Koninklijk Besluit van 12 september 1999
gepubliceerd op 31 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 90 op de spoorlijn 50 A4 Y Meulewijk - Y Melle te Melle machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014238
pub.
31/12/1999
prom.
12/09/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 1999. - Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 90 op de spoorlijn 50 A4 Y Meulewijk - Y Melle te Melle machtigt mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politierglementen op de spoorwegen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende de oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Overwegende dat het in het belang van de veiligheid van het trein en wegverkeer en van een vlotte spoorexploitatie aangewezen is de overwegen zoveel mogelijk af te schaffen en dat overweg nr. 90 op de spoorlijn 50A/4 wegens zijn aard en ligging hiervoor prioritair in aanmerking komt;

Overwegende dat bij een spoedige afschaffing van bewuste overweg geen controlesystemen voor de aan de overweg geplaatste signalisatie dienen opgenomen in de nieuwe technische uitrusting van het seinhuis te Gent Sint-Pieters;

Overwegende dat het gemeentebestuur van Melle in haar zitting van 28 juni 1999 een aanvulling aan het gemeentelijk reglement op de politie van het wegverkeer van 24 september 1979 heeft aangenomen waardoor bewuste overweg wordt gesloten voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen en motorfietsen met zijspan;

Overwegende dat aldus de bouw van een spooronderdoorgang voor voetgangers en fietsers vanuit technisch, landschappelijk en financieel oogpunt de best passende oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen ten gevolge van de afschaffing van genoemde overweg;

Overwegende dat de met het plan nr. 30-3228-0507-001.167-002 beschreven werken aan het gestelde doel beantwoorden;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is gemachtigd tot de afschaffing van overweg nr. 90 op de lijn 50 A4 Y Meulewijk - Y Melle te Melle mits het bouwen van een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers zoals aangegeven op het plan nr. 30-3228-0507-001.167-002, gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^