wiens invaliditeit een aanvang neemt vanaf 1 januari 2009, wordt het maximumbedrag van het loon vastgesteld op 97,1012 euro. »

Art. 3.Aan artikel 213 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 11 november 2002, 5 mei 2004 en 5 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het tweede lid wordt het getal « 53 » vervangen door het getal « 55 »;2° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 4.Aan artikel 214, § 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, b), wordt het getal « 26,1294 » vervangen door het getal « 26,6520 »;2° in het eerste lid, 2°, b), gewijzigd bij dit besluit, wordt het getal « 26,6520 » vervangen door het getal « 27,1850 ».

Art. 5.Artikel 237bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005, en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007, wordt aangevuld met de volgende leden : « Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 september 1993 tot 31 december 2002, wordt met ingang van 1 september 2009 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.

Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen in de periode van 1 september 2002 tot 31 december 2002, wordt met ingang van 1 september 2009 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.

Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen vóór 1 januari 2008, wordt met ingang van 1 september 2009 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 0,8 pct. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214. » Art.6. Artikel 237ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 237ter.Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid de duur bereikt van zes jaar uiterlijk op 31 december van het betrokken jaar, wordt verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. vanaf 1 september van dat jaar. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214. » Art.7. Artikel 237quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007, is niet van toepassing in 2009 en 2010.

Art. 8.Artikel 1 van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 3, 1° treedt in werking op 1 mei 2009.

De artikelen 4, 1°, 6 en 7 treden in werking op 1 september 2009.

De artikelen 3, 2° en 4, 2° treden in werking op 1 januari 2010.

Art. 9.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^