Koninklijk Besluit van 12 mei 2011
gepubliceerd op 10 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022176
pub.
10/06/2011
prom.
12/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2011. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 28, § 4;

Gelet op de beslissing van de Technische Tandheelkundige Raad van 27 januari 2011;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijk Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van de Technische Tandheelkundige Raad wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 mei 2011 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische Tandheelkundige Raad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE TECHNISCHE TANDHEELKUNDIGE RAAD BIJEENROEPING

Artikel 1.De Technische tandheelkundige raad komt samen op uitnodiging van de voorzitter, hetzij op diens initiatief, hetzij op verzoek van het Verzekeringscomité, hetzij op vraag van ten minste drie effectieve leden.

Wanneer ten minste drie effectieve leden een vergadering wensen bijeen te roepen, richten zij hun vraag schriftelijk of per e-mail aan de voorzitter met vermelding van het onderwerp van de vergadering. De vergadering heeft dan plaats binnen de tien werkdagen na het verzoek, op basis van een uitnodiging die het onderwerp van de vergadering vermeldt.

Artikel 2.Alle werkende en plaatsvervangende leden worden schriftelijk en per e-mail uitgenodigd; de schriftelijke uitnodiging wordt ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij door de secretaris, hetzij door de adjunct-secretaris in afwezigheid van de secretaris.

De Raad of haar voorzitter kan evenwel, met het oog op het behandelen van bijzondere technische problemen, ieder persoon van wie hij oordeelt dat hij hem kan voorlichten, ter vergadering uitnodigen.

De schriftelijke uitnodigingen voor de vergadering alsook de documenten worden verzonden ten laatste vier werkdagen vóór de datum van de vergadering. Deze datum wordt vastgelegd tijdens de laatste vergadering.

Documenten die na deze verzending tot op de dag vóór de vergadering beschikbaar zijn, worden enkel elektronisch verstuurd.

De Voorzitter mag in geval van hoogdringendheid de Raad bijeenroepen zonder uitstel.

ZETEL

Artikel 3.De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging, Tervurenlaan 211, te 1050 BRUSSEL of op elke andere plaats waartoe door de Raad of voorzitter wordt besloten.

De vergaderingen zijn niet openbaar. De leden van de Raad, de eventuele genodigden en de agenten van het RIZIV die de zittingen bijwonen, zijn ertoe gehouden het vertrouwelijk karakter van de behandelde documenten alsmede van de beraadslagingen te eerbiedigen.

Artikel 4.De Raad houdt deugdelijk zitting indien ten minste de helft van de leden aanwezig zijn.

Artikel 5.De werkzaamheden van de Raad worden door zijn voorzitter geleid; in geval van verhindering van de voorzitter worden diens prerogatieven uitgeoefend door de plaatsvervangend voorzitter en in geval van verhindering van deze laatste door het oudste lid in jaren van de Raad.

AGENDA

Artikel 6.De agenda van de vergaderingen wordt vastgesteld door de Raad of, in geval van dringendheid, door de voorzitter en wordt opgenomen in de uitnodigingsbrief.

Wanneer evenwel een vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van ten minste drie effectieve leden, herneemt de agenda in elk geval de punten van het verzoek.

Alleen de aangelegenheden welke op de agenda zijn ingeschreven worden besproken; de volgorde van de behandeling ervan kan worden gewijzigd indien de meerderheid van de leden en/of de voorzitter daartoe de wens uitdrukt.

De Raad mag echter, op verzoek van een lid en onder de in de rubriek « stemmingen » bepaalde voorwaarden, beslissen een punt in bespreking te brengen dat niet op de agenda voorkomt.

STEMMINGEN

Artikel 7.Alleen de werkende leden en de plaatsvervangende leden die ze vervangen binnen dezelfde groep van de vertegenwoordigers zijn stemgerechtigd. Een plaatsvervangend lid stemt enkel indien een werkend lid binnen dezelfde groep van de vertegenwoordigers afwezig is. De voorzitter is niet stemgerechtigd. Met het begrip « groep » wordt bedoeld een representatieve beroepsorganisatie of een verzekeringsinstelling of een universiteit.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de leden die aan de stemming deelnemen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Bij gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 8.In geval van hoogdringendheid is de voorzitter gemachtigd om de leden schriftelijk of per e-mail te raadplegen. Het secretariaat van de Raad is belast met die raadpleging. De antwoordtermijn wordt vastgelegd door de voorzitter en mag niet minder dan 4 werkdagen bedragen. Wanneer twee of meerdere stemgerechtigde leden binnen deze antwoordtermijn meedelen dat ze een schriftelijke raadpleging weigeren, wordt het betrokken punt op de agenda geplaatst van de eerstkomende zitting van de Raad.

SECRETARIAAT EN NOTULEN

Artikel 9.De secretaris en de adjunct-secretaris vormen samen het secretariaat. Zij worden aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V. Het secretariaat is belast met de reservering van de vergaderzalen, de verzending van de uitnodigingen per brief en per e-mail, alle aspecten met betrekking tot de praktische organisatie van de vergadering en het opstellen van de notulen ervan.

Artikel 10.Het ontwerp van de notulen van een vergadering wordt op de volgende vergadering geagendeerd en ter goedkeuring voorgelegd in zoverre ze ten minste vier dagen vóór de dag van die vergadering aan de leden zijn gezonden. Zoniet, wordt het onderzoek met het oog op de goedkeuring ervan verdaagd tot de eerste daarop volgende vergadering.

Behalve wanneer de schriftelijke procedure uit artikel 8 gehanteerd wordt, zijn de tijdens een vergadering getroffen beslissingen en uitgebrachte adviezen pas uitvoerbaar na de goedkeuring van het ontwerp van de notulen van deze vergadering.

WERKING VAN DE WERKGROEPEN

Artikel 11.De Raad kan in zijn schoot werkgroepen instellen die hij belast met het voorafgaand onderzoek van een probleem dat op de agenda staat. De resultaten van deze onderzoeken worden via de notulen overgemaakt aan de voltallige Technische tandheelkundige raad.

De voorzitter van elke werkgroep wordt aangeduid door de Technische tandheelkundige raad, op voorstel van de werkgroep.

Alle leden van de Raad kunnen deelnemen aan de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen.

De werking van de werkgroepen is dezelfde als deze van de Technische tandheelkundige raad voor wat betreft het secretariaat en de agendering van de vergaderingen.

Elke werkgroep mag deskundigen uitnodigen.

Artikel 12.De Raad richt in zijn schoot beperkte werkgroepen op die worden belast met het formuleren van adviezen betreffende de individuele aanvragen voor verzekeringstegemoetkoming, waarover de Raad zich conform de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dient uit te spreken.

De Raad duidt de leden en de voorzitter van de beperkte werkgroepen aan onder zijn leden.

De Technische tandheelkundige raad kiest minstens twee experten geneesheren-specialisten inzake stomatologie die de bevoegdheid hebben om, in opdracht van de Technische tandheelkundige raad, in de daarvoor opgerichte werkgroep, de problemen te behandelen betreffende de prothesen 317295-317306. Die experten kunnen op elk moment door de Technische tandheelkundige raad van hun taak worden ontheven.

De adviezen van deze beperkte werkgroepen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. In geval van hoogdringendheid kan er overeenkomstig art. 8 een schriftelijke of elektronische raadpleging plaatsvinden voor de goedkeuring van deze adviezen.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 12 mei 2011 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige Raad.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^