Koninklijk Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 12 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 9 352 000 BEF aan de v.z.w. Sociale SAMU

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022570
pub.
12/08/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 9 352 000 BEF aan de v.z.w. Sociale SAMU


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid programma 26.55.1;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 en 58;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden met betrekking tot het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, inzonderheid artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid artikel 22;

Overwegende dat de Minister van Maatschappelijke Integratie o.m. belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de integratie van groepen in de samenleving die, omwille van financiële, familiale of maatschappelijke omstandigheden, niet volwaardig deelnemen;

Overwegende dat de vzw Sociale SAMU een ambulante dienst is voor dringende maatschappelijke dienstverlening;

Overwegende dat de vzw Sociale SAMU geconfronteerd werd met brand, waardoor een nieuw onderkomen gezocht moet worden en de dienst volledig heropgebouwd dient te worden;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 7 juli 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 21 juni 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van negen miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend frank (9.352.000 BEF), aan te rekenen op het krediet van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2000, organisatieafdeling 55, b.a. 55.11.33.34, wordt toegekend aan de v.z.w. Sociale SAMU, met zetel te Drukkerijstraat 5, 1190 Brussel, te betalen op rekeningnummer 635-2929001-40.

Art. 2.De toelage heeft als doel de v.z.w. Sociale SAMU in staat te stellen, haar diensten opnieuw op te starten.

Art. 3.§ 1. Het toegekende bedrag zal in drie schijven worden betaald : Een eerste schijf van 50 % wordt vrijgemaakt na de vastlegging van de toelage en na aanvraag door de v.z.w. Sociale SAMU. Een tweede schijf van 30 % zal betaald worden drie maanden na de ondertekening van dit besluit en na voorlegging van de noodzakelijke verantwoordingsstukken.

Een saldo van 20 % zal betaald worden na voorlegging van de noodzakelijke verantwoordingsstukken. § 2. De bewijsstukken worden gedateerd, ondertekend door de vzw en voor de gevorderde sommen voor waar en oprecht verklaard. Zij worden in drie exemplaren ingediend. § 3. Alle schuldvorderingen en verantwoordingsstukken in het kader van dit besluit dienen uiterlijk op 31 oktober 2001 in het bezit te zijn van de administratie. § 4. Op de administratieve verwerking wordt toegezien door de Bestuursdirectie voor het Maatschappelijk Welzijn van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Zwarte Lievevrouwstraat 3 C, 1000 Brussel, 5de verdieping. Alle briefwisseling in verband met de administratieve verwerking in het kader van dit besluit wordt aan dit adres gericht.

In geval van betwisting zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Art. 4.Onze Minister van Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Maatschappelijke Integratie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^