Koninklijk Besluit van 12 mei 2004
gepubliceerd op 23 juni 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2004201075
pub.
23/06/2004
prom.
12/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2004. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003 Jaarlijkse premie voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 10 juli 2003 onder het nummer 66777/CO/118) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van de voedingsnijverheid met uitzondering van de volgende subsectoren : - bakkerijen en ambachtelijke banketbakkerijen; - groentennijverheid. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Premies en toekenningsvoorwaarden

Art. 2.§ 1. Er wordt een jaarlijkse premie toegekend. § 2. Deze premie is in 2003 gelijk aan 145 EUR toegekend bij de eerste loonsuitbetaling die volgt op 30 juni. § 3. Vanaf 2004 wordt deze premie gelijk aan 152 EUR toegekend bij de eerste loonsuitbetaling die volgt op 30 juni.

Art. 3.De in artikel 2 bedoelde premie stemt overeen met een voltijdse prestatie.

Bij gedeeltelijke prestaties wordt zij pro rata temporis toegekend.

Art. 4.Behoudens gelijkwaardige schikkingen overeengekomen op ondernemingsvlak, wordt de premie vermeld in artikel 2 toegekend aan de arbeiders bedoeld in artikel 1 volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

De referentieperiode is de kalenderperiode die loopt van 1 juli van het jaar dat de uitkering voorafgaat tot 30 juni van het jaar van de uitkering.

Art. 5.De premie vermeldt in artikel 2 kan, op het niveau van de onderneming, het voorwerp uitmaken van gelijkwaardige voordelen wat ook de benaming ervan mogen zijn. HOOFDSTUK III. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 31 mei 2001, betreffende de jaarlijkse premie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 5 juni 2003).

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en heeft uitwerking op 1 januari 2004.

Zij kan opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, per een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2004.

De Minister van Werk, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^