Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 13 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014121
pub.
13/05/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 maart 2011;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat de wet houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit van 13 maart 2011 zoals gewijzigd door de wet van 29 april 2011, de Koning slechts machtigt tot 15 mei 2011 om in Ministerraad overlegde koninklijke besluiten aan te nemen;

Gelet op advies 49.647/4 van de Raad van State, gegeven op 11 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende de Richtlijn 2009/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° een punt 17° word toegevoegd, luidende : « 17° « het ABC kostenmodel » : de door de houder in de eerste gereguleerde periode gebruikte « Activity Based Costing (ABC)-principes en model ter vaststelling van de formule voor de tariefcontrole.»; 2° de bepaling onder 6° wordt vervangen als volgt : « economisch regulerende overheid : de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal bedoeld in het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden ».

Art. 2.In artikel 34, § 1, 1° van hetzelfde besluit worden de woorden « de kosten te weerspiegelen » vervangen door de woorden « de totaal gereguleerde kosten weerspiegeld worden op basis van de resultaten van het ABC kostenmodel ».

Art. 3.In artikel 34 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 als volgt aangevuld : « enkel indien minstens twee niet-verbonden maatschappijen (ongeacht of het passagiers- of vrachtmaatschappijen zijn) die elk minstens hetzij 1 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 1 % van de jaarlijkse passagiers vertegenwoordigen en die samen minstens hetzij 25 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 25 % van de passagiers vertegenwoordigen tijdens het laatste kalenderjaar voorafgaand aan de raadpleging van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal de door de houder van een exploitatielicentie voorgestelde formule bedoeld in artikel 30, 7° verwerpen.

In voorkomend geval kan de economisch regulerende overheid aanpassingen of wijzigingen van de formule bedoeld in artikel 30, 7° eisen, teneinde de evolutie van de inkomsten die de houder van een exploitatielicentie per verkeerseenheid voor de gereguleerde activiteiten mag innen, te beperken, indien de formule : 1° een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van dit besluit of van de exploitatielicentie met inbegrip van de procedures die deze exploitatielicentie voorziet overeenkomstig § 2;2° een inbreuk uitmaakt op de dwingende bepalingen die voortvloeien uit internationale verdragen of uit internationale akten genomen krachtens dergelijke verdragen en die betrekking hebben op de exploitatie van luchthaveninstallaties;3° vatbaar is om het de houder van een exploitatielicentie onmogelijk te maken de kwaliteitsniveaus te bereiken die de economische regulerende overheid definieert met verwijzing naar de praktijken waargenomen op de referentieluchthavens;4° het onmogelijk maakt de operationele leefbaarheid van de luchthaveninstallaties op lange termijn te waarborgen.»

Art. 4.In artikel 34 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 4, opgeheven.

Art. 5.In artikel 34 van hetzelfde besluit worden de paragrafen 5, 6 en 7 vervangen als volgt : « § 5. De formule bedoeld in artikel 30, 7° wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de economisch regulerende overheid haar beslissing niet heeft meegedeeld binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan. § 6. De formule bedoeld in artikel 30, 7° en elke wijziging aan deze formule vastgesteld door de economisch regulerende overheid krachtens § 3 zijn onderworpen aan een beslissing van de Minister.

De Minister neemt deze beslissing binnen de maand volgend op de mededeling aan de Minister van de formule bedoeld in artikel 30, 7° of een wijziging aan deze formule krachtens § 3 vastgesteld door de economisch regulerende overheid. Indien de Minister niet beslist binnen deze termijn, valt de beslissing Ons toe via een besluit overlegd in Ministerraad. § 7. De formule bedoeld in artikel 30, 7° en elke wijziging aan deze formule zijn verbindend vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of, indien hun kennisgeving aan de houder van een exploitatielicentie plaatsvindt vóór deze bekendmaking, vanaf deze kennisgeving. »

Art. 6.In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2, eerste lid als volgt vervangen : « Het tariefsysteem en elke wijziging aan het tariefsysteem is onderworpen aan de goedkeuring van de economisch regulerende overheid enkel indien minstens twee niet-verbonden maatschappijen (ongeacht of het passagiers- of vrachtmaatschappijen zijn) die elk minstens hetzij 1 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 1 % van de jaarlijkse passagiers vertegenwoordigen en die samen minstens hetzij 25 % van de jaarlijkse bewegingen, hetzij 25 % van de passagiers vertegenwoordigen tijdens het laatste kalenderjaar voorafgaand aan de raadpleging van de gebruikers van de luchthaven Brussel-Nationaal de door de houder van een exploitatielicentie voorgestelde formule bedoeld in artikel 30, 7° verwerpen.

In voorkomend geval kan de economisch regulerende overheid aanpassingen of wijzigingen aan het tariefsysteem eisen, indien het vaststelt dat het niet voldoet aan volgende richtsnoeren : 1° het eerbiedigt de formule opgesteld overeenkomstig artikel 30, 7° of artikel 34, § 6;2° het is niet-discriminatoir en transparant;3° het is op voldoende wijze opgesplitst, inzonderheid in functie van de gebruiksvoorwaarden en -modaliteiten van de luchthaveninstallaties en verstrekte diensten;4° een minimumpercentage van de luchthavenvergoedingen moet worden geïnd op basis van een groeiformule in functie van het gewicht in ton en de geluidscategorieën van de luchtvaartuigen en een differentiatiecoëfficiënt tussen de dag en de nacht.»

Art. 7.In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 8.In artikel 35 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.Het tariefssysteem wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de economisch regulerende overheid haar beslissing niet heeft meegedeeld binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst ervan. »; 2° het artikel wordt aangevuld met de paragrafen 5, 6 en 7 luidende als volgt : « § 5.Het tariefsysteem en elke wijziging ervan vastgesteld door de economisch regulerende overheid krachtens § 2 zijn onderworpen aan een beslissing van de Minister.

De Minister neemt deze beslissing binnen de maand volgend op de mededeling door de economisch regulerende overheid aan de Minister van het tariefsysteem of van een wijziging aan het tariefsysteem vastgesteld krachtens § 2 door de economisch regulerende overheid.

Indien de Minister niet beslist binnen deze termijn, valt de beslissing Ons toe via een besluit overlegd in Ministerraad. § 6. Het tariefsysteem en elke wijziging ervan zijn verbindend vanaf hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad of, indien hun kennisgeving aan de houder van een exploitatielicentie plaatsvindt vóór deze bekendmaking, vanaf deze kennisgeving. § 7. De exploitatielicentie regelt : 1° de procedure van raadpleging van de gebruikers bedoeld in § 1;2° de procedure van kennisgeving van de tarieven met toepassing van § 1;3° de verslagen en informatie die de houder van een exploitatielicentie aan de economisch regulerende overheid dient te verstrekken met het oog op de controle van zijn tariefsysteem.»

Art. 9.In artikel 36 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 10.In artikel 38, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden « van meer dan tachtig gecoördineerde bewegingen per uur » ingevoegd tussen de woorden « van de luchthaveninstallaties » en het woord « meebrengt ».

Art. 11.Dit besluit is niet van toepassing op beslissingen genomen door de Minister op basis van de artikelen 34 en 35 van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties genomen voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 12.Onze Minister bevoegd voor de Luchtvaart is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 12 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^