Koninklijk Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 12 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012573
pub.
12/08/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 juni 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 2000, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen bestaat uit vierendertig gewone en vierendertig plaatsvervangende leden ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van de benoeming van de leden van dit paritair comité.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

Koninklijk besluit van 28 juni 1991, Belgisch Staatsblad van 11 juli 1991.

Koninklijk besluit van 13 oktober 1998, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.

Koninklijk besluit van 14 mei 2000, Belgisch Staatsblad van 6 juli 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^