Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 30 juli 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019041662
pub.
30/07/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041662

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 1, vervangen bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat: - het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 zo spoedig mogelijk moet worden vastgelegd teneinde de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - in het kader van de geleidelijke verwezenlijking van de E-government in de Federale Overheidsdienst Financiën wordt een model van aangifte gebruikt dat kan worden gescand. Door de scanning kan de uitvoerende administratie bevoegd voor de vestiging van de belasting onmiddellijk de door de belastingplichtige aangegeven inkomsten en andere gegevens verwerken in de berekeningsprogramma's inzake de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen); - de scanning van een formulier slechts voldoende zekerheid biedt indien het aantal te scannen bladzijden en gegevens tot een strikt minimum wordt beperkt. Om die reden zal het aangifteformulier voor het aanslagjaar 2019, bestaan uit de volgende onderdelen: a) voor belastingplichtigen die uitsluitend een deel 1 invullen: 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2019 - Inkomsten van het jaar 2018 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 2° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier; b) voor belastingplichtigen die zowel deel 1 als deel 2 invullen: 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2019 - Inkomsten van het jaar 2018 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2019 - Inkomsten van het jaar 2018 - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat die het de belastingplichtige mogelijk maken het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° het aangifteformulier (deel 1 en 2) dat zal worden gescand en dat een samenvatting vormt van de gegevens uit het voorbereidend formulier - deel 1 en deel 2.Enkel dit onderdeel moet worden teruggezonden naar de dienst die wordt vermeld op het genoemde aangifteformulier; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2019 wordt in de bijlage van dit besluit vastgelegd.

Dit formulier bestaat uit drie onderdelen: 1° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2019 - Inkomsten van het jaar 2018 - deel 1" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;2° een onderdeel met als opschrift "Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) - Aanslagjaar 2019 - Inkomsten van het jaar 2018 - deel 2" dat alle nodige vermeldingen bevat om het in 3° vermelde onderdeel correct in te vullen;3° een onderdeel met als opschrift "Aangifte in de belasting van niet-inwoners (deel 1 en 2) - Aanslagjaar 2019 (inkomsten van het jaar 2018)" dat moet worden teruggezonden naar de dienst die voorkomt op het genoemde aangifteformulier.

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014381 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen IV sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 december 2017.

Annexe à l'arrêté royal du 12 juillet 2019 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal du 12 juillet 2019 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Vu pour être annexé à notre arrêté du 12 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2019 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 juli 2019 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO


begin


Publicatie : 2019-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^