Koninklijk Besluit van 12 oktober 2009
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit betreffende de officiële meesterschapwedstrijden

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2009011442
pub.
23/10/2009
prom.
12/10/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 OKTOBER 2009. - Koninklijk besluit betreffende de officiële meesterschapwedstrijden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden, artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 mei 2009;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de K.M.O., gegeven op 25 juni 2009;

Gelet op advies 47.118/1/V van de Raad van State, gegeven op 25 augustus 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing van de erkenning wordt ingediend, in de hoedanigheid van inrichter, door een nationale beroepsfederatie of interprofessionele federatie in toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979.

De aanvraag tot erkenning preciseert met name de aard van het handels- of ambachtelijk beroep die het voorwerp van de wedstrijd uitmaakt, de beweegredenen en de gewenste duur van de erkenning die één, twee, drie, vier of vijf jaar dient te zijn. Zij is tevens vergezeld van een voorstel tot wedstrijdreglement dat het voorwerp dient uit te maken van een ministeriële goedkeuring, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 13 mei 2009 betreffende de officiële meesterschapwedstrijden.

De aanvraag tot hernieuwing van de erkenning wordt ingediend ten minste 60 dagen voor de datum van het verstrijken van de vorige erkenning. Zij wordt vergezeld van een kopie van de vorige erkenning, alsook van een kopie van het wedstrijdreglement dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een ministeriële goedkeuring, overeenkomstig artikel 9 van de voormelde wet.

Art. 2.De aanvraag tot erkenning of tot hernieuwing wordt bij een ter post aangetekende brief ingediend, gericht tot de minister bevoegd voor Middenstand, die zich op elk ogenblik het recht voorbehoudt om aanvullende informatie te vragen. Bij gebrek aan een beslissing binnen 60 dagen, wordt de beslissing geacht positief te zijn.

Art. 3.De erkenning is alleen geldig indien ze voorzien is van de handtekening van de minister bevoegd voor Middenstand.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Middenstand kan zijn erkenning tot een wedstrijd schorsen of intrekken wanneer deze de wettelijke of toepasselijke reglementaire voorschriften overtreedt of wanneer de wedstrijd niet conform zijn reglement verloopt of wanneer deze het voorwerp uitgemaakt heeft van wijzigingen zonder de ministeriële goedkeuring te vragen, overeenkomstig artikel 9 van de voormelde wet.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 oktober 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van K.M.O.'s en Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^