Koninklijk Besluit van 12 juli 2009
gepubliceerd op 17 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003278
pub.
17/07/2009
prom.
12/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JULI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14524, § 1, zevende lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondert sluiten en § 3, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Economische Herstelwet sluiten;

Gelet op het KB/WIB 92, maatregel 5 van de bijlage IIbis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning sluiten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 mei 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 27 mei 2009;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat : - het economisch herstelplan inzake de uitgaven gedaan met het oog op het besparen van energie voornamelijk uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2009; - de maatregelen met betrekking tot het besparen van energie ten spoedigste ter kennis moeten worden gebracht van de betrokken belastingplichtigen; - het bijgevolg past de wijzigingen aan het KB/WIB 92 zo snel mogelijk aan te brengen; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Gelet op het advies 46.920/2 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2009 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en van Onze Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I, afdeling XXVsepties van het KB/WIB 92, ingevoegd bij koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 2004 en 19 december 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift van de afdeling wordt vervangen als volgt : « Afdeling XXVsepties.- Vermindering voor energiebesparende uitgaven, voor passiefhuizen en voor interesten die betrekking hebben op leningen ter financiering van energiebesparende uitgaven (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14524) »; 2° er wordt een artikel 6311ter ingevoegd luidende : « Art.6311ter. De belastingplichtige die de toepassing vraagt van artikel 14524, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdt de volgende attesten, waarvan de modellen door de Minister van Financiën of door zijn gedelegeerde worden vastgesteld en die worden uitgereikt door de kredietgever, ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën : 1° een eenmalig basisattest waarin de kredietgever de gegevens meedeelt waaruit moet blijken dat het leningcontract in aanmerking kan komen voor de toepassing van artikel 14524, § 3, van het genoemde Wetboek;2° een jaarlijks betalingsattest waarin de kredietgever het bedrag van de door de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen meedeelt, alsmede de gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de voor de toepassing van artikel 14524, § 3, van hetzelfde Wetboek gestelde voorwaarden nog steeds zijn vervuld.»

Art. 2.Aan maatregel 5 van de bijlage IIbis, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het opschrift wordt aangevuld met de woorden « , muren en vloeren »;2° in de huidige tekst worden de woorden « voor de isolatie van een dak » ingevoegd tussen de woorden « bevestigt dat het » en de woorden « gebruikte isolatiemateriaal »;3° de maatregel wordt aangevuld als volgt : « De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van muren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 2 vierkante meter Kelvin per watt voor de isolatie aan de buitenzijde van een muur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte; - 0,75 vierkante meter Kelvin per watt voor de isolatie in de spouw van een spouwmuur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte.

De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van vloeren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 1 vierkante meter Kelvin per watt in geval van isolatie aan de binnenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte; - 2 vierkante meter Kelvin per watt in geval van isolatie aan de buitenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte. »

Art. 3.Artikel 1 en artikel 2, 2° zijn van toepassing vanaf 1 januari 2009.

Artikel 2, 1° en 3°, is van toepassing voor de jaren 2009 en 2010.

Art. 4.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Financiën, B. CLERFAYT Nota Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992.

Wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg type wet prom. 10/08/2001 pub. 29/11/2002 numac 2002015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondert sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 september 2001.

Wet van 27 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/2009 pub. 07/04/2009 numac 2009201450 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Economische Herstelwet sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 april 2009, ed. 1.

Koninklijk besluit van 27 augustust 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003558 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 deécember 2002, ed. 2.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij konklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^