Koninklijk Besluit van 12 juli 2015
gepubliceerd op 27 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003265
pub.
27/07/2015
prom.
12/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003265

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


12 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, strekt ertoe gebruik te maken van de machtiging die U is verleend door artikel 10, § 6, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten.

De huidige Belgische regelgeving verplicht emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten ertoe om, net als emittenten waarvan effecten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, een halfjaarlijks financieel verslag openbaar te maken. Voor de emittenten genoteerd op Alternext bestaat zo'n halfjaarlijks financieel verslag uit drie elementen: i) de verkorte financiële overzichten, ii) een verklaring van de bij de emittent verantwoordelijke personen dat deze verkorte financiële overzichten een getrouw beeld geven van de emittent en iii) informatie over een eventuele externe controle.

Artikel 1 van onderhavig besluit heeft tot doel deze verplichting op te heffen voor emittenten waarvan enkel "gewone" schuldinstrumenten tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten en deze emittenten derhalve vrij te stellen van de openbaarmaking van dergelijk verslag.

Deze vrijstelling gold reeds voor emittenten waarvan enkel schuldinstrumenten met een nominale waarde per eenheid van ten minste 100.000 euro tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten: artikel 18, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 14 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten, dat hierin voorziet voor emittenten op de gereglementeerde markt, is immers, op grond van artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten, ook van toepassing op emittenten op Alternext. Deze vrijstelling wordt nu doorgetrokken tot alle "gewone" schuldinstrumenten, ongeacht hun nominale waarde per eenheid.

Deze nieuwe, uitgebreidere, vrijstelling geldt enkel voor "gewone" schuldinstrumenten, zoals gewone obligaties en gestructureerde schuldinstrumenten waarvan de opbrengst bijvoorbeeld afhangt van de evolutie van een referentiewaarde. Voor schuldinstrumenten die in aandelen kunnen worden omgezet, lijkt het daarentegen wenselijk dat de beleggers van dezelfde informatie kunnen genieten als de beleggers in aandelen. Voor die laatste schuldinstrumenten blijft de verplichting om een halfjaarlijks financieel verslag openbaar te maken daarom behouden. Het gaat voornamelijk om zogenaamde "reverse convertible bonds", die kunnen worden omgezet in aandelen op initiatief van de emittent (of een met hem verbonden persoon), en om "contingent convertible bonds", die worden omgezet in aandelen wanneer de kapitaalratio's van de uitgevende bank onder een bepaald niveau komen.

Ook voor converteerbare obligaties, die op initiatief van de obligatiehouders kunnen worden omgezet in aandelen, blijft de verplichting om een halfjaarlijks financieel verslag openbaar te maken behouden. Deze converteerbare obligaties vallen immers niet onder de definitie van schuldinstrumenten (artikel 2, § 1, 3° van het koninklijk besluit van 14 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten, dat overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten ook van toepassing is het kader van Alternext).

De reden waarom de verplichting wordt opgeheven voor de emittenten waarvan enkel "gewone" schuldinstrumenten zijn toegelaten tot Alternext, is dat emittenten van schuld-instrumenten genoteerd op een MTF in de meeste Europese landen niet onderworpen zijn aan de verplichting tot openbaarmaking van een halfjaarlijks financieel verslag. Alternext (Brussel) vormt hierop een uitzondering. Om een gelijk speelveld te creëren, in het bijzonder tussen Alternext Parijs, Alternext Lissabon en Alternext Brussel, is de Regering van mening dat deze verplichting dient te worden opgeheven voor Alternext Brussel.

Hierdoor wordt geen wezenlijke afbreuk gedaan aan de bescherming van de beleggers in deze schuldinstrumenten. Deze wordt immers voldoende gewaarborgd door de verplichte openbaarmaking van jaarlijkse financiële verslagen, van voorkennis en van alle wijzigingen in de rechten van houders van effecten (met name wijzigingen voortvloeiend uit een wijziging in leningsvoorwaarden of rentevoeten).

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

ADVIES 57.589/2 VAN 24 JUNI 2015 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 AUGUSTUS 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten HOUDENDE NADERE REGELS VOOR BEPAALDE MULTILATERALE HANDELSFACILITEITEN" Op 28 mei 2015 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handels-faciliteiten" .

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 24 juni 2015.

De kamer was samengesteld uit Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Martine Baguet en Luc Detroux, staatsraden, Yves De Cordt en Christian Behrendt, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 24 juni 2015.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° , van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten, haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Op die drie punten behoeft over het ontwerp geen enkele opmerking te worden gemaakt.

De Griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De Voorzitter, P. Vandernoot.

12 JULI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 10, § 6, vervangen bij de wet van 2 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten;

Gelet op het advies van de FSMA, gegeven op 28 april 2015;

Gelet op advies 57.589/2 van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten

Artikel 1.Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008003344 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten sluiten houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 februari 2010, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het tweede lid, 4°, is artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2007 pub. 03/12/2007 numac 2007003508 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt sluiten niet van toepassing op emittenten waarvan enkel schuldinstrumenten, andere dan schuld-instrumenten die in aandelen worden of kunnen worden omgezet onder de in de uitgiftevoorwaarden bepaalde voorwaarden of op initiatief van de emittent of een met hem verbonden persoon, tot de verhandeling op Alternext zijn toegelaten.". HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^