Koninklijk Besluit van 12 juni 2001
gepubliceerd op 25 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012555
pub.
25/07/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, inzonderheid op artikel 66, § 2;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 8 mei 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het geboden is om zonder uitstel het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen vast te stellen voor het jaar 2001, teneinde de continuïteit van de werking van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen niet in het gedrang te brengen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen wordt vastgesteld op 900 miljoen BEF voor het jaar 2001.

Art. 2.Het bedrag wordt in twaalf gelijke maandelijkse schijven gestort aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Programmawet van 2 januari 2001, Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001. Erratum Belgisch Staatsblad van 13 januari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^