Koninklijk Besluit van 12 juni 2016
gepubliceerd op 24 juni 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016203009
pub.
24/06/2016
prom.
12/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016203009

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


12 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 4 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, inzonderheid op de artikelen 1, 5°, 6° en 7°, en 18;

Gelet op de voordrachten van 21 december 2015 en 28 januari 2016, gedaan door het Algemeen Christelijk Vakverbond, beroepsorganisatie die de werknemers vertegenwoordigt ;

Gelet op de voordrachten van 13 januari 2016, gedaan door het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid, beroepsorganisatie die de werkgevers vertegenwoordigt;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 mei 2014 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, vierde streepje, worden de woorden « De heer VAN BLERK, Stanny, te Antwerpen » vervangen door de woorden « De heer DE HANTSETTERS, Bart, te Diksmuide »;2° in § 1, tweede lid, eerste streepje, worden de woorden « De heer CORNELISSENS, Lucien, te Brasschaat » vervangen door de woorden « De heer VAN BLERK, Stanny, te Antwerpen »;3° in § 2, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden « De heer SIEMONS, Antoon, te Berchem » vervangen door de woorden « De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1, eerste lid, vierde streepje, worden de woorden « De heer CORNELISSENS, Lucien, te Brasschaat » vervangen door de woorden « De heer DE HANTSETTERS, Bart, te Diksmuide »;2° in § 2, tweede lid, tweede streepje, worden de woorden « De heer SIEMONS, Antoon, te Berchem » vervangen door de woorden « De heer TOUTENEL, Yves, te Wilrijk ».

Art. 3.In artikel 3, § 1, eerste lid, eerste streepje, van hetzelfde koninklijk besluit worden de woorden « De heer DENCKENS, Eduard, te Zandhoven » vervangen door de woorden « De heer DE HANTSETTERS, Bart, te Diksmuide ».

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 5.Onze minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 12 april 1960, Belgisch Staatsblad van 7 mei 1960. Koninklijk besluit van 21 november 1960, Belgisch Staatsblad van 18 december 1960.

Koninklijk besluit van 12 mei 2014, Belgisch Staatsblad van 4 juli 2014.


begin


Publicatie : 2016-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^