Koninklijk Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 23 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau

bron
diensten van de eerste minister en ministerie van economische zaken
numac
2000021399
pub.
23/08/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11, § 1, vervangen door de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 9 december 1998 van het basisoverlegcomité van het Federaal Planbureau;

Gelet op het advies van 8 april 1999 van de Inspectie van Financiën;

Gelet op de akkoordbevinding van 23 december 1999 van de Minister van Begroting;

Gelet op de akkoordbevinding van 23 november 1999 van de Minister van Ambtenarenzaken;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en Onze Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsformatie van het Federaal Planbureau wordt vastgesteld als volgt : 1. Leden (niveau 1) : Commissaris bij het Plan 1 Commissaris-adjunct bij het Plan 1 Adviseur bij het Plan 4 Attaché of opdrachthouder of eerste opdrachthouder (VL) 32 2.Administratief personeel : Niveau 1 Adviseur 4 Adjunct-adviseur 6 Niveau 2+ Eerstaanwezend directiesecretaris 2 Directiesecretaris 2 Eerstaanwezend vertaler/vertaler 2 Programmeringsanalist 1 Programmeur/ Programmeur 2e klasse (niveau 2) 1 Niveau 2 Bestuurschef 4 Bestuursassistent 10 Niveau 3 Klerk 4 3. Meesters-, vak- en dienstpersoneel : Niveau 4 Geschoold arbeider 2 Art.2. § 1. In de hierna vermelde betrekkingen van artikel 1, mag slechts worden voorzien wanneer de arbeidsposten van contractuelen waarvoor ze in de plaats komen, afgeschaft werden door het vertrek van de leden van het contractueel personeel die ze bekleden : eerstaanwezend directiesecretaris 1 directiesecretaris 1 § 2. Indien drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit de betrekkingen vermeld in § 1 vacant gebleven zijn, worden zij van ambtswege geschrapt in artikel 1. § 3. De Inspecteur van Financiën moet vóór de bezetting van de betrekkingen vaststellen dat de voorwaarde vermeld in § 1 vervuld is.

Art. 3.Het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Federaal Planbureau wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Economie, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^