Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 17 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019041404
pub.
17/07/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041404

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het grensbedrag van de cumulatie van een overlevingspensioen met een sociale uitkering in de regeling voor werknemers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 25, eerste en tweede lid, vervangen bij de wet van 27 juli 1971 en gewijzigd bij de wet van 10 februari 1981 en bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 21 januari 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;

Overwegende de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact, artikel 72, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006 en 19 december 2014 en artikel 73, gewijzigd bij de wet van 19 december 2014;

Gelet op het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 2.129, gegeven op 23 april 2019;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 30 april 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 mei 2019;

Gelet op het advies nr. 66.138/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 64septies van koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 juli 2017, wordt vervangen als volgt : "

Art. 64septies.Wanneer het in toepassing van artikel 64quinquies betaalbaar overlevingspensioen hoger is dan het in artikel 6, § 1 van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen bepaalde bedrag wordt het overlevingspensioen tot dit bedrag teruggebracht.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^