Koninklijk Besluit van 12 september 1999
gepubliceerd op 31 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit dat de afschaffmg van overweg nr. 159 op de lijn 162 Namen-Sterpenich te Weyler mits het vernieuwen van een onderbrugging machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014240
pub.
31/12/1999
prom.
12/09/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 1999. - Koninklijk besluit dat de afschaffmg van overweg nr. 159 op de lijn 162 Namen-Sterpenich te Weyler (Aarlen) mits het vernieuwen van een onderbrugging machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende de tolgelden en politiereglementen op de spoorwegen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 houdende oprichting van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, inzonderheid op artikel 1bis, vervangen door de wet van 21 maart 1991;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 10, § 2, 2°;

Overwegende dat de Ministerraad op 5 juli 1996 in het kader van het tienjarenplan 1996-2005 voor de investeringen van de NMBS ermee heeft ingestemd de inspanningen voor het afschaffen van overwegen verder te zetten;

Overwegende dat in dit kader overweg 159 te Weyler (Aarlen) op de spoorlijn 162 Namen - Sterpenich, wegens zijn aard en ligging prioritair voor afschaffing in aanmerking komt;

Overwegende dat wegens de plaatselijke toestand de vernieuwing van de onderbrugging vanuit technisch, landschappelijk en financieel oogpunt de meest optimale oplossing vormt voor eventuele verkeersproblemen, veroorzaakt door de afschaffing van de overweg 159;

Overwegende dat de met het plan nr. OA-1620-200.763-003 beschreven werken aan het gestelde doel beantwoorden;

Overwegende dat de inbezitneming van de percelen, aangeduid op het plan nr. OA- 1620-200.763-004 en gelegen op het grondgebied van de gemeente Weyler (Aarlen) nodig is voor het uitvoeren van de hierboven beschreven werken;

Overwegende dat het openbaar onderzoek waaraan voornoemd plan onderworpen werd geen bezwaren die het project in vraag stellen, opgeleverd heeft;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming van de bedoelde percelen ten algemenen nutte derhalve onontbeerlijk is;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is gemachtigd tot de afschaffing van de overweg 159 op de lijn 162 Namen - Sterpenich te Weyler (Aarlen) mits het vernieuwen van een onderbrugging zoals aangegeven op het werkplan nr. OA-1620-200.763-003 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Het algemeen nut vordert voor de uitvoering van deze werken de onmiddellijke inbezitneming van de percelen opgenomen in het plan nr.

OA-1620-200.763-004, gevoegd bij dit besluit.

Art. 3.Bij gebrek aan afstand in der minne, worden de voor de werken benodigde en op voormeld plan aangewezen percelen ingenomen en bezet overeenkomstig de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw van de autosnelwegen, inzonderheid artikel 5.

Art. 4.Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 12 september 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^