Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 10 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2014011388
pub.
10/07/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-07-10

**** FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, **** EN SOCIALE ECONOMIE


12 MEI 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven


****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de grondwet, artikel 108;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 57, § 2, eerste lid, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 januari 2014;

Gelet op het advies 55.642/1 van de Raad van State, gegeven op 3 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van **** Minister van Justitie en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en ****, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt verstrekt aan vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, **** : "Bij toepassing van de procedure vastgesteld in artikel 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de kosten van de dringende medische hulp door de Staat via de **** voor ziekte- en **** terugbetaald aan de ****, op voorwaarde dat zij een medisch getuigschrift voorlegt waaruit de dringende noodzakelijkheid van de verstrekkingen blijkt."

Art. 2.**** artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "of door de ****" ingevoegd tussen het woord "welzijn" en het woord "ingediende".

Art. 3.Dit besluit heef uitwerking met ingang van 1 oktober 2013.

Art. 4.**** minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 12 mei 2014. **** **** **** : **** Minister van Justitie, Mevr. ****. **** De Staatssecretaris voor Asiel en ****, Maatschappelijke Integratie en ****, Mevr. ****. DE ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^