Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 11 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031610
pub.
11/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031610

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, de artikelen 54 tot 61;

Gelet op de wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2017;

Op de voordracht van de Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 2 wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers kent voor 2017 bovenop de subsidies toegekend in het koninklijk besluit Vrijwillige Terugkeer - deel 1 de volgende subsidie toe aan de volgende partners ter uitvoering van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer".

Nom projet

Montant subside

Bénéficiaire

Naam project

Bedrag subsidie

Begunstigde

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€6.225.655

IOM

Return and Emigration of Asylum Seekers ex-Belgium (REAB)

€6.225.655

IOM

Convention de l'exécution de l'Accord Cadre

€37.184

IOM

Uitvoeringsovereenkomst van het Kader Akkoord

€37.184

IOM

Retour volontaire assisté en vue d'assurer une intégration durable.

€460.578

Caritas Intl.

Vrijwillige begeleide terugkeer met het oog op duurzame reïntegratie

€460.578

Caritas Intl.

Accompagnements individuels d'intégration

€2.800.000

IOM & Caritas Intl.

Individuele reïntegratietrajecten

€2.800.000

IOM & Caritas Intl.


Art. 2.De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Th. FRANCKEN


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^