Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 07 augustus 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2019013858
pub.
07/08/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013858

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 192, tweede lid;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 3° ;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 18 februari 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 19 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 9 mei 2019;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor het jaar 2019 vastgesteld op 17,980000 miljoen euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^