Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 20 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011168
pub.
20/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, artikel 30, § 5, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters;

Gelet op advies 49.204/1 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 28 september 2010 betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 8/1.In afwijking van artikel 6 en gedurende een overgangsperiode die loopt tot 1 januari 2013 kunnen de keuringsinstellingen die een erkenningaanvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog lopende is bij een accreditatie-instelling, een voorlopige erkenning verkrijgen, afgeleverd door de Metrologische Dienst, om herijkverrichtingen uit te voeren. De voorlopige erkenning is geldig tot ten laatste 1 januari 2013 en kan aan voorwaarden worden onderworpen. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^