Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 17 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het vari

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012046
pub.
17/09/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zeevisserij;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de zeevisserij Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013 Vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het variabel loon van de zeevisser in toepassing van artikel 29 van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser (Overeenkomst geregistreerd op 23 juli 2013 onder het nummer 116311/CO/143)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de reders en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zeevisserij en die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser sluiten tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser.

Art. 2.Voor de berekening van het variabel loon, gelijk aan een procentueel aandeel in de totale bruto opbrengst aan de tijdens betrokken zeereis gerealiseerde vangst worden volgende minimum percentages vastgelegd :

Klasse/Classe

Functie/Fonction

Klasse A/Classe A 132 kW

Schipper/Patron Motorist/Motoriste Matroos/Matelot Scheepsjongen/Mousse

Klasse B/Classe B 132-221 kW

Schipper/Patron Motorist/Motoriste Matroos/Matelot Scheepsjongen/Mousse

Klasse C/Classe C

Schipper/Patron Motorist/Motoriste Matroos/Matelot Scheepsjongen/Mousse

Klasse A (nog 2 vaartuingen in de vaart) en Klasse B/ Classe A (encore 2 bateaux en navigation) et Classe B

Schipper/Patron : 5,5 pct./p.c.

Motorist/Motoriste : 5 pct./p.c.

Matroos/Matelot : 4,5 pct./p.c.

Scheepsjongen/Mousse : 2 pct./p.c.

Klasse C/Classe C

Schipper/Patron : 4,5 pct./p.c.

Motorist/Motoriste : 4 pct./p.c.

Matroos/Matelot : 3,5 pct./p.c.

Scheepsjongen/Mousse : 1 pct./p.c.


Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 juli 2013.

Art. 4.Het minimum percentage bepaald in artikel 2 onderschrijft een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de uitoefening van de functies zoals opgenomen in de bepaling.

Art. 5.Het minimum percentage bepaald in artikel 2 onderschrijft een gelijke toepassing tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de toekenning van deze percentages gekoppeld aan de functies zoals opgenomen in de bepaling.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 11 april 2006 (80131/CO/143).

Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen met een opzeggingstermijn van een jaar, te betekenen per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^