Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 29 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2014012084
pub.
29/10/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013 Harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen (Overeenkomst geregistreerd op 11 december 2013 onder het nummer 118385/CO/330)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers en werknemers van de hierna volgende instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten : - de inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra; - de revalidatiecentra; - de initiatieven van beschut wonen; - de diensten voor thuisverpleging; - de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; - de diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België; - de medisch-pediatrische centra; - de wijkgezondheidscentra.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.§ 1. Het bestaande barema 1.35 wordt op uniforme wijze toegekend aan alle werknemers die beschikken over een definitieve registratie als zorgkundige (of, in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige), zoals bepaald door het koninklijk besluit van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige sluiten tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen, en door het koninklijk besluit van 12 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige sluiten tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige of in voorkomend geval, beschikken over een voorlopige registratie als zorgkundige, en die effectief de functie van zorgkundige uitoefenen zoals omschreven in de hogervermelde koninklijke besluiten. § 2. Onder het "barema 1.35" wordt verstaan wat volgt : - In de instellingen die onderworpen zijn aan de wet op de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, het barema bedoeld in artikel 17, a), 7e alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de privé-ziekenhuizen (koninklijk besluit van 7 mei 2010 - Belgisch Staatsblad van 27 juli 2010). - In de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen en de dagverzorgingscentra, het barema bedoeld in artikel 6, 4de categorie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddenschalen van de rusthuizen (ROB) voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) met het baremieke weddenschalen van het personeel van de private ziekenhuizen (koninklijk besluit van 28 juni 2009 - Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2009). - In de diensten voor thuisverpleging wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld de gelijkstelling met het "verzorgend en verplegend personeel categorie II", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen voor het personeel van de sector van de thuisverpleging met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen, artikelen 13 en 14 en de weddeschaal 1.35 in de bijlage, ( koninklijk besluit van 4 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vaststelling van de lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden en type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de vakbondspremie type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de ondernemingen met als activit type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1975 betr type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 16/06/2004 numac 2004012118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de duw en/of continuvaart type koninklijk besluit prom. 04/05/2004 pub. 07/07/2004 numac 2004012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de sleepdiensten, betreffende de werkgelegenheidsclausule in toepassing van de sociale lastenvermi sluiten - Belgisch Staatsblad van 29 juni 2004). - In de revalidatiecentra wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoeld de gelijkstelling met het "verzorgend en verplegend personeel met de graad van kinderverzorg(st)er en sanitair help(st)er", zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, artikelen 10 en 12 en de weddeschaal 1.35 in de bijlage, ( koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012203985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de opleidingsinspanningen voor de jaren 2011 en 2012 type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 16/10/2012 numac 2012203504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerh type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) sluiten - Belgisch Staatsblad van 9 november 2012). - In de initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten wordt uitsluitend voor de toepassing van artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst de regeling toegepast van de privé-ziekenhuizen, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden voor de privé-ziekenhuizen, artikel 17, a), 7e alinea en de weddeschaal 1.35 in de bijlage, (koninklijk besluit van 7 mei 2010 - Belgisch Staatsblad van 27 juli 2010). - In de wijkgezondheidscentra wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst de regeling toegepast van de privé-ziekenhuizen, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009 betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra, artikel 2 (koninklijk besluit van 15 juni 2010 - Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2010). - In de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis wordt voor de toepassing van artikel 2, § 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan "De derde categorie : diploma of getuigschrift van lager middelbaar + technisch diploma. Beroepsvorming verworven door praktijk of door opwerking" zoals bepaald in artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de diensten voor het bloed van het Belgische Rode Kruis met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen (koninklijk besluit van 28 juni 2009 - Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2009).

Art. 3.§ 1. Al de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene lonen, evenals de werkelijk uitbetaalde lonen, worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgesteld bij de wet van 2 augustus 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommi sluiten houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmede rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid van de arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.

Zij worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981 - cfr. 102,02 basis 1988), vereffening aan 100 pct. op 1 januari 1990.

Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 160,84 pct. die sinds 1 december 2012 van kracht is. § 2. Het geïndexeerde maandloon is gelijk aan het door twaalf gedeelde geïndexeerde jaarloon met twee decimalen.

Het geïndexeerde uurloon is gelijk aan het door 1976 (in het stelsel van de 38-urenweek) gedeelde jaarloon, met vier decimalen.

De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan gunstigere voorwaarden die reeds bestaan, noch aan de vrijheid van partijen om die in de toekomst overeen te komen.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013, met uitzondering van de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen waar deze collectieve arbeidsovereenkomst uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2014.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 4 creëert deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts rechten vanaf de bovenvermelde data van inwerkingtreding.

Art. 6.De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bekomen in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst slechts aan de werknemers toegekend worden voor zover de Regering volledig uitvoering geeft enerzijds wat de ziekenhuizen en PVT's betreft aan de beslissing van de Algemene Raad van het RIZIV van 14 oktober 2013 en anderzijds wat de ROB's, RVT's en dagverzorgingscentra betreft, het engagement zoals verwoord in het akkoord van 24 oktober 2012 tussen de bevoegde Ministers en de representatieve werknemersorganisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, met betrekking tot de harmonisatie van de barema's van de zorgkundigen Loonschaal 1.35 In overeenstemming met het spilindexcijfer 138,01 (basis 1981) (cfr. 102,02 basis 1988), vereffening aan 100 pct. op 1 januari 1990. Bij het sluiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt de vereffeningscoëfficiënt van 160,84 pct. die sinds 1 december 2012 van kracht is.

Anciënniteit Ancienneté -

1.35

0

14.442,55

1

15.515,16

2

15.656,16

3

15.797,11

4

15.938,09

5

16.079,09

6

16.220,07

7

16.361,05

8

16.502,05

9

16.643,03

10

17.196,23

11

17.365,29

12

17.534,43

13

17.703,51

14

17.872,65

15

18.041,77

16

18.210,85

17

18.379,99

18

18.549,08

19

18.718,22

20

18.887,31

21

19.056,42

22

19.225,53

23

19.394,64

24

19.566,81

25

19.739,24

26

19.911,73

27

20.084,18

28

20.256,69

29

20.429,15

30

20.429,15

31

20.429,15


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^