Koninklijk Besluit van 12 juli 2006
gepubliceerd op 13 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoer-ders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012215
pub.
13/10/2006
prom.
12/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoer-ders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de houthandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de houthandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2005 Arbeidsvoorwaarden van de arbeiders-wegvervoerders (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2005 onder het nummer 77843/CO/125.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de houthandel evenals de werknemers die zij tewerkstellen.

Onder "werknemers" verstaat men : de arbeiders en arbeidsters.

Wordt beschouwd als "arbeider-wegvervoerder" : de werknemer die houder is van een rijbewijs type C of C+E, die de functie uitoefent van bestuurder van een voertuig met een gewicht gelijk aan of hoger dan 3,5 ton en die bij het uitoefenen van deze functie geconfronteerd wordt met het probleem van de beschikbaarheidstijden opgesomd in het artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 (Belgisch Staatsblad van 5 september 2005) betreffende de arbeidsduur van de werklieden-wegvervoerders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de houtnijverheid (PC.125).

Art. 2.De beschikbaarheidstijden opgesomd in het artikel 4 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005, zijn onderworpen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in de verschillende sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten van de paritaire subcomités voor de houtnijverheid.

Art. 3.De arbeiders bedoeld in deze collectieve arbeidsovereenkomst ontvangen, tot een maximum van 12 uur per dag (arbeidstijd of tijd niet beschouwd als arbeidstijd zoals bedoeld in artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005), een ARAB-uurvergoeding ten bedrage van 0,50 EUR (basis : indexcijfer op 1 januari 2005) die de driemaandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgt.

Art. 4.Het uurloon van de arbeiders-wegvervoerders wordt vastgesteld op 10,51 EUR (basis : indexcijfer op 1 januari 2005) en die de driemaandelijkse evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgt.

Art. 5.De grenzen van de arbeidsduur, vastgesteld door de artikelen 19, 20 en 26bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, kunnen overschreden worden op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur, berekend over een periode van maximum zes maanden, gemiddeld de arbeidsduur vastgesteld bij wet of bij collectieve arbeidsovereenkomst niet overschrijdt.

Art. 6.De arbeidstijden en de tijden niet beschouwd als arbeidstijd zoals bedoeld in het artikel 3 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 augustus 2005, moeten worden aangeduid op een individueel document (prestatieblad) dat ter beschikking wordt gesteld van de chauffeur en dat ten minste eens per maand wordt ondertekend door de werkgever en de chauffeur. Een model van dit prestatieblad wordt bij deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

Art. 7.De werkgever moet binnen de 15 dagen die volgen op de indienstneming van de arbeider-wegvervoerder of de inschakeling van bestaand personeel in de functie van arbeider-wegvervoerder, de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de houthandel, per aangetekend schrijven, hiervan op de hoogte brengen.

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 29 november 2005. Zij is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen opgezegd worden mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, bij aangetekend schrijven betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de houthandel.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^