Koninklijk Besluit van 12 maart 2000
gepubliceerd op 16 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in he

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011120
pub.
16/03/2000
prom.
12/03/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MAART 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, inzonderheid artikel 4, § 2;

Gelet op de wet van 24 december 1999 houdende algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid het programma 32.61.5;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2000 tot bepaling van de algemene regels voor de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende oprichting van een begeleidingscomité ter wetenschappelijke ondersteuning van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 februari 2000;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling beoogt om door middel van een stelsel van toelagen de organisatie van animatie- en informatie-activiteiten te stimuleren die ertoe moeten bijdragen het voorontwerpplan de grootst mogelijke bekendheid te geven alsmede de bevolking aan te moedigen tot de effectieve uitoefening van haar recht om hierover haar mening te uiten; dat, om deze doelstelling te bereiken, deze activiteiten, zoals bepaald in artikel 3, § 2, van dit besluit moeten doorgaan tussen 1 februari en 31 maart 2000;

Overwegende dat het begeleidingscomité ter wetenschappelijke ondersteuning van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling adviseert om in totaal aan vijfentwintig projecten een toelage toe te kennen indien de beschikbare begrotingsmiddelen hiervoor toereikend zijn;

Overwegende dat de kredieten op basisallocatie 32.61.50.1245 van het Ministerie van Economische Zaken toereikend zijn om het aantal projecten dat van een toelage kan genieten op te drijven van twintig naar vijfentwintig;

Overwegende dat het opportuun is om het koninklijk besluit van 9 januari 2000 in die zin aan te passen en dat deze wijziging zonder verwijl moet worden goedgekeurd en in werking moet treden opdat een tijdige beslissing over de aangevraagde toelagen zou kunnen worden genomen om de effectieve organisatie van de voorgestelde activiteiten vóór 31 maart 2000 toe te laten;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 9 januari 2000 houdende organisatie van de toekenning van toelagen voor projecten van animatie- en informatie-activiteiten voorgesteld door verenigingen en instellingen van openbaar nut in het kader van de raadpleging van de bevolking over het voorontwerp van federaal plan inzake duurzame ontwikkeling wordt het woord « twintig » vervangen door het woord « vijfentwintig ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en Onze Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^