Koninklijk Besluit van 12 juli 2015
gepubliceerd op 31 juli 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit inzake de benoeming van de leden van de Iinterdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015104
pub.
31/07/2015
prom.
12/07/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015015104

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


12 JULI 2015. - Koninklijk besluit inzake de benoeming van de leden van de Iinterdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 maart 2013 betreffende Belgische Ontwikkelingssamenwerking de artikelen 2, 16°, 8, 31 en 35, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 inzake de oprichting van een Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als Voorzitter van de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling : Frank De Wispelaere, Directeur generaal a.i. van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Art. 2.Worden benoemd tot effectieve leden van de Interdepartementale commissie voor beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling : 1° David Guldemont (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) 2° Yves Dricot (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) 3° Philippe Rosseel (FOD Binnenlandse Zaken) 4° Marc Decock (FOD Financiën) 5° Didier Ledur (FOD Mobiliteit en Vervoer) 6° Els Uytterhoeven (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) 7° Dirk De Groof (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 8° Juan Linares (FOD Justitie) 9° Colette Vanstraelen (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 10° Frank Everaert (Ministerie van Defensie) 11° Julien Van Geertsom (POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootstedenbeleid) 12° Cédric Van de Walle (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) 13° Margarida Freire (POD Wetenschapsbeleid) 14° Sylvie Graffe (Finexpo) 15° Jacques Druart (FOD Personeel en Organisatie) 16° Henri Jamar (FOD Budget en Beheerscontrole) Art.3. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Interdepartementale Commissie voor Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling : 1° Olivier Stevens (FOD Kanselarij van de Eerste Minister) 2° Sebastiaan Druyts (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) 3° Pascale Reypens (FOD Binnenlandse Zaken) 4° Jacques Baveye (FOD Financiën) 5° Koen Van Den Borre (FOD Mobiliteit en Vervoer) 6° Thérèse Boutsen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) 7° Claire Collin (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) 8° Bénédicte Maudoux (FOD Justitie) 9° Jef De Proft (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie) 10° Vincent Van Groenendael (Ministerie van Defensie) 11° Alexandre Lesiw (POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie en Grootstedenbeleid) 12° Dieter Vander Beke (Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling) 13° Brigitte Decadt (POD Wetenschapsbeleid) 14° Sylvie Graffe (Finexpo) 15° Sarah Stijnen (FOD Personeel en Organisatie) 16° Cliff Richart (FOD Budget en Beheers Controle) Art.4. Vertegenwoordigers benoemd door de regeringen van de Gewesten en Gemeenschappen : 1° Door de Regering van de Vlaamse Gemeenschap : Anne Van Autreve (vertegenwoordiger) en Sander Spanoghe (plaatsvervanger) 2° Door de Regeringen van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap : Alain Verhaagen (vertegenwoordiger) en Danielle Moreau (plaatsvervanger) 3° Door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Sophie Willaumez (vertegenwoordiger) en Daniël Verheyden (plaatsvervanger) 4° Door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : Norbert Heukemes (vertegenwoordiger) en Roger Erkens (plaatsvervanger) Art.5. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.Onze Minister die bevoegd is voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^