Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 17 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011380
pub.
17/06/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikel 2, § 1, 1°, zesde lid, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 244 van 31 december 1983;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 13 februari 2014;

Gelet op het advies van de Raad van State 55.449/1, gegeven op 21 maart 2014 met toepassing vann artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, belast met Maatschappelijke Integratie, van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn is van toepassing bij de opneming of gedurende het verblijf van een persoon in een voorziening voor ouderen waarin deze ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden, voor zover deze voorziening erkend is door de bevoegde overheid.

Art. 2.De minister belast met Maatschappelijke Integratie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^