Koninklijk Besluit van 12 juli 2019
gepubliceerd op 05 augustus 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041675
pub.
05/08/2019
prom.
12/07/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041675

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


12 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten betreffende de civiele veiligheid, artikelen 156 en 175, derde lid, gewijzigd bij wet van 2 mei 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming, artikel 68;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 augustus 1985 tot instelling van opleidingscursussen inzake Civiele Bescherming voor sommige vastbenoemde ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 augustus 1986 houdende organisatie van opleidingscursussen inzake civiele bescherming voor sommige vastbenoemde ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 20 maart 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 maart 2019;

Gelet op het protocol nr. 2019/01 van het sectorcomité V, gesloten op 11 januari 2019;

Gelet op de vrijstelling van een impactanalyse op basis van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de Opleiding, gegeven op 17 december 2018;

Gelet op advies 66.185/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Minister: de Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken;Wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten: wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten betreffende de civiele veiligheid;Koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten: koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming;4° Hoge Raad voor de opleiding: de raad bedoeld in artikel 175/5 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten;5° Leden van de civiele bescherming: de personeelsleden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en de operationele personeelsleden tewerkgesteld bij de directie operaties van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken;6° Kenniscentrum: het Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid zoals bedoeld in artikel 175 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten;7° Operationele eenheid: de operationele eenheid van de Civiele Bescherming, vermeld in artikel 153 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten;8° Module: deel van een opleiding tot het behalen van een brevet of getuigschrift, dat afgesloten wordt door een evaluatie met punten van de verworven kennis en competenties;9° Koude praktijkopleiding: praktische oefeningen zonder gebruik van echt vuur;10° Basisopleiding: opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om de loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan;11° Gespecialiseerde opleiding: opleiding voor het verwerven van kennis en competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie;12° Voortgezette opleiding: opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum;13° Permanente opleiding: opleiding bedoeld in artikel 70, § 2, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten georganiseerd door de directeur operaties of zijn afgevaardigde, overeenkomstig de oefensystematiek goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum;14° Opleidingscentrum: opleidingscentrum voor de civiele veiligheid bedoeld in artikel 175/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten;15° Brevet I: het brevet bedoeld in de bijlage 1 van het ministerieel besluit van 18 augustus 1986 houdende organisatie van de opleidingscursussen inzake civiele bescherming voor sommige ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming;16° Brevet II: het brevet bedoeld in de bijlage 2 van het ministerieel besluit van 18 augustus 1986 houdende organisatie van de opleidingscursussen inzake civiele bescherming voor sommige ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming;17° Brevet III: het brevet bedoeld in de bijlage 3 van het ministerieel besluit van 18 augustus 1986 houdende organisatie van de opleidingscursussen inzake civiele bescherming voor sommige ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming;18° Directeur-generaal: Directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken;19° Eenheidschef: de ambtenaar die de operationele eenheid leidt;20° Werkdag: de weekdag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de feestdagen. HOOFDSTUK II. - Opleiding van de leden van de civiele bescherming Afdeling I. - Verschillende opleidingen

Art. 2.De volgende opleidingen worden georganiseerd voor de leden van de civiele bescherming : 1° de opleidingen tot het behalen van brevetten;2° de opleidingen tot het behalen van getuigschriften;3° de opleidingen tot het behalen van attesten.

Art. 3.Een brevet wordt uitgereikt aan de operationele leden van de civiele bescherming die een basisopleiding volgden en die slaagden voor alle examens.

Art. 4.Een getuigschrift wordt uitgereikt aan de operationele leden van de civiele bescherming die een gespecialiseerde opleiding volgden en die slaagden voor alle examens.

Art. 5.Een attest wordt uitgereikt aan de operationele leden van de civiele bescherming die een voortgezette opleiding volgden.

Het attest preciseert of er al dan niet een evaluatie was en of de leerling hiervoor geslaagd is.

Art. 6.§ 1. De brevetten bedoeld in artikel 2, 1° zijn de volgende : 1° brevetten basiskader : - brevet B01-C; - brevet B02-C; 2° brevetten middenkader : - brevet M01-C; - brevet M02-C; 3° brevetten hoger kader : - brevet OFF1-C; - brevet OFF2-C; - brevet OFF3-C; 4° brevet M01-C delta;5° brevet M02-C delta;6° brevet OFF2-C delta. § 2. Voor elk brevet bedoeld in de eerste paragraaf worden de titels van de modules waaruit de opleiding bestaat en het minimum aantal uren per module bepaald in bijlage 1.

De Minister kan de pedagogische doelstellingen en de wijze van evalueren van de modules bedoeld in het eerste lid vastleggen, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de Opleiding.

Bij ontstentenis van de uitvoering van het tweede lid, legt het opleidingscentrum de pedagogische doelstellingen en de wijze van evalueren vast en maakt deze ter goedkeuring over aan het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum beslist na advies van de Hoge Raad voor de Opleiding.

Art. 7.De Minister, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de opleiding : 1° creëert de getuigschriften bedoeld in artikel 2, 2° ;2° legt de titels van de modules, het aantal uren en de pedagogische doelstellingen ervan vast;3° legt de wijze van evalueren vast;4° bepaalt de toelatingsvoorwaarden voor de opleidingen die aanleiding geven tot het behalen van getuigschriften.

Art. 8.De inhoudstafel, de duur en de organisatiemodaliteiten van de opleidingen bestemd voor de toekenning van een attest bedoeld in artikel 2, 3° worden bepaald door de Minister, na advies van het Kenniscentrum en van de Hoge Raad voor de opleiding. Afdeling II. - Organisatie van de opleidingen

Art. 9.De Minister bepaalt de regels voor de organisatie van de cursussen.

Art. 10.§ 1. Het opleidingscentrum stelt de syllabi bij aanvang van de cursussen digitaal ter beschikking van de leerling en op eenvoudig verzoek van de leerling gratis op papier. § 2. Overeenkomstig artikel 175/7, § 1, 5°, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten wordt de inhoud van de syllabi goedgekeurd door de Hoge Raad voor de opleiding.

Het opleidingscentrum legt elk voorstel tot aanpassing van de syllabus voor aan het Kenniscentrum.

Het Kenniscentrum maakt het voorstel tot aanpassing, samen met zijn advies, over aan de Hoge Raad voor de opleiding, die zijn beslissing meedeelt aan het opleidingscentrum binnen een termijn van zestig werkdagen vanaf de ontvangst van het voorstel tot aanpassing.

Indien er geen beslissing genomen werd binnen de termijn bedoeld in het derde lid, wordt het voorstel als goedgekeurd beschouwd.

Art. 11.Elk jaar stelt het opleidingscentrum een opleidingskalender op, na overleg met de operationele eenheden. De kalender wordt gepubliceerd op de website van het opleidingscentrum en wordt overgemaakt aan het Kenniscentrum en aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, die deze overmaakt aan de leden van de civiele bescherming.

Art. 12.§ 1. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid, maakt het opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens over aan het Kenniscentrum en aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, die deze informatie overmaakt aan de leden van de civiele bescherming. § 2. Ten laatste zeven dagen vóór het begin van de cursus, maakt het opleidingscentrum voor elke georganiseerde opleiding aan het Kenniscentrum over : 1° de lijst van de leerlingen;2° de namen en de kwalificaties van de instructeurs. Afdeling III. - Modulair systeem

Art. 13.De opleidingen bedoeld in artikel 2, 1° en 2° worden ingedeeld in modules.

Art. 14.Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is de volgorde van het volgen van de modules van de opleidingen zoals bedoeld in artikel 2, 1° vrij.

Uitgezonderd in de gevallen voorzien door dit besluit, is het slagen voor het examen van de voorgaande module niet noodzakelijk voor het aanvangen van een nieuwe module zoals bedoeld in artikel 2, 1°.

Art. 15.De modules zijn kapitaliseerbaar.

Het slagen voor het examen van een module geeft aanleiding tot de uitreiking van een modulecertificaat.

Elk modulecertificaat heeft een geldigheidsduur van tien jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld op het modulecertificaat.

Slagen voor het examen van alle modules van een opleiding tot het behalen van een brevet of een getuigschrift geeft aanleiding tot de uitreiking van het brevet of het getuigschrift.

Art. 16.Als de modules van een opleiding tot het behalen van een brevet of een getuigschrift gevolgd werden in verschillende opleidingscentra, wordt het brevet of het getuigschrift uitgereikt door het opleidingscentrum waar de leerling voor het examen betreffende de laatst gevolgde module geslaagd is. Afdeling IV. - Toelating tot de opleidingen

Art. 17.Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B01-C, de stagiairs sappeurs van de civiele bescherming. De stagiairs vrijwillige sappeurs volgen deel 1 van het brevet B01-C en de modules 8, 12, 13, 16 en 17 van deel 2 van het brevet B01-C.

Art. 18.Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet B02-C, de sappeurs van de civiele bescherming die houder zijn van het brevet B01-C.

Art. 19.§ 1. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet M01-C door bevordering, de beroepssappeurs en de beroepskorporaals van de civiele bescherming die houder zijn van het brevet B02-C. De vrijwillige sappeurs en korporaals moeten houder zijn van het brevet B02-C, het brevet B01-C en geslaagd zijn in de modules 9, 10, 11, 14 en 15 van deel 2 van het brevet B01-C. § 2. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet M01-C via aanwerving, de stagedoende sergeanten van de civiele bescherming.

Art. 20.Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet M02-C, de korporaals en sergeanten van de civiele bescherming die houder zijn van: 1°. het brevet M01-C of 2°. het brevet I en het brevet M01-C delta.

Art. 21.Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF1-C, de leden van de civiele bescherming die minstens de graad van sergeant dragen en houder zijn van: 1°. het brevet M02-C of 2°. het brevet II of 3°. het brevet I en het brevet M02-C delta.

Art. 22.§ 1. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2-C door bevordering, de leden van de civiele bescherming die minstens de graad van adjudant dragen en die houder zijn van: 1°. het brevet OFF1-C of 2°. het brevet III. § 2. Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF2-C via aanwerving, de stagedoende kapiteins van de civiele bescherming.

Art. 23.Worden toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF3-C, de leden van de civiele bescherming die minstens de graad van luitenant dragen en die houder zijn van: 1°. het brevet OFF2-C of 2°. het brevet III en het brevet OFF2-C delta.

Art. 24.De leerling die niet aanwezig is bij een theoretische cursus van een module overeenkomstig artikel 25, § 5, dient geslaagd te zijn voor het examen betreffende deze theoretische cursus teneinde toegang te verkrijgen tot de praktische cursussen van dezelfde module.

Art. 25.§ 1. Met uitzondering van het brevet B01-C, het brevet M01-C en het brevet OFF2-C bij aanwerving, kan de kandidaat zich slechts inschrijven voor één van de opleidingen bedoeld in artikel 2, of voor een module uit deze opleidingen, na gunstig advies van de eenheidschef of zijn afgevaardigde. § 2. De kandidaat kan tegen een ongunstig advies van de eenheidschef, of zijn afgevaardigde, voor de inschrijving voor een opleiding tot het behalen van een brevet in beroep gaan bij de directeur-generaal, via aangetekend schrijven binnen de maand na de ontvangst van het ongunstig advies. De directeur-generaal doet uitspraak binnen de twee maanden na de ontvangst van het beroep. Bij gebrek aan beslissing binnen deze termijn, wordt het beroep geacht te zijn ingewilligd. § 3. Om geldig te zijn, moet de inschrijving voor een opleiding of voor een module door de Algemene Directie Civiele Veiligheid gericht worden aan het opleidingscentrum ten laatste op het einde van de tweede maand die voorafgaat aan die gedurende dewelke de opleiding of de module zal beginnen. § 4. Bij de inschrijving voor een in artikel 2, 1° en 2° bedoelde opleiding, preciseert de kandidaat of hij de totale opleiding wil volgen of, in voorkomend geval, één of meerdere modules. § 5. De kandidaat kan ervoor kiezen om het theoretisch gedeelte van een module niet bij te wonen. Hij deelt dit schriftelijk mee op datum van de inschrijving aan het opleidingscentrum. § 6. Ten laatste op het moment van kennisgeving van de organisatie van een cursus aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid, maakt het opleidingscentrum voor deze cursus het uurrooster van de lessen en de data van de examens openbaar.

Art. 26.Het personeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan de opleidingen bedoeld in artikel 2 volgen mits de voorafgaande toestemming van de directeur-generaal of zijn afgevaardigde werd verkregen.

Art. 27.Niemand mag zich meer dan twee keer inschrijven voor dezelfde module, behalve in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingscentrum.

In afwijking van het eerste lid, mag niemand zich meer dan één keer inschrijven voor module 3 deel 1 van brevet B01-C, voor module 3 van deel 1 van brevet M01-C via aanwerving of module 3 van deel 1 van brevet OFF2-C via aanwerving behalve in geval van overmacht, beoordeeld door de directeur van het opleidingscentrum. Afdeling V. - Examens

Art. 28.Elke module wordt afgesloten met een examen. Een examen kan bestaan uit een schriftelijke, mondelinge en/of een praktische proef.

In afwijking van het eerste lid kan een examen ook bestaan uit een permanente evaluatie tijdens de looptijd van de opleiding.

Wanneer een examen niet bestaat uit een schriftelijke proef, motiveert een evaluatieformulier de toegekende punten.

Art. 29.De kandidaat moet het examen afleggen in het opleidingscentrum waar hij de betreffende module gevolgd heeft.

Art. 30.Het brevet, het getuigschrift of het attest wordt uitgereikt aan de kandidaat die voor elke module van de opleiding minstens 50 % behaalt.

Art. 31.Het examenprogramma voor de module 3 van deel 1 van brevet B01-C,voor module 3 van deel 1 van brevet M01-C via aanwerving en voor module 3 van deel 1 van brevet OFF2-C via aanwerving wordt bepaald in bijlage 2.

De kandidaat dient te slagen voor het examen betreffende module 3 van brevet B01-C,module 3 van deel 1 van brevet M01-C via aanwerving of module 3 van deel 1 van brevet OFF2-C via aanwerving binnen een termijn van één jaar vanaf het begin van de aanwervingsstage.

Art. 32.Niemand mag meer dan vier keer deelnemen aan een examen betreffende dezelfde module van een brevet of een getuigschrift.

In afwijking van het eerste lid, mag niemand meer dan twee keer deelnemen aan het examen betreffende module 3 van deel 1 van brevet B01-C, module 3 van deel 1 van brevet M01-C via aanwerving of module 3 van deel 1 van brevet OFF2-C via aanwerving.

Art. 33.§ 1. Na elke examensessie worden de resultaten binnen de maand na de deliberatie aan het Kenniscentrum en aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid overgemaakt, met vermelding van de datum van deliberatie. § 2. Het brevet, getuigschrift of attest wordt binnen de maand na de deliberatie aan de geslaagde kandidaat overgemaakt. Afdeling VI. - Instructeurs

Art. 34.§ 1. De opleidingen bedoeld in artikel 2 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken over een van de volgende getuigschriften pedagogische bekwaamheden : 1° getuigschrift FOROP-1;2° getuigschrift FOROP-2. § 2. De opleidingen tot het behalen van het getuigschrift FOROP-1 en FOROP-2 worden gedoceerd door instructeurs die beschikken over een diploma in de pedagogie, of bij ontstentenis een lid van de openbare hulpdienst met een pedagogisch diploma of met het getuigschrift FOROP-2, onder het toezicht van de pedagogische cel, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. Afdeling VII. - Gelijkstellingen en vrijstellingen

Art. 35.Overeenkomstig artikel 175/7, § 1, 6°, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten, spreekt de Minister zich uit over de aanvragen tot gelijkstelling van diploma's, cursussen of brevetten, na het advies van de Hoge Raad voor de opleiding ingewonnen te hebben.

Art. 36.Overeenkomstig artikel 175/7, § 1, 6°, van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten, spreekt de Minister zich uit over de aanvragen tot vrijstelling van cursussen en examens, na het advies van de Hoge Raad voor de opleiding ingewonnen te hebben.

Art. 37.Het brevet B02-C wordt gelijkgesteld met het brevet B01-C, met uitzondering van de vrijwillige sappeur die enkel in deel 1 van het brevet B01-C en de modules 8, 12, 13, 16 en 17 van deel 2 van het brevet B01-C geslaagd is.

Het brevet M01-C wordt gelijkgesteld met de brevetten B01-C en B02-C. Het brevet M02-C wordt gelijkgesteld met de brevetten B01-C, B02-C en M01-C. Het brevet OFF1-C wordt gelijkgesteld met de brevetten van B01-C, B02-C, M01-C en M02-C. Het brevet OFF2-C wordt gelijkgesteld met de brevetten B01-C, B02-C, M01-C, M02-C en OFF1-C. Het brevet OFF3-C wordt gelijkgesteld met de brevetten B01-C, B02-C, M01-C, M02-C, OFF1-C en OFF2-C.

Art. 38.§ 1. Elk uur door een leerling gevolgd in het kader van de opleiding tot het behalen van de brevetten, de getuigschriften en de attesten bedoeld in artikel 2 wordt gelijkgesteld met een uur voortgezette opleiding. § 2. De eenheidschef kan voor de opleiding die de instructeur geeft in opdracht van een opleidingscentrum voor een maximum van twaalf uren per jaar gelijkstellen met uren voortgezette opleiding. HOOFDSTUK III. - Overgangsbepalingen

Art. 39.In afwijking van artikel 34, § 1, kunnen de opleidingen bedoeld in artikel 2 gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gedoceerd worden door instructeurs die niet beschikken over een getuigschrift FOROP-1 of FOROP-2.

Art. 40.§ 1. Het brevet I in combinatie met het brevet M01-C delta wordt gelijkgesteld met het brevet van M01-C. Het brevet I in combinatie met het brevet M02-C delta wordt gelijkgesteld met het brevet van M02-C. Het brevet II wordt gelijkgesteld met het brevet M02-C. Het brevet III wordt gelijkgesteld met het brevet OFF1-C. Het brevet III in combinatie met het brevet OFF2-C delta wordt gelijkgesteld met het brevet van OFF2-C. § 2. Het lid van de civiele bescherming, in dienst op datum van inwerkingtreding van dit besluit, met de graad van sappeur wordt geacht te beschikken over het brevet B01-C. § 3. In afwijking van artikel 23 wordt het lid van de civiele bescherming, in dienst op datum van inwerkingtreding van dit besluit, dat minstens de graad van kapitein draagt en dat geslaagd is in de opleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen, houder van het bekwaamheidsattest Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-Ops) en dat opleidingen Community Mechanism Induction Course en Operational Management Course gevolgd heeft, toegelaten tot de opleiding tot het behalen van het brevet OFF3-C. HOOFDSTUK IV. - Wijzigingsbepalingen

Art. 41.In artikel 36 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°. in de bepaling onder 3°, c) worden de woorden "het brevet M02" vervangen door de woorden "het brevet M02-C"; 2°. in de bepaling onder 6°, c) worden de woorden "het brevet OFF3" vervangen door de woorden "het brevet OFF3-C".

Art. 42.De bijlage 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 43.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°. er wordt een bepaling onder 3/1° ingevoegd, luidend als volgt: "3/1° Koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten: koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming;"; 2°. er wordt een bepaling onder 9/1° ingevoegd, luidend als volgt: "9/1° Operationele eenheid: de operationele eenheid van de Civiele Bescherming, vermeld in artikel 153 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten sluiten;"; 3°. de bepaling onder 16° wordt vervangen door het volgende: "16° Voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen sluiten: opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen sluiten voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van het personeel van de hulpverleningszones, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum;"; 4°. er wordt een bepaling onder 16/1° ingevoegd, luidend als volgt: "16° Voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten: opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds verworven competenties van het personeel van de civiele bescherming, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum;".

Art. 44.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1°. de bepaling onder 1°, a) wordt aangevuld met de woorden "en het mede organiseren van de selectie van de leden van de civiele bescherming met het oog op het afleveren van het federaal geschiktheidsattest bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten en de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 37 van hetzelfde besluit;" 2°. in de bepaling onder 1°, c) worden de woorden "en de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten" ingevoegd tussen het woord "2014" en het woord "en"; 3°. de bepaling onder 1°, c) wordt aangevuld met de woorden "of de gespecialiseerde opleidingen voor de leden van civiele bescherming, die in de operationele eenheid uitgevoerd kunnen worden "; 4°. de bepaling onder 6° wordt opgeheven.

Art. 45.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt: "In afwijking van artikel 5, 3° kan de Minister, na advies van de Hoge Raad voor de opleiding, het minimumbedrag en het maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat het opleidingscentrum kan vorderen van de civiele bescherming bepalen voor de brevetten bedoeld in artikel 2, 1°, en de getuigschriften bedoeld in artikel 2, 2°, van het koninklijk besluit van 12 juli 2019 betreffende de opleiding van de leden van de civiele bescherming en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten."

Art. 46.In het opschrift van hoofdstuk III van hetzelfde besluit worden de woorden "openbare hulpdiensten" vervangen door het woord "hulpverleningszones".

Art. 47.In de artikelen 10, 11, 12 en 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 20/02/2018 numac 2018010662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones sluiten, worden de woorden "openbare hulpdiensten" telkens vervangen door het woord "hulpverleningszones".

Art. 48.In de artikelen 13 en 51 worden de woorden "voortgezette opleiding" vervangen door de woorden "voortgezette opleiding bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen sluiten".

Art. 49.In artikel 52, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bedoeld in artikel 150, § 1, van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 06/05/2014 numac 2014201981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen sluiten en de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten," ingevoegd tussen de woorden "voortgezette opleiding" en "georganiseerd".

Art. 50.In artikel 56 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 april 2019, worden de woorden "en van het federale geschiktheidsattest bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten" ingevoegd tussen de woorden " 2014" en ", georganiseerd".

Art. 51.In artikel 57, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en van de bevorderingsproeven bedoeld in artikel 37 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten" ingevoegd tussen de woorden "2014" en "wordt".

Art. 52.In artikel 60, vierde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "en de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten" ingevoegd tussen de woorden "toegekend" en "per".

Art. 53.Artikel 63, 3°, van hetzelfde besluit worden aangevuld met de woorden "en de voortgezette opleiding bedoeld in artikel 70, § 1, van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp sluiten". HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 54.Worden opgeheven: 1°. koninklijk besluit van 20 augustus 1985 tot instelling van opleidingscursussen inzake Civiele Bescherming voor sommige vastbenoemde ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming; 2°. ministerieel besluit van 18 augustus 1986 houdende organisatie van opleidingscursussen inzake civiele bescherming voor sommige vastbenoemde ambtenaren van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming.

Art. 55.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juli 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2019-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^