Koninklijk Besluit van 12 januari 2005
gepubliceerd op 02 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022064
pub.
02/02/2005
prom.
12/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2005. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, inzonderheid op artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft;

Gelet op het advies, uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op 23 december 2002;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 februari 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 maart 2003;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op het advies nr. 35.194/1 van de Raad van State, gegeven op 26 juni 2003, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 4° wordt vervangen als volgt : « 4° werkgevers : a) voorzover zij vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst of het protocol van akkoord bedoeld in artikel 2 : - de inrichtingen die zorgen verlenen zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 7°, 8°, 11° en 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; - de diensten voor thuisverpleging; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; b) het Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers, opgericht bij de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Instituut voor veteranen - het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers, dat ten laatste op 30 april 2003 voor het personeel dat tewerkgesteld is in rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen en/of centra voor dagverzorging, een protocol van akkoord heeft gesloten waarin minstens de voordelen van artikel 2 zijn opgenomen;c) de medisch pediatrische centra, zoals bedoeld in artikel 34, eerste lid, 9°, a), van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en die onder de toepassing vallen van het paritair subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;d) de wijkgezondheidscentra die ten laatste op 31 december 2003 ofwel een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst ofwel een protocol van akkoord hebben gesloten waarin minstens de voordelen zoals bedoeld in artikel 2 worden opgenomen;»; 2° er wordt een 7° toegevoegd, luidende : « 7° wijkgezondheidscentra : de zorgverleners die met de verzekeringsinstellingen een akkoord sluiten waarin de forfaitaire betaling van de verstrekkingen wordt bedongen, zoals voorzien in artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.»

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervolledigd als volgt : « 4° het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, zoals bedoeld in artikel 1, 4°, b) ; 5° de medisch pediatrische centra zoals ze bij het RIZIV zijn gekend;6° de wijkgezondheidscentra zoals ze bij het RIZIV zijn gekend.»

Art. 3.Artikel 15 van hetzelfde besluit, waarvan de huidige tekst § 1 wordt, wordt vervolledigd als volgt : « § 2. De werkgever bedoeld in artikel 1, 4°, b) heeft recht op de jaarlijkse financiële tegemoetkoming voorzien in dit besluit vanaf 1 augustus 2001. § 3. De werkgevers bedoeld in artikel 1, 4°, c) hebben recht op de jaarlijkse financiële tegemoetkoming voorzien in dit besluit vanaf 1 januari 2003. § 4. De werkgevers bedoeld in artikel 1, 4°, d) hebben recht op de jaarlijkse financiële tegemoetkoming bedoeld in dit besluit vanaf 1 januari 2004. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^