Koninklijk Besluit van 12 mei 2004
gepubliceerd op 28 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201071
pub.
28/06/2004
prom.
12/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003 Conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 14 oktober 2003 onder het nummer 68005/CO/130)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen en werknemers die onder de toepassing vallen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de Belgische dagbladen, algemeen bindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juni 1997.

Art. 2.Conventioneel brugpensioen op 58 jaar De leeftijdsgrens voor het conventioneel brugpensioen, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1985 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 juli 1985 en verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 28 april 1987 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 7 november 1986, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 maart 1988, van 14 februari 1989 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 mei 1989, van 28 maart en 4 april 1991 betreffende de arbeidspromotie tot wijziging van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1985, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 15 september 1993, van 30 juni 1993 betreffende het sectorieel brugpensioen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 juni 1994, van 26 april 1995 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 januari 1996, van 26 juni 1997 betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 24 juni 2000, van 24 juni 1999 betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, geregistreerd onder het nummer 52857/CO/130, en van 21 juni 2001 betreffende het conventioneel brugpensioen in de dagbladondernemingen, geregistreerd onder het nummer 58527/CO/130, wordt behouden op 58 jaar voor de periode van 1 januari 2003 tot 30 juni 2005.

Art. 3.Conventioneel brugpensioen op 56 jaar Onder voorbehoud van verlenging van de wettelijke bepalingen, genieten de ontslagen werknemers die, in de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2004, 56 jaar of ouder zijn, de bepalingen inzake conventioneel brugpensioen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen (Belgisch Staatsblad van 11 december 1992), in zover zij, op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst, 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen, en zij minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime van nachtarbeid, zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties als ook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990 (Belgisch Staatsblad van 13 juni 1990).

Art. 4.Halftijds brugpensioen Arbeiders van 55 jaar en ouder die in een voltijdse arbeidsregeling zijn tewerkgesteld en die met hun werkgever een akkoord bereiken om hun arbeidsprestaties te halveren, genieten de bepalingen inzake het halftijds brugpensioen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 van 13 juli 1993 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 november 1993 (Belgisch Staatsblad van 4 december 1993).

Art. 5.Voorwaarden De toepassing van de hoger vermelde maatregelen inzake brugpensioen geldt slechts na wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer.

Indien, door de toekenning van een of meerdere brugpensioenen de continuïteit van de arbeidsorganisatie niet meer gewaarborgd is, kan de aanvangsdatum van de opzegging in het raam van de brugpensioenaanvraag van de werknemer met maximum 6 maanden worden uitgesteld.

Art. 6.Geldigheid Deze collectieve arbeidsovereenkomst gaat in op 1 januari 2003 en eindigt op 30 juni 2005.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^