Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 13 mei 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014120
pub.
13/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op de artikelen 157, 158, 160, 163 en 164 zoals gewijzigd door artikel 39 van de programmawet van 5 augustus 2003;

Gelet op de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit, Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties, inzonderheid artikel 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC;

Gelet op het advies van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal, gegeven op 25 juni 2010;

Gelet op het advies van het Directoraat-generaal Luchtvaart, gegeven op 29 juni 2010;

Gelet op het overleg met de houder van de exploitatielicentie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 3 maart 2011;

Overwegende de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 4° wordt de alinea c) vervangen als volgt : « het uitbaten, rechtstreeks of onrechtstreeks, van winkels, restaurants en diverse diensten toegankelijk voor de passagiers, zoals bij- voorbeeld diensten die een prioritaire doorgang aan passagiers verlenen »;2° de punten 29°, 30°, 31°, 32° en 33° worden toegevoegd, luidende : « 29° infrastructuurprojecten : belangrijke exclusief luchthavengebonden bouwprojecten die een aanzienlijke invloed hebben op het tariefsysteem of het niveau van de tarieven.30° periodieke consultatie tussen de houder en de gebruikers : de consultatieprocedure met betrekking tot de werking van het tariefsysteem, het niveau van de tarieven en de kwaliteit van de aangeboden diensten bestaande uit een meerjarige consultatie en een jaarlijks overleg.De meerjarige consultatie leidt tot het vastleggen, voor elke gereguleerde periode, van de formule voor de tariefcontrole, het tariefsysteem gedurende die gereguleerde periode. Het jaarlijks overleg kan in geval van akkoord tussen de houder en een gekwalificeerde meerderheid van de gebruikers, leiden tot wijzigingen in de tarieven en/of het tariefsysteem zonder te raken aan de formule voor de tariefcontrole. Het jaarlijks overleg met betrekking tot de wijzigingen in het investeringsplan en de wijzigingen in de tijdslijn van uitvoering ervan, kan eveneens leiden tot een akkoord over de herziening van de formule voor de tariefcontrole. 31° Meerjarige consultatie : de raadpleging van de gebruikers op het einde van elke gereguleerde periode voor de vaststelling van de formule voor de tariefcontrole en het tariefsysteem gedurende de volgende gereguleerde periode.32° Het ABC kostenmodel : de door de houder in de eerste gereguleerde periode gebruikte « Activity Based Costing » (ABC)-principes en model ter vaststelling van de formule voor de tariefcontrole.33° Het tarievenbenchmarkmodel : de door de houder in de eerste gereguleerde periode gebruikte methodologie ter vergelijking van de tarieven van luchthavenvergoedingen van de referentieluchthavens voor de gereguleerde activiteiten.»; 3° wordt de bepaling onder 21° vervangen als volgt : « economisch regulerende overheid : de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal bedoeld in het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden ».

Art. 2.Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende : « § 4. De houder consulteert de gebruikers alvorens de plannen voor nieuwe infrastructuurprojecten te finaliseren. »

Art. 3.In artikel 42, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden « de kosten weerspiegeld worden » vervangen door de woorden « de totaal gereguleerde kosten weerspiegeld worden op basis van de resultaten van het ABC kostenmodel ».

Art. 4.In artikel 42 van hetzelfde besluit, wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden « op basis van de resultaten van het tarievenbenchmarkmodel.».

Art. 5.In artikel 51 § 1 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt « tijdens de meerjarige consultatie ».

Art. 6.Artikel 52 § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden « procedure ter raadpleging van de gebruikers in negen maanden » vervangen door de woorden « meerjarige consultatie van de gebruikers uiterlijk negen maanden ».

Art. 7.Artikel 53 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 53.§ 1. De houder stelt tijdens de meerjarige consultatie volgende gegevens, uittreksels uit het vijfjarenplan bedoeld in artikel 18, exclusief ter beschikking van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal of van hun lasthebbers, alsook van de economische regulerende overheid : a) een voorstel met betrekking tot de formule voor de tariefcontrole en het tariefsysteem voor de gereguleerde periode waarop de raadpleging betrekking heeft;b) de verkeersvooruitzichten voor de gereguleerde periode waarop de raadpleging betrekking heeft;c) de kosten, inkomsten, netto vaste activa en vlottende activa voor elke gereguleerde activiteit voor de eindigende gereguleerde periode voortvloeiend uit de door de bedrijfsrevisor van de houder goedgekeurde rekeningen en de verwachtingen voor de periode waarop de raadpleging betrekking heeft;d) de graad van subsidiëring van gereguleerde activiteiten voor dezelfde twee gereguleerde perioden;e) informatie die een vergelijking toelaat tussen de tarieven van de gereguleerde activiteiten van de luchthaven Brussel-Nationaal en de tarieven voor gelijkaardige activiteiten in de referentieluchthavens;f) het werkelijke gebruik van de luchthaveninfrastructuur en -apparatuur tijdens de voorafgaande gereguleerde periode;g) de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven. § 2. De gebruikers van de luchthaven stellen uiterlijk 3 maanden voor de meerjarige consultatie volgende gegevens exclusief ter beschikking van de houder : a) de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer;b) hun prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot;c) hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven;en d) hun behoeften op de betrokken luchthaven.»

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 53bis ingevoegd, luidende : «

Art. 53bis.§ 1. Behoudens indien uitdrukkelijk, tussen de houder en minstens twee niet-verbonden maatschappijen (ongeacht of het passagiers- of vrachtmaatschappijen zijn) die samen minstens hetzij 75 % van de jaarlijkse bewegingen hetzij 75 % van de passagiers vertegenwoordigen tijdens het laatste kalenderjaar voorafgaand aan de meerjarige raadpleging, anders overeengekomen tijdens de meerjarige consultatie, organiseert de houder, binnen de periodieke consultatie tussen de houder en de gebruikers, een jaarlijks overleg met de gebruikers.

Tijdens dit jaarlijks overleg wordt informatie uitgewisseld en overleg gepleegd betreffende : a) wijzigingen in het investeringsplan en de wijzigingen in de tijdslijn van uitvoering ervan alsmede de mogelijke impact op de formule voor de tariefcontrole, en/of b) wijzigingen in de tarieven en/of het tariefsysteem zonder dat dit aan de formule van de tariefcontrole raakt noch aan de in de meerjarige consultatie vastgestelde evolutie van de tarieven. § 2. Ingeval het jaarlijks overleg de elementen behandelt zoals beschreven in artikel 53bis, § 1, lid 2 a), kan de houder een voorstel formuleren tot het wijzigen van de formule voor de tariefcontrole. Er bestaat een akkoord over de door houder voorgestelde wijziging wanneer hierover tussen de partijen betrokken in het overleg geen meningsverschil bestaat. Er bestaat enkel een meningsverschil wanneer minstens twee niet-verbonden maatschappijen (ongeacht of het passagiers- of vrachtmaatschappijen zijn) die elk minstens hetzij 1% van de jaarlijkse bewegingen uitvoeren, hetzij 1 % van de jaarlijkse passagiers vervoeren en die samen minstens hetzij 25 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 25 % van de passagiers vertegenwoordigen tijdens het laatste kalenderjaar voorafgaand aan het jaarlijks overleg, de voorgestelde wijziging op gemotiveerde basis weigeren.

Indien een meningsverschil wordt vastgesteld, wordt artikel 55 § 4 b), c) of d) toegepast. § 3. In geval het jaarlijks overleg de elementen behandelt zoals beschreven in artikel 53bis, § 1, lid 2, b), kan de houder een voorstel formuleren tot het wijzigen van de tarieven en/of het tariefsysteem. Hierop kunnen de houder en de gebruikers beslissen tot het wijzigen van de tarieven en/of het tariefsysteem in het geval er een akkoord is tussen de houder en een relevant deel van de luchtvaartmaatschappijen werkzaam op de site van de luchthaven Brussel-Nationaal, te weten minstens twee niet-verbonden maatschappijen (ongeacht of het passagiers- of vrachtmaatschappijen zijn) die samen minstens hetzij 75 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 75 % van de passagiers vertegenwoordigen tijdens het laatste kalenderjaar voorafgaand aan het jaarlijks overleg.

Bij gebrek aan een akkoord tussen de houder en een relevant deel van de gebruikers wijzigen de tarieven of het tariefsysteem niet. »

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt een artikel 53ter ingevoegd, luidende : « § 1. De houder stelt voor het jaarlijkse overleg tenminste volgende gegevens ter beschikking van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal of van hun lasthebbers : a) een lijst van de verschillende diensten en infrastructuur die in ruil voor de luchthavengelden ter beschikking worden gesteld;b) de methodiek voor het vaststellen van de luchthavengelden;c) de algemene kostenstructuur van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben;d) de opbrengsten uit de verschillende luchthavengelden en de totale kosten van de diensten gedekt door de luchthavengelden;e) eventuele overheidsfinanciering van de faciliteiten en diensten waarop de luchthavengelden betrekking hebben;f) prognoses betreffende de situatie van de luchthaven ten aanzien van de luchthavengelden, de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer alsmede de geplande investeringen;g) het werkelijke gebruik van de luchthaven infrastructuur en -apparatuur tijdens het voorgaande jaar;h) de voorspelde resultaten van eventuele omvangrijke geplande investeringen in termen van hun effect op de capaciteit van de luchthaven. § 2. De gebruikers van de luchthaven stellen voor het jaarlijkse overleg volgende gegevens exclusief ter beschikking van de houder: a) de prognoses betreffende de omvang van hun verkeer en vervoer;b) de prognoses betreffende de samenstelling en het geplande gebruik van hun vloot;c) hun ontwikkelingsprojecten op de betrokken luchthaven;en d) hun behoeften op de betrokken luchthaven. § 3. Ingeval de gebruikers in gebreke blijven betreffende het ter beschikking stellen van de gegevens vermeld in § 2, behoudt de houder zich het recht voor om het jaarlijks overleg te beperken tot het overmaken van de gegevens vermeld in § 1. »

Art. 10.Artikel 54 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Bij beursgenoteerde houders worden met name de beursvoorschriften in acht genomen. »

Art. 11.Artikel 55, § 4, van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Wanneer de economische regulerende overheid de rechtvaardiging van de wijziging van het tariefsysteem of de formule voor tariefcontrole, in het geval voorzien in artikel 55, § 2, onderzoekt, krijgt zij toegang tot de informatie van de betrokken partijen uitgewisseld overeenkomstig artikel 53 of 53ter en raadpleegt zij de betrokken partijen alvorens een besluit te nemen. ».

Art. 12.Artikel 55 § 4 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een derde lid luidende: « In de gevallen zoals omschreven in b) en c) van het eerste lid, kan de economische regulerende overheid een ABC model gebruiken dat verschillend is van dat bedoeld in dit besluit. In dit geval gebruikt zij de identieke set met inputdata zoals bij het ABC kostenmodel dat gebruikt werd voor de kostenberekening zoals voorzien in artikel 42, 1°. De houder dient enkel de initiële set met inputdata aan de economische regulerende overheid te leveren. De output van het door de economische regulerende overheid gebruikte ABC kostenmodel, kan niet gebruikt worden om de door de houder voorgestelde rentabiliteit van de gereguleerde activiteiten (ROCE) te wijzigen via aanpassingen van de formule voor de tariefcontrole of het tariefsysteem. »

Art. 13.De eerste meerjarige consultatie bedoeld in artikel 1 wordt gehouden op het einde van de gereguleerde periode die afloopt in 2016.

Art. 14.Onze Minister bevoegd voor de Luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^