Koninklijk Besluit van 12 mei 2015
gepubliceerd op 26 mei 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot w

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003201
pub.
26/05/2015
prom.
12/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015003201

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


12 MEI 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten, artikel 2691, tweede lid vervangen bij de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen;

Gelet op de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen, artikel 7;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 3 februari 2015;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat: - bij de begrotingsopmaak voor 2015 werd voorzien in een hervorming van de rolrechten te koppelen aan de realisatie van een jaarlijkse meeropbrengst van 20 miljoen euro; - de wet houdende die hervorming pas eind april kon worden aangenomen, daar waar het de bedoeling was het nieuwe tarief voor de rolrechten te laten ingaan vanaf 1 januari 2015 ; - er dus reeds meerdere maanden verloren zijn om de beoogde meeropbrengst te realiseren; - de toepassing van de vermelde wet een koninklijk besluit vereist dat de datum van de inwerkingtreding van die wet bepaalt en dat tevens het model vaststelt van de pro-fiscoverklaring nodig om de rolrechten te kunnen heffen; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Gelet op advies nr. 57.457/3 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten wordt vastgesteld volgens het als bijlage bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2.Treden in werking op 1 juni 2015: 1° de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen;2° dit besluit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Bijlage bij het koninklijk besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen VERKLARING VAN DE WAARDE VAN DE VORDERING VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET BEDRAG VAN HET ROLRECHT Aan Mijnheer, Mevrouw de Hoofdgriffier van . . . . . (invullen bevoegde rechtbank)

Gegevens eisende partij (1)

Type vordering(2)

Geschatte waarde van de vordering [EUR] (3)

Volledige of gedeeltelijke kosteloosheid (4)

Datum

Handtekening eisende partij of desgevallend naam en handtekening van de vertegenwoordiger (5)

Rolrecht (EUR) (in te vullen door de griffie)


In te vullen door de griffie: Totaal rolrecht(en) :


Handtekening of stempel van de griffie Datum TOELICHTING Dit formulier betreft een pro-fiscoverklaring van de waarde van de vordering voor het vaststellen van het bedrag van het te betalen rolrecht, overeenkomstig art. 2691 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Vul dit formulier goed leesbaar in.

Deze verklaring dient te worden gevoegd bij de akte die ter neerlegging op de griffie wordt aangeboden.

In te vullen gegevens: (1) Identificatiegegevens van de eisende partij: - Naam en voornaam van de natuurlijke persoon - Naam en rechtsvorm van de rechtspersoon (2) Gelieve het hieronder vermelde rubrieknummer in te vullen in de kolom `Type vordering': 1 = een vordering met een waarde 2 = een vordering die niet in geld waardeerbaar is 3 = een vordering die vrijgesteld is van het betalen van het rolrecht op grond van de artikelen van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (gelieve het juiste artikel waarop men zich baseert te vermelden in de kolom, zie hieronder) Bij akten die ter neerlegging worden aangeboden met betrekking tot zaken voor de arbeidsgerechten of met betrekking tot fiscale geschillen, waarvan de waarde van de vordering niet hoger is dan 250.000 EUR, moet geen verklaring van vrijstelling worden gevoegd.

Gronden van vrijstelling van het betalen van rolrecht: 1) Artikel 2691, zesde lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: "Geen enkel recht wordt geïnd bij de zaken voor de beslagrechter of de vrederechter in het kader van de toepassing van artikelen 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.". 2) Artikel 2791, 1°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten: Bij toepassing van deze bepaling wordt - behoudens een aantal uitzonderingen - van het rolrecht vrijgesteld de inschrijving van zaken waarvan de vonnissen en de arresten waartoe ze leiden, krachtens de artikelen 161 en 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten zijn vrijgesteld van het recht of de formaliteit van de registratie. Artikel 161 (juncto artikel 2791, 1° ) van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten Worden kosteloos geregistreerd : 1° akten in der minne verleden ten name of ten bate van Staat, Kolonie en openbare Staatsinstellingen met uitzondering van de akten verleden in naam of ten gunste van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas voor de verrichtingen van de Spaarkas. De akten in der minne, die betrekking hebben op onroerende goederen die uitsluitend bestemd zijn voor onderwijs, verleden ten name of ten bate van de inrichtende machten van het gemeenschapsonderwijs of het gesubsidieerd onderwijs, alsook ten name of ten bate van verenigingen zonder winstoogmerk voor patrimoniaal beheer die tot uitsluitend doel hebben onroerende goederen ter beschikking te stellen voor onderwijs dat door de voornoemde inrichtende machten wordt versterkt.

De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap van publiek recht HST-Fin.

De akten in der minne verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap A.S.T.R.I.D. De akten verleden ten name of ten bate van de naamloze vennootschap BIO. Hetzelfde geldt - met uitzondering van akten houden de schenking onder de levenden - voor akten verleden ten name of ten bate van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij en de Nationale Maatschappij van Belgische spoorwegen;

Deze beschikking is echter slechts van toepassing op de akten waarvan de kosten wettelijk ten laste van bedoelde organismen vallen; 1° bis de vonnissen en arresten houdende veroordeling van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, van de openbare instellingen die zijn opgericht door de Staat, en van de inrichtingen van de Gemeenschappen en de Gewesten;2° overdrachten in der minne van onroerende goederen ten algemenen nutte, aan Staat, provinciën, gemeenten, openbare instellingen en aan alle andere tot onteigening gerechtigde organismen of personen : akten betreffende de wederafstand na onteigening ten algemenen nutte in de gevallen waarin hij bij de wet toegelaten is ;akten tot vaststelling van een ruilverkaveling of een herverkaveling verricht met inachtneming van de bepalingen van Hoofdstuk VI van Titel I van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw; de akten houdende overdracht van een afgedankte bedrijfsruimte aan de Staat of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon; 3° de akten houdende oprichting, wijziging, verlenging of ontbinding van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, van de verenigingen overeenkomstig de bepalingen der wetten van 18 augustus 1907 en van 1 maart 1922 gevormd, van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, van de maatschappij voor tussengemeentelijk vervoer beheerst door de wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer, van de Federale Investeringsmaatschappij, de gewestelijke investeringsmaatschappijen en van de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (Sabena);4° akten die, bij toepassing van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de overgave vaststellen van goederen aan of de inbreng in openbare centra voor maatschappelijk welzijn ofwel de overgave van goederen aan of de inbreng in op grond van voornoemde wet opgerichte verenigingen, evenals akten houdende verdeling, na ontbinding of splitsing van een bovenbedoelde vereniging;5° waarmerkingen en akten van bekendheid, in de gevallen bedoeld in artikel 139 van de hypotheekwet van 16 december 1851;6° akten houdende verkrijging door vreemde Staten van onroerende goederen die bestemd zijn tot vestiging van hun diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in België, of voor de woning van het hoofd der standplaats. De kosteloosheid is echter ondergeschikt aan de voorwaarde dat wederkerigheid aan de Belgische Staat toegekend wordt; 7° de akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne;9° akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wet op de de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet en de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;10° akten tot vaststelling van een vereniging van kolenmijnconcessies, een afstand, een uitwisseling of een verpachting van een gedeelte van deze concessies. De kosteloosheid is ondergeschikt aan de voorwaarde dat een eensluidend verklaard afschrift van het koninklijk besluit, waarbij de verrichting toegelaten of bevolen wordt, aan de akte gehecht is op het ogenblik der registratie.

Het eerste lid is mede van toepassing wanneer bedoelde akten terzelfder tijd de afstand vaststellen van goederen die voor de exploitatie van de afgestane concessie of het afgestane concessiegedeelte worden gebruikt. 11° de akten en attesten die verplicht bij de akten bedoeld in artikel 140bis moeten worden bijgevoegd;12° a) de in artikel 19, 1°, bedoelde akten houdende verhuring, onderverhuring of overdracht van huur van in België gelegen onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, die uitsluitend bestemd zijn tot huisvesting van een gezin of van één persoon ;b) de in artikel 19, 3°, a, bedoelde akten van verhuring, onderverhuring of overdracht van huur ;c) de plaatsbeschrijvingen opgemaakt naar aanleiding van een onder a of b bedoelde akte ;d) de documenten die krachtens de artikelen 2 en 11bis van boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek gevoegd zijn bij een onder a of b bedoelde akte op het ogenblik dat zij ter registratie wordt aangeboden;13° de overeenkomsten bedoeld in artikel 132bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Artikel 162 (juncto artikel 2791, 1° ) van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 1° akten, vonnissen en arresten in kieszaken;2° akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering van wetten en reglementen op de militie, de vergoeding inzake militie en de militaire opeischingen;3° akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wetten en reglementen inzake 's lands mobilisatie en de bescherming der bevolking in geval van oorlog, de burgerlijke opeischingen en vrijwillige dienstnemingen, alsmede de in vredestijd aangegane uitgestelde contracten;5° exploten en andere akten, in strafzaken opgemaakt ten verzoeke van ambtenaren van het openbaar ministerie en van andere ambtenaren of besturen waaraan de wet de vordering voor de toepassing der straffen opdraagt;bovenaan op bedoelde akten worden de woorden Pro Justitia aangebracht; 5° bis de akten waartoe de rechtsplegingen in burgerlijke zaken of tuchtzaken aanleiding geven, wanneer het openbaar ministerie of de vrederechter van ambtswege optreedt;6° akten betreffende de uitvoering van lijfsdwang in strafzaken, met uitzondering van die welke op de schuldvordering van de burgerlijke partij betrekking hebben;6° bis akten, vonnissen en arresten betreffende de uitvoering der wet op eerherstel in strafzaken en deze betreffende de uitvoering der wet tot bescherming der maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers.7° akten, vonnissen en arresten inzake onteigeningen ten algemenen nutte en die welke betrekking hebben op de uitvoering van Titel I van de wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, met uitzondering van de in artikel 161, 2°, bedoelde akten;8° akten, vonnissen en arresten betreffende ingebruikneming van gronden door den Staat met het oog op de inrichting van 's Lands verdediging;9° akten en vonnissen betreffende procedures vóór den onderzoeksraad voor de zeevaart;10° akten en beslissingen betreffende procedures vóór het prijsgerecht;11° de akten, vonnissen en arresten inzake onttrekking van de zaak aan de rechter, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel III, titel IV, hoofdstuk III ;12° de akten, vonnissen en arresten inzake wraking, zoals bedoeld in het Gerechtelijk Wetboek, deel IV, boek II, titel III, hoofdstuk V ;13° bis de exploten van gerechtsdeurwaarders opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief in het geval bepaald in artikel 46, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek; Bovenaan het exploot dient te worden vermeld dat het is opgesteld ter vervanging van een gerechtsbrief en zulks met vermelding van het artikel van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan de betekening wordt gedaan; 15° akten opgemaakt ten verzoeke van de ambtenaren van het openbaar ministerie betreffende de uitvoering van rogatoire opdrachten die uitgaan van buitenlandse rechters;17° de akten, vonnissen en arresten betrekking hebbende op de uitvoering van de wet betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;18° de akten, vonnissen en arresten betreffende procedures ingesteld bij de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en bij de bepalingen van het vierde deel, boek IV, hoofdstuk X van het Gerechtelijk Wetboek;21° voorzieningen in verbreking van het openbaar ministerie en derzelver beteekeningen;23° akten opgemaakt alsmede vonnissen of arresten gewezen voor de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in de gerechtszaken en in bestuurszaken;24° akten betreffende de uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de inruststelling der magistraten;29° getuigschriften, akten van bekendheid, volmachten, machtigingen met inbegrip van de verzoekschriften die er zouden verband mede houden, wanneer die stukken opgemaakt of uitgereikt worden om te worden overgelegd aan de diensten van het Grootboek van de Rijksschuld aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de Lijfrentekas, de Verzekeringskas en de Rentekas voor arbeidsongevallen van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas, zomede aan de mutualiteitsverenigingen, spaar-, lijfrente-, voorzorgs- en onderstandskassen erkend door de regering, ingesteld met goedkeuring van de bestuursoverheid of aan dezer controle onderworpen;33° akten opgemaakt voor den dienst van de openbare kassen van lening, met inbegrip van processen-verbaal van openbaren verkoop van in pand gegeven roerende voorwerpen;38° akten en beslissingen betreffende het verzoek om rechtsbijstand of de betwisting ervan;akten van schikking inzake uitkering tot onderhoud verleden op het bureel van bijstand; 39° akten, vonnissen en arresten betreffende de invordering van de voorschotten van Rijkswege gedaan in uitvoering van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gerechtelijke bijstand;41° akten nodig voor het huwelijk van personen wier onvermogen blijkt uit een getuigschrift van den burgemeester van hun verblijfplaats of van dezes gelastigde;42° akten, vonnissen en arresten betreffende procedures inzake de voogdij van minderjarigen;43° akten betreffende de vrijwillige erkenning van een natuurlijk kind of de ontvoogding, wanneer het onvermogen der kinderen en van hun ouders vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr.41° ; 44° akten, vonnissen en arresten betreffende de verklaringen van nationaliteit of van keuze van vaderland, wanneer het onvermogen der belanghebbenden vastgesteld is overeenkomstig bovenstaand nr.41° ; 46° de akten, vonnissen en arresten, betreffende de procedure van collectieve schuldenregeling ingesteld overeenkomstig de artikelen 1675/2 tot en met 1675/19 van het Gerechtelijk Wetboek;46° (47° ) de overdrachten tussen de componenten van een politieke partij zoals die zijn bepaald bij artikel 1, 1°, tweede lid, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen;47° (48° ) de akten, vonnissen en arresten betreffende de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;47° (49° ) de akten, de vonnissen en arresten, betreffende het toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet, ingesteld overeenkomstig de artikelen 1337bis tot en met 1337octies van het Gerechtelijk Wetboek;48° (50° ) de akten en vonnissen betreffende de procedures voor de interneringsrechters en de strafuitvoeringsrechtbanken, alsook de arresten gewezen als gevolg van een cassatieberoep tegen een beslissing van de interneringsrechter of de kamer voor de bescherming van de maatschappij.51° de akten, vonnissen en arresten betreffende de overeenkomstig de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen ingestelde procedure van gerechtelijke organisatie, behalve : a) de akten die tot bewijs strekken van een overeenkomst onderworpen aan een registratierecht bedoeld in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;b) de in artikelen 146 en 147 bedoelde vonnissen en arresten. 3) Artikel 2791, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten : "2° de inschrijving van een zaak door de griffier van het gerecht waarnaar de zaak verwezen werd overeenkomstig de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken of ingevolge een rechterlijke beslissing van onttrekking.". (3) gelieve de geschatte waarde van de definitieve vordering, zoals bepaald in artikel 557 van het Gerechtelijk Wetboek, in te vullen in EUR. Voor zaken aanhangig bij het Hof van Cassatie, bedraagt de waarde van de vordering de waarde van de vordering in hoger beroep. (4) gelieve aan te duiden indien men een vordering instelt waarbij men het voordeel van gerechtelijke bijstand geniet, met vermelding van de referte/rolnummer van de rechtbank.(5) Deze verklaring dient per eisende partij of haar vertegenwoordiger (vb.advocaat of gerechtsdeurwaarder) te worden ondertekend.

Indien de verklaring wordt ondertekend door de vertegenwoordiger, dient deze zijn naam en voornaam te vermelden.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^