Koninklijk Besluit van 12 juli 2000
gepubliceerd op 12 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 500 000 BEF aan de v.z.w. Digicenter

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022592
pub.
12/08/2000
prom.
12/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2000. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 2 500 000 BEF aan de v.z.w. Digicenter


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid de artikels 55 tot 58;

Gelet op het koninklijk besluit van16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, Overwegende dat de Minister voor Sociale Economie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de ondersteuning van de (re)integratie in de arbeidsmarkt van langdurig werklozen en bestaansminimumgerechtigden of gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp;

Overwegende dat de Minister voor Sociale Economie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de link tussen enerzijds de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en anderzijds de hierboven beschreven doelgroepen;

Overwegende dat intensieve individueel-georiënteerde trajectbegeleiding en opvolging een belangrijk middel zijn ter integratie van deze doelgroep in de arbeidsmarkt en in de maatschappij in het algemeen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 29 mei 2000;

Op de voordracht van Onze Minister voor Sociale Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.- Een toelage van twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2 500 000 BEF), aan te rekenen op het krediet van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2000, organisatieafdeling 55, b.a. 42.33.01.85, wordt toegekend aan de v.z.w. Digicenter, met zetel te Norbert Neeckxlaan 50, 3920 Lommel, te betalen op rekeningnummer 453-9121171-60.

Art. 2.De toelage heeft tot doel de v.z.w. Digicenter in staat te stellen een project tot (re)integratie van langdurig werklozen, bestaansminimumgerechtigden of gerechtigden op financiële maatschappelijke hulp en schoolverlaters zonder diploma of met een certificaat waarvoor in de omgeving (Noord-Limburg) geen betrekking te vinden is, in de arbeidsmarkt voort te zetten.

Hiertoe legt de v.z.w. Digicenter, via de opstart van een invoegbedrijf dat zich specialiseert in de digitalisering van bestaande fysieke informatie, de link tussen enerzijds de ontwikkeling van de Informatiemaatschappij en anderzijds de hierboven beschreven doelgroep.

De methodologie die hiervoor gehanteerd wordt is een sterk innoverende individueel-georiënteerde en intensieve trajectbegeleiding en opvolging.

Om een geïntegreerde aanpak te garanderen wordt het project DigiCenter uitgevoerd binnen de krijtlijnen uitgetekend door het OntwikkelingsAgentschap Lommel (OAL).

Art. 3.De periode van de betoelaging van het project neemt een aanvang op 1 juli 2000 en eindigt op 30 juni 2001.

Art. 4.De projectkosten, gedragen door de toelage, omvatten : Loonkosten omkaderingspersoneel - 1 voltijds personeelslid 1 750 000 BEF - 1 deeltijds personeelslid voor administratieve ondersteuning 240 000 BEF Werkingskosten 510 000 BEF Totaal 2 500 000 BEF

Art. 5.§ 1. Het toegekende bedrag zal in vier schijven worden betaald : Een eerste schijf van 30 % wordt betaald na aanvang van het project, op vraag van de opdrachtnemer en na akkoord van de opdrachtgever.

Een tweede schijf van 30 % zal worden betaald zes maanden na aanvang, na voorlegging van een tussentijdse stand van zaken en de noodzakelijke verantwoordingsstukken en na akkoord van de opdrachtgever.

Een derde schijf van 30 % zal worden betaald negen maanden na aanvang, na voorlegging van een tussentijdse stand van zaken en de noodzakelijke verantwoordingsstukken en na akkoord van de opdrachtgever.

Het saldo van 10 % zal worden betaald na het beëindigen van de periode, na voorlegging van een eindrapport, de noodzakelijke verantwoordingsstukken en na akkoord van de opdrachtgever. § 2. De bewijsstukken worden gedateerd, ondertekend door de opdrachtnemer en voor de gevorderde sommen voor waar en oprecht verklaard. Zij worden in drie exemplaren ingediend. § 3. Alle schuldvordering en verantwoordingsstukken in het kader van deze toelage dienen uiterlijk op 31 oktober 2001 in bezit te zijn van de administratie. § 4. Op de administratieve verwerking wordt toegezien door de Cel Sociale Economie van het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie van het federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 Brussel, 5de verdieping, bureau 516. Alle briefwisseling in verband met de administratieve verwerking in het kader van deze toelage wordt aan dit adres gericht.

Art. 6.In geval van betwisting zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Art. 7.Onze Minister voor Sociale Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Sociale Economie, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^