Koninklijk Besluit van 12 september 1999
gepubliceerd op 15 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot overdracht van personeel, goederen, rechten en plichten van de Kamer van ambachten en neringen van Brabant naar de Kamers van ambachten en neringen van de provincies Vlaams- en Waals-Brabant

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016332
pub.
15/10/1999
prom.
12/09/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 1999. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeel, goederen, rechten en plichten van de Kamer van ambachten en neringen van Brabant naar de Kamers van ambachten en neringen van de provincies Vlaams- en Waals-Brabant


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, gewijzigd door de wetten van 6 juli 1987, 8 april 1995 en 10 februari 1998, inzonderheid op artikel 30;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 1980, 8 november 1990 en 26 mei 1998, inzonderheid op artikel 66bis;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/05/1998 pub. 04/06/1998 numac 1998016132 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot uitvoering en tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 sluiten tot uitvoering en tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 4 juni 1979 tot regeling van de toepassing van de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 13 juli 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het van belang is, onverwijld de overdracht te regulariseren van het personeel van de vroegere Kamer van ambachten en neringen van Brabant naar de nieuwe kamers van ambachten en neringen van Vlaams- en Waals-Brabant;

Overwegende dat deze nieuwe Kamers in werking getreden zijn op 1 oktober 1998;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde vastbenoemde Nederlandstalige personeelsleden van de kamer van ambachten en neringen van Brabant worden overgedragen aan de kamer van ambachten en neringen van de provincie Vlaams-Brabant : Romain Timmermans, secretaris;

Willy Jacobs, bestuursassistent;

Ingrid Van Nijverseel, bestuursassistent;

Karine Vander Goten, klerk.

Art. 2.§ 1. De hierna vermelde vastbenoemde Franstalige personeelsleden van de kamer van ambachten en neringen van Brabant worden overgedragen aan de Kamer van ambachten en neringen van de provincie Waals-Brabant : Roger Payot, secretaris;

Nadine Andries, bestuursassistent;

Georgea Van Brabant, bestuursassistent;

Paulette Dufour, klerk. § 2. Het hierna vermeld contractueel Franstalig personeelslid wordt overgedragen aan de Kamer van ambachten en neringen van de provincie Waals-Brabant : Anne Sylvestre, klerk.

Art. 3.De in de artikelen 2 en 3 bedoelde overdrachten worden niet beschouwd als een nieuwe benoeming. De overgedragen personeelsleden behouden hun graad-, niveau-, dienst- en weddenanciënniteit die ze voor hun overdracht hadden verworven.

Art. 4.De goederen, rechten en plichten van de kamer van ambachten en neringen van Brabant worden overgedragen aan de Kamers van de provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant overeenkomstig het protocol van 29 september 1998 dat gesloten werd tussen de secretarissen en het Bureau van de kamer van ambachten en neringen van Brabant.

Een college bestaande uit de respectieve secretarissen en voorzitters van de kamers van ambachten en neringen van Vlaams- en Waals-Brabant wordt belast met de verdeling van de onverdeeldheid, inzonderheid de geïnventariseerde kantoormeubelen.

Het protocol van de verdeling wordt medeondertekend door de regeringscommissaris die bevoegd is voor elk van de beide Kamers.

Art. 5.De goederen worden overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1998.

Art. 7.Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landbouw en Middenstand, J. GABRIELS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^