Koninklijk Besluit van 12 januari 2007
gepubliceerd op 15 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007200054
pub.
15/02/2007
prom.
12/01/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid, inzonderheid op artikel 36, 2°;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Wet van 17 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 8 april 1997.

Bijlage Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 Nachtarbeid (Overeenkomst geregistreerd op 13 december 2005 onder het nummer 77653/CO/303.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, in arbeidsregelingen met prestaties tussen 23 en 6 uur, met uitzondering van het onthaalpersoneel met fooien bezoldigd.

Onder "werknemer" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 36, punt 2 van de arbeidswet van 16 maart 1971, zoals gewijzigd door hoofdstuk II van de wet van 17 februari 1997 betreffende de nachtarbeid (Belgisch Staatsblad van 8 april 1997). HOOFDSTUK II. - Nachtarbeid

Art. 3.§ 1. Een financiële vergoeding wordt boven het uurloon gewaarborgd aan de werknemers die in een in artikel 1 van deze overeenkomst genoemde arbeidsregeling zijn tewerkgesteld.

Deze vergoeding is op 1 juli 2005 vastgesteld op 2,0808 EUR per uur.

Zij stemt overeen met de indexspil 115,49.

Die vergoeding is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen maandelijks vastgesteld door het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad ; zij schommelt overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn voor de lonen en wedden van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen. § 2. De ingevolge § 1 van deze bepaling gewaarborgde financiële uurvergoeding wordt slechts toegekend voor de dagen waarop de werknemer de in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst genoemde werkzaamheden verricht.

Ze is binnen deze perken verschuldigd voor de uren gepresteerd tussen 23 en 6 uur.

Art. 4.§ 1. Boven de in artikel 3 bedoelde financiële vergoeding, wordt een toeslag van 20 pct. op het uurloon gewaarborgd aan de werknemers die prestaties verrichten na 2 u 30.

Ze is alsdan verschuldigd voor de uren die reeds vanaf 23 uur worden verricht. § 2. De ingevolge § 1 van deze bepaling gewaarborgde toeslag wordt slechts toegekend voor de dagen waarop de werknemer de in deze zelfde paragraaf gedefinieerde werkzaamheden verricht. § 3. Voor de in artikel 1 bedoelde werkgevers wordt de mogelijkheid de in artikel 1 bedoelde werknemers na 2 u 30 te werk te stellen beperkt tot acht nachtevenementen per kalenderjaar. Met "nachtevenement" wordt bedoeld : de nacht van het voor het publiek toegankelijke evenement, desgevallend en voor zover nodig daarenboven voorafgegaan door één nacht van voorbereidingswerken. § 4. De in artikel 1 bedoelde werkgevers zullen de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen op de hoogte brengen van het nachtevenement van zodra dit is gepland. § 5. Indien een uitbating deze grens van 8 nachtevenementen wenst te overschrijden, dan dient zij hiertoe 4 weken vooraf een aanvraag in bij het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen. § 6. De in artikel 4, § 1, bedoelde werknemers zullen de prestatie na 2 u 30 verrichten op vrijwillige basis. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende nachtarbeid (neergelegd op 13 juli 2005, geregistreerd op 28 juli 2005 onder nr. 75839/CO/303.03).

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2005.

Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden. Deze opzegging moet per aangetekende brief worden gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 januari 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^