Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 02 augustus 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit houdende toekenning voor de personeelsleden van de politiediensten met de hoedanigheid van aspirant van een afwijking gedurende de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 met betrekking tot de toelagen voor dienstprestaties uitgevoerd op een za

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2019041239
pub.
02/08/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041239

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit houdende toekenning voor de personeelsleden van de politiediensten met de hoedanigheid van aspirant van een afwijking gedurende de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018 met betrekking tot de toelagen voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht en voor bijkomende dienstprestaties


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001001332 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (UBPol);

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 10 juli 2018;

Gelet op het protocol van onderhandeling nr. 437/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten, gesloten op 9 mei 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 29 januari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met Ambtenarenzaken, d.d. 30 januari 2019;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In afwijking van artikel XI.III.6, § 1, derde lid, RPPol en artikel XI.3, eerste lid, 1°, UBPol, openen de activiteiten die deel uitmaken van het opleidingsprogramma van een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant, uitgevoerd in het raam van de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018, het recht op de toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht bedoeld in artikel XI.III.6 RPPol.

Art. 2.In afwijking van artikel XI.III.7, eerste lid, RPPol, openen de activiteiten die deel uitmaken van het opleidingsprogramma van een personeelslid met de hoedanigheid van aspirant, uitgevoerd in het raam van de NAVO-top op 11 en 12 juli 2018, het recht op de toelage voor bijkomende dienstprestaties bedoeld in artikel XI.III.7 RPPol.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 juli 2018.

Art. 4.De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM De Minister van Justitie, K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^