Koninklijk Besluit van 12 september 2007
gepubliceerd op 05 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 12 juli 2007, tot het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenhei

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012404
pub.
05/10/2007
prom.
12/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 12 juli 2007, tot het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen, wordt ingetrokken, b) algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.a) Het koninklijk besluit van 12 juli 2007 tot het algemeen verbindend verklaren van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen, wordt ingetrokken. b) Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de werkgelegenheidsakkoorden en de vorming, tot vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen en betreffende de risicogroepen en het conventioneel brugpensioen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 Werkgelegenheidsakkoorden en vorming, vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen, risicogroepen en het conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 10 augustus 2004 onder het nummer 72212/CO/115) VOORWOORD De sociale partners van het Paritair Comité voor het glasbedrijf sector spiegelmakerij en fabricage van kunstramen willen, via deze collectieve arbeidsovereenkomst, het interprofessioneel akkoord 2003-2004 van 17 januari 2003 ten uitvoer brengen.

TITEL I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de fabrieken en ondernemingen van de volgende bedrijfssectoren, het door hen verrichte monteren en plaatsen inbegrepen, met uitzondering van de naamloze vennootschap Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule) : 1. samengevoegd en/of omgevormd en/of bewerkt vlak glas, bijvoorbeeld : isolerende beglazing, spiegelglas, geslepen spiegelglas, met geslepen rand, verzilverd, gegraveerd, versierd, gewelfd, dofgemaakt, fijn glas, kortom de spiegelmakerij, en andere;2. de fabricage van kunstramen. De bepalingen voorzien in artikelen 29 tot en met 32 van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst gelden echter ook integraal voor de naamloze vennootschap Mirodan Industrie (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Met « arbeiders » worden arbeiders en arbeidsters bedoeld.

TITEL II. - Arbeidsvoorwaarden HOOFSTUK I. - Wekelijkse arbeidsduur

Art. 2.Gemiddelde duur De overeengekomen wekelijkse arbeidsduur mag op jaarbasis gemiddeld de 38 uur per week niet overschrijden.

Art. 3.Anciënniteitsverlof Er wordt de arbeiders het volgende toegekend : - 1 dag verlof na 5 jaar anciënniteit in de onderneming; - een 2de dag verlof na 10 jaar anciënniteit in de onderneming; - een 3de dag verlof na 20 jaar anciënniteit in de onderneming.

De dag is verworven van zodra de anciënniteit bereikt is.

De verlofdata worden vastgesteld in akkoord met de werkgever, rekening houdend met de werkorganisatie. HOOFDSTUK II. - Classificatie van de functies A. Personeel aan de fabricage

Art. 4.De functies van de werklieden die zijn tewerkgesteld aan de fabricage worden ingedeeld in zes groepen volgens de hierna vermelde algemene criteria : Groep 1 Vergt geen enkele schoolse vooropleiding, interne beroepsopleiding van minder dan één (1) week, uitvoeren van eenvoudige repetitieve taken op één werkpost, kunnen lezen en schrijven, voldoende kwaliteit en rendement, aanhoudende aandacht.

Groep 2 Vergt geen specifieke schoolse vooropleiding, interne beroepsopleiding van maximum één (1) week, uitvoeren van eenvoudige repetitieve taken op meerdere werkposten, kunnen lezen en schrijven, voldoende kwaliteit en rendement, aanhoudende aandacht.

Groep 3 Interne opleiding van één (1) week tot minder dan één (1) maand, uitvoeren van taken die een langere scholing vereisen op meerdere werkposten, in staat de functies van groepen 1 en 2 uit te oefenen, niveau A3 of gelijkgesteld. Bewakers en huisbewaarders vallen eveneens onder die categorie. Voldoende kwaliteit en rendement.

Groep 4 Interne beroepsopleiding van één (1) maand tot minder dan drie (3) maanden, uitvoeren van taken die een aanpassingsperiode en een specifieke kennis vereisen op meerdere werkposten, niveau A3 of gelijkgesteld.

Groep 5 Interne beroepsopleiding van drie (3) tot zes (6) maanden, uitvoeren van taken die een vakkennis (specialisatie) vereisen, bijna zelfstandig kunnen werken (met minimale hiërarchische ondersteuning), niveau A2 of gelijkgesteld.

Groep 6 Interne beroepsopleiding van zes (6) maanden of meer, uitvoeren van meerdere taken op diverse werkposten die een volledige vakkennis vereisen, volledig zelfstandig kunnen werken, niveau A2 of gelijkgesteld.

B. Personeel voor onderhoud en aanvullende diensten

Art. 5.De arbeiders die zijn tewerkgesteld in de onderhouds- en aanvullende diensten worden als volgt ingedeeld : 1. De geoefende hulparbeiders worden ten minste gerangschikt in de in artikel 4 bepaalde groep 5.2. De geschoolde werklieden worden als volgt ingedeeld : 1) Categorie A : nieuw gediplomeerden A4, A3, B2.2) Categorie B : nieuw gediplomeerden A4, A3, B2 na een proeftijd.3) Categorie C : gediplomeerden A4 of B6, met tenminste twee jaar ervaring.4) Categorie D : gediplomeerden A3, B2 of B1, met tenminste vijf jaar ervaring.5) Brigadiers : gediplomeerden zoals bepaald voor categorie D en met uitoefening van gezag. De toegang tot de hogere categorieën is mogelijk bij uitzonderlijke verdienste of voldoende anciënniteit voor de werklieden die niet in het bezit zijn van een diploma overeenkomstig artikel 5, 2°.

De overgang van een categorie naar een andere vergt echter, zoals de overgang van de ene basisgroep naar de andere, een voldoende rendement en arbeidskwaliteit.

Art. 6.De objectieve toepassing van de bij de artikelen 4 en 5 vastgestelde criteria wordt in de onderneming paritair onderzocht. HOOFDSTUK III. - Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

Art. 7.Aan de arbeiders bedoeld in artikel 1 van 21 jaar of ouder, wordt een gemiddeld minimum maandinkomen gewaarborgd van 1 163,04 EUR bruto.

Dit bedrag wordt verhoogd tot 1 195,10 EUR bruto voor de arbeiders van 21 jaar en half en die tenminste 6 maanden anciënniteit in de onderneming hebben.

Het wordt 1 209,34 EUR voor de arbeiders van 22 jaar oud die op die datum 12 maanden anciënniteit in de onderneming tellen.

Bovenvermelde bedragen stemmen overeen met het spilindexcijfer 109,26 en is van toepassing voor een arbeidsregeling van 38 uur per week.

De inhoud van dit inkomen wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, zoals gewijzigd en aangevuld door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 43bis van 16 mei 1989, nr. 43ter van 19 december 1989, nr. 43quater van 26 maart 1991, nr. 43quinquies van 13 juli 1993, nr. 43sexies van 5 oktober 1993, nr. 43septies van 2 juli 1996 en nr. 43octies van 23 november 1998. HOOFDSTUK IV. - Minimum uurlonen A. Arbeiders van 21 jaar of ouder

Art. 8.Onverminderd de toepassing van artikel 7, worden de minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar of ouder die een in artikel 4 bepaald beroep uitoefenen, voor een arbeidsregeling van 38 uren per week, als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bovenvermelde bedragen stemmen overeen met het spilindexcijfer 109,26.

Bij de aanwerving ontvangen de arbeiders die een functie uitoefenen die in groep 1, 2 of 3 wordt gerangschikt, een loon gelijk aan 95 pct. van het loon voor deze groepen en zulks gedurende maximum acht weken werkelijke arbeid.

De minimumuurlonen van de arbeiders van 21 jaar of ouder die een in artikel 5 bepaald beroep uitoefenen worden voor een arbeidsregeling van 38 uren per week, als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bovenvermelde bedragen stemmen overeen met het spilindexcijfer 109,26.

B. Arbeiders van minder dan 21 jaar

Art. 9.De minimumuurlonen van de arbeiders van minder dan 21 jaar oud worden berekend op de volgende percentages van het minimumuurloon van de arbeider van 21 jaar oud of ouder van dezelfde groep of categorie waartoe zij behoren, rekening houdend met de leeftijd en de in de onderneming verworven anciënniteit : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Wanneer de arbeiders van minder dan 21 jaar oud hetzelfde werk verrichten als de arbeiders van 21 jaar of ouder, hebben zij ten minste recht op het voor deze laatsten bepaalde minimumuurloon.

De arbeiders van minder dan 21 jaar oud genieten eveneens het normaal loon van de arbeider van 21 jaar of ouder van hun groep zodra zij hun militaire dienst beëindigen of, wanneer zij ervan zijn vrijgesteld, vanaf de datum waarop zij hem zouden hebben beëindigd. HOOFDSTUK V. - Ploegenpremies

Art. 10.Wanneer het werk in twee of in drie « draaiende » ploegen is ingericht, worden aan de arbeiders, zonder onderscheid van leeftijd, de volgende ploegenpremies toegekend voor een arbeidsregeling van 38 uren per week : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bovenvermelde bedragen stemmen overeen met het spilindexcijfer 109,26.

De arbeiders die enkel 's nachts werken ontvangen eveneens een premie van 1,2905 EUR per uur.

De hierboven vastgestelde ploegenpremies worden verdubbeld voor elk werk verricht in ploegen op zaterdag. HOOFDSTUK VI. - Arbeid op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen

Art. 11.De arbeiders, tewerkgesteld in een normale arbeidsregeling op zaterdag, ontvangen de overeenstemmende verdubbelde ploegenpremie zoals voorzien in artikel 10 voor het ploegenarbeid op zaterdag

Art. 12.De lonen en ploegenpremies worden verdubbeld voor elke arbeid die wordt verricht op zondagen en wettelijke feestdagen.

Deze bijslag wordt ook toegekend aan de wakers en huisbewaarders. HOOFDSTUK VII. - Koopkracht

Art. 13.Op 1 mei 2003, zullen de reële en baremieke bruto uurlonen geïndexeerd worden met 2 pct. (spilindexcijfer 111,45).

Op 1 juni 2003, zullen de reële en baremieke bruto uurlonen met 0,50 pct. worden verhoogd, met een gewaarborgd minimum van 0,045 EUR. Op 1 april 2004, zullen de reële en baremieke bruto uurlonen met 0,55 pct. worden verhoogd, met een gewaarborgd minimum van 0,045 EUR. Op 1 mei 2004, zullen de reële en baremieke bruto uurlonen geïndexeerd met 2 pct. (spilindexcijfer 113,68). HOOFDSTUK VIII. - Koppeling van de lonen en van de ploegenpremies aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 14.Het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen vastgesteld bij artikel 7, de minimumuurlonen vastgesteld bij artikel 8, de ploegenpremies vastgesteld bij artikel 10, alsmede de werkelijk uitbetaalde lonen, worden normaliter gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, maandelijks vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Bij wijze van uitzondering en in afwijking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998 gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zullen deze verschillende bedragen geïndexeerd worden ten belope van 2 pct. op vastgestelde data, namelijk op 1 mei 2003 en 2004, wat ook het bedrag van de gezondheidsindex moge zijn op deze twee data. Bijgevolg, zullen de werkgevers die door deze huidige collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn, de lonen niet moeten aanpassen wanneer de spilindexcijfers 111,45 en 113,68 zullen bereikt zijn.

Indien de spilindexcijfers 111,45 en 113,68 bereikt zijn, respectievelijk voor 1 mei 2003 en 1 mei 2004, zal de aanpassing van de lonen gebeuren conform de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998 gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Het spilindexcijfer 115,95 zal een verhoging van 2 pct. van de lonen tot gevolg hebben conform artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1998 gesloten15 juni in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

De bedragen van deze minimum inkomsten, uurlonen en ploegenpremies, vermeld in de huidige collectieve arbeidsovereenkomst stemmen overeen met het spilindexcijfer 109,26 (basis 1996 = 100). HOOFDSTUK IX. - Betaling van het geoorloofd verzuim

Art. 15.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963, betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op de binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 en 22 juli 1970, 18 november 1975, 16 januari 1978, 12 augustus 1981, 8 juni 1984, 27 februari 1989 en 7 februari 1991 en 19 november 1998, hebben de in artikel 1 bedoelde werklieden het recht, met behoud van hun normaal loon, het werk te verzuimen om volgende redenen en voor als volgt bepaalde duur : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld TITEL III. - Bestaanszekerheid HOOFDSTUK I. - Inleidende verklaring

Art. 16.De in artikel 1 bedoelde werkgevers verbinden zich ertoe de volgende beginselen na te leven : 1° de representatieve werknemersorganisaties worden door de werkgever, zo vlug mogelijk, op de hoogte gesteld van een eventuele werkloosstelling of van een collectief ontslag;2° bij werkloosheidstelling wordt, in de mate van het mogelijke : a) een beurtregeling ingevoerd onder de werklieden waarvan de functies gelijkwaardig zijn;b) het betrokken personeel in andere secties of afdelingen van de onderneming tewerkgesteld.3° in geval van collectief ontslag gebruikt de werkgever zijn invloed om de werklieden in andere ondernemingen een betrekking te bezorgen. HOOFDSTUK II. - Sociale voordelen De werkgevers verlenen de hierna vermelde sociale voordelen : A. Tijdelijke werkloosheid

Art. 17.Worden beschouwd als zijnde in tijdelijke werkloosheid, de werklozen waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet is geschorst.

Art. 18.Wanneer de gedeeltelijke werkloosheid is veroorzaakt door economische en/of technische redenen, met uitzondering van de gedeeltelijke werkloosheid welke wordt veroorzaakt door stakingen of gevolgen van stakingen in de onderneming of in andere ondernemingen, wordt per dag werkloosheid een uitkering toegekend aan de arbeiders die zes en meer maanden anciënniteit in de onderneming tellen. Deze uitkering wordt vastgesteld op : - 8,3373 EUR per dag werkloosheid in een stelsel van 5 dagen/week; - 6,9478 EUR per dag werkloosheid in een stelsel van 6 dagen/week.

Vanaf de 90ste werkloosheidsdag echter, worden de bedragen, in een arbeidsregeling van 38 uur per week, gebracht op : - 10,8384 EUR per dag werkloosheid in een stelsel van 5 dagen/week; - 9,0321 EUR per dag werkloosheid in een stelsel van 6 dagen/week.

Deze uitkering wordt zonder beperking van het aantal werkloosheidsdagen tijdens het kalenderjaar toegekend.

Art. 19.De krachtens artikel 18 toegekende uitkering is enkel verschuldigd wanneer de rechthebbende werkelijk werkloos is.

Art. 20.De uitkering wordt pas uitbetaald na nazicht van de controlefiches.

Art. 21.De uitkering wordt met dezelfde periodiciteit als de lonen uitbetaald.

B. Ontslag wegens redenen die eigen zijn aan de onderneming

Art. 22.In geval van ontslag wegens redenen die eigen zijn aan de onderneming tijdens de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2004, hebben de in artikel 1 bedoelde arbeiders die drie en meer maanden anciënniteit in de onderneming tellen, recht op de volgende vergoedingen : 1° Arbeiders die minder dan één jaar anciënniteit in de onderneming tellen : aan de arbeiders die minstens 3 maanden doch minder dan één jaar anciënniteit tellen, wordt een ontslagvergoeding uitgekeerd in alle gevallen van ontslag wegens redenen eigen aan de onderneming.Deze vergoeding bedraagt 117,07 EUR. 2° Arbeiders die één jaar en meer anciënniteit in de onderneming tellen : een keuze wordt gelaten tussen : a) het voordeel van de bij artikel 18 bepaalde uitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid naar mate van : 50 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die één tot twee jaar anciënniteit tellen; 75 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die twee jaar tot minder dan vijf jaar anciënniteit tellen; 120 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die vijf jaar tot minder dan tien jaar anciënniteit tellen; 150 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die tien jaar tot minder dan vijftien jaar anciënniteit tellen; 200 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die vijftien tot minder dan twintig jaar anciënniteit tellen; 300 dagelijkse uitkeringen, maximum, aan de werklieden die twintig jaar en meer anciënniteit tellen.

Dit aantal uitkeringen, dat is berekend voor een arbeidsregeling van zes dagen per week, wordt prorata omgezet voor de werklieden die in een arbeidsregeling van vijf dagen per week zijn tewerkgesteld en de breuken worden naar de hogere eenheid afgerond. b) het voordeel van een ontslagvergoeding gelijk aan : 50 pct.van het totaal van de uitkeringen voorzien in a), wanneer de arbeider jonger is dan 45 jaar; 75 pct. van hetzelfde bedrag wanneer hij 45 jaar en ouder is.

De keuze moet door de arbeider worden gemaakt voor het verstrijken van de wettelijke opzeggingstermijn.

Op de keuze tussen de ontslagvergoeding en het voordeel van de dagelijkse bestaanszekerheidsuitkeringen kan niet worden teruggekomen.

C. Koppeling van de uitkeringen en vergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 23.De uitkeringen en vergoedingen, voorzien in de artikelen 18 en 22, schommelen volgens het koppelingssysteem, vastgesteld voor de evolutie van de drempels van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid door de wet van 2 augustus 1971, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1971.

Zij moeten worden gesteld tegenover het spilindexcijfer 109,45 (basis 1996 = 100).

De indexaanpassingen van de dagelijkse uitkeringen worden verricht op basis van het wekelijkse bedrag dat door 5 of 6 wordt verdeeld, naargelang de wekelijkse arbeidsregeling 5 of 6 dagen per week telt.

D. Cumulatie van voordelen

Art. 24.Artikel 22 (B. Ontslag wegens redenen welke eigen zijn aan de onderneming) is enkel van toepassing op de ondernemingen en de werklieden ervan die de bepalingen van de wet van 28 juni 1966, betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van onderneming, niet genieten.

TITEL IV. - Werkzekerheid A. Mutaties

Art. 25.In geval van functieverandering van een arbeider binnen een maatschappij, kent de werkgever aan de arbeider een compensatievergoeding toe wanneer het gemiddeld uurloon van de arbeider lager ligt dan het vroegere loon.

Deze vergoeding is vastgesteld op de percentages en voor de periodes die hieronder zijn vermeld door als basis het verschil te nemen tussen de twee bovenvermelde lonen zoals hierna uitgelegd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De eerste periode van vergoeding (tegen 100 pct.) omvat niet de periode die wordt gedekt door de wettelijke of conventionele loonopzegging; zij vangt aan op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de wettelijke of conventionele loonopzegging een einde neemt.

De anciënniteit wordt berekend op de dag waarop de mutatie van functie een aanvang neemt.

Geen enkele vergoeding wordt betaald : 1° aan de arbeiders waarvan de anciënniteit lager ligt dan 3 maanden;2° in geval van : a) de mutaties, doorgevoerd op aanvraag van de arbeider;b) de mutaties, beslist door de werkgever wegens tuchtredenen;c) de loonschommelingen, voortvloeiend uit de gebruiken en de overeenkomsten van toepassing op de functie. Onder gemiddeld uurloon moet worden verstaan het uurloon, vermeerderd met de productiviteitspremie per uur, berekend op het gemiddelde van de drie maanden die de verandering van functie voorafgaan. De ploegenpremies, de verscheidene premies (andere dan de productiviteitspremies) en de overlonen worden niet in aanmerking genomen. De speciale gevallen worden gemeenschappelijk op lokaal niveau onderzocht.

Deze vergoeding wordt berekend op het ogenblik van de mutatie, en is, behalve de progressieve vermindering tot respectievelijk 90 en 80 pct. van haar bedrag, constant gedurende de ganse vergoedingsperiode, in verhouding tot de gepresteerde tijd. Ze schommelt nochtans verhoudingsgewijze indien het verschil tussen het verloren loon en het huidige loon varieert.

B. Ontslag van oudere personen

Art. 26.Tijdens de huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt het brugpensioen, volgens de voorwaarden van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten in de Nationale Arbeidsraad toegekend in alle gevallen van ontslag van een arbeider die de leeftijd van 58 jaar bereikt heeft, indien de belanghebbende een loopbaan van 25 jaar als loontrekkende kan bewijzen en 10 jaar anciënniteit in de glassector of 5 jaar anciënniteit in de onderneming.

Art. 27.§ 1. In uitvoering van artikel 12 van de wet van 1 april 2003 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004 tot wijziging van artikel 110, § 1, 1ste alinea, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse maatregelen, hebben de ontslagen arbeiders die, tijdens de periode van 1 januari 2003 tot 30 juni 2005, 56 jaar of ouder zijn, recht op het voltijds brugpensioen beschreven in artikel 27. Bovendien moet de leeftijd van 56 jaar worden bereikt tijdens de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst en op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. De bedoelde arbeiders moeten op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 114, § 4 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementeringen.

Deze arbeiders moeten bovendien op een positieve manier door alle bewijsmiddelen kunnen aantonen dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, minstens 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering. § 2. Voor de toepassing van dit artikel worden voor de berekening van het beroepsverleden gelijkgesteld met arbeidsdagen : - de periode van actieve dienst als dienstplichtige en als gewetensbezwaarde met toepassing van de Belgische wetgeving; - de dagen van beroepsloopbaanonderbreking overeenkomstig de bepalingen van de herstelwet van 22 januari 1985 en de periodes tijdens welke de werknemer zijn loondienst heeft onderbroken om een kind op te voeden dat de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt. Deze gelijkstellingen kunnen in totaal voor maximaal 3 jaar in rekening worden gebracht; - de dagen tijdens welke de werknemer zijn loondienst onderbroken heeft om een tweede of een volgend kind op te voeden dat de leeftijd van 6 jaar niet heeft bereikt. Deze gelijkstellingen kunnen in totaal voor maximaal 3 jaar in rekening worden gebracht; - de dagen van volledige werkloosheid met een maximum van 5 jaar.

Art. 28.De vervanging van de bruggepensioneerde werkman zal gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorrang zal worden verleend aan arbeiders met een nepstatuut, waarbij rekening zal worden gehouden met de vereiste kwalificatie.

TITEL V. - Andere voordelen HOOFDSTUK I. - Extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld

Art. 29.Aan de arbeiders wordt een extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld toegekend, die overeenstemt met het loon voor : 110 uren arbeid na een anciënniteit van één jaar; 120 uren arbeid na een anciënniteit van twee jaar; 130 uren arbeid na een anciënniteit van drie jaar; 140 uren arbeid na een anciënniteit van vier jaar; 150 uren arbeid na een anciënniteit van vijf jaar; 160 uren arbeid na een anciënniteit van zes jaar; voor ten minste 220 voltijdse gewerkte en daarmee gelijkgestelde dagen per jaar.

Worden met gewerkte dagen gelijkgesteld : 1° de dagen afwezigheid wegens een arbeidsongeval;2° de dagen van geoorloofd verzuim met uitzondering van deze die door het gewaarborgd weekloon zijn gedekt. In de veronderstelling echter van een voortgezette afwezigheid wegens ziekte, dekt de gelijkstelling slechts de 6 eerste onafgebroken maanden ziekte.

In geval van een nieuwe afwezigheid wegens ziekte, vangt een nieuwe maximale periode van gelijkstelling van 6 maanden aan voor zover de arbeider, gedurende 90 dagen opeenvolgende kalenderdagen het werk heeft hervat tussen de twee afwezigheidsperiodes.

Art. 30.De arbeiders die geen 220 gewerkte en daarmee gelijkgestelde dagen per jaar totaliseren omdat zij in de loop van het dienstjaar in dienst zijn getreden, omdat zij ziek zijn geweest onder de voorwaarden voorzien in artikel 30 of omdat de overeenkomst eindigde - wegens overmacht of - bij ontslag door de arbeider of in onderling akkoord of - bij ontslag door de werkgever behalve omwille van een dringende reden of - omdat zij gepensioneerd werden bekomen een extrawettelijke bijslag welke overeenstemt met het loon voor : 9 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van minder dan of gelijk aan één jaar; 10 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van twee jaar; 11 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van drie jaar; 12 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van vier jaar; 13 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van vijf jaar; 14 uren arbeid per maand voor een anciënniteit van zes jaar; met dien verstaande dat elke begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd.

Het « pro rata temporis » principe is van toepassing.

Art. 31.Voor de berekening van de extrawettelijke bijslag, vangt de referentieperiode aan op 1 december en eindigt op 30 november van het volgende jaar.

De anciënniteit die in aanmerking moet worden genomen is deze die verworven werd in de onderneming.

De anciënniteit en het loon die in aanmerking moeten worden genomen worden bepaald door de toestand op 30 november.

De anciënniteit en het loon die in aanmerking moeten worden genomen voor de arbeiders die op voormelde datum niet meer in dienst van de onderneming zijn, worden bepaald door de toestand op de laatste dag van tewerkstelling.

Art. 32.Deze extrawettelijke bijslag is betaalbaar ten laatste in december, vóór Kerstmis of bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de in artikel 30 bedoelde arbeiders. HOOFDSTUK II. - Afscheidspremie

Art. 33.Een afscheidspremie gelijk aan de laatste extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld waarvan sprake in de artikelen 29 tot en met 32, wordt toegekend aan de arbeiders die de onderneming verlaten op de pensioengerechtigde leeftijd, evenals aan de arbeiders die de onderneming verlaten door een vervroegd pensioenstelsel. HOOFDSTUK III. - Feest van de patroonheilige

Art. 34.De voordelen toegekend ter gelegenheid van het feest van de patroonheilige blijven behouden. HOOFDSTUK IV. - Avondcursussen

Art. 35.De arbeiders die wensen zich te bekwamen in het uitgeoefend beroep (cursussen met betrekking tot de bewerking van glas voor het productiepersoneel of in verband met de uitgeoefende specialiteit voor het werkplaats- en onderhoudspersoneel) kunnen, op hun verzoek, bijkomende verlofdagen bekomen om de voorbereiding en het afleggen van de eindejaarsexamens te vergemakkelijken.

Deze bepaling beoogt enkel de arbeiders die, bij de aanvang van het academisch jaar, het getuigschrift van inschrijving voor de cursussen hebben ingediend en waarvan de aanvraag door de hiërarchische chef werd onderzocht en aanvaard.

De cursussen per briefwisseling komen niet in aanmerking, behalve voor de personen die zich voorbereiden op een examen voor een centrale examencommissie.

Art. 36.De arbeiders hebben recht op de volgende dagen krediet : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De hierboven opgenomen tabel werd opgesteld rekening houdend niet alleen met het niveau van de gevolgde cursussen doch ook met de omvang van de stof waarover de examen handelen.

Art. 37.De dagen krediet moeten worden gebruikt gedurende de periode gaande van veertien dagen onmiddellijk vóór het begin van de examenzitting tot het einde van deze zitting.

De dagen krediet kunnen in tweeën worden verdeeld en moet met volledige dagen worden opgenomen.

Het verlof moet altijd vooraf worden aangevraagd en in overleg met de hiërarchische chef worden bepaald.

Dit krediet wordt slechts éénmaal per academisch jaar toegestaan.

Art. 38.De arbeiders die zich in een opzeggingstermijn bevinden of aan wie reeds hun ontslag werd berekend bij de aanvang van het examen kunnen dit voordeel niet genieten.

Art. 39.De verlofdagen, toegekend op grond van artikel 35 tot en met 37 worden beschouwd als werkelijke arbeidsdagen voor de berekening van de inhaalrustdagen welke eventueel zijn bepaald in het kader van het stelsel van de arbeidsduur dat van toepassing is op degenen die verlof genieten, alsook voor de berekening van de extrawettelijke bijslag bij het vakantiegeld.

Art. 40.De nodige maatregelen worden, binnen de perken van de wet, getroffen opdat het op grond van de artikelen 35 tot en met 37 toegekende verlof geen afbreuk doet aan de rechten van de betrokkenen in verband met de voordelen bepaald in de wetgeving of door een overeenkomst in de sector of in de onderneming.

Art. 41.De krachtens de artikelen 35 tot en met 37 toegekende voordelen mogen niet worden gecumuleerd met gelijkwaardige bij de wet of bij overeenkomst toegekende voordelen. HOOFDSTUK V. - Werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds der arbeiders van de glasnijverheid VZW

Art. 42.De werkgeversbijdrage voor het sociaal fonds wordt, per tewerkgestelde werkman, vastgesteld op het equivalent van 114,03 EUR voor het boekjaar 2003 en het equivalent van 116,51 EUR voor het boekjaar 2004. HOOFDSTUK VII. - Vakbondsopleiding

Art. 43.Met het oog op de financiering van de vakbondsopleiding wordt de werkgeversbijdrage vastgesteld, per jaar en per tewerkgestelde arbeider, voor de boekjaren 2003 en 2004 door een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de vakbondsopleiding. HOOFDSTUK VIII. - Vakbondsafvaardiging

Art. 44.Een krediet van 3 normale arbeidsdagen per jaar en per vast mandaat van de vakbondsafgevaardigde wordt toegekend teneinde de werkende leden van de vakbondsafvaardiging de gelegenheid te bieden mee te werken aan sommige vakbondsopdrachten buiten de onderneming, andere dan vormingsactiviteiten of paritaire vergaderingen op het niveau van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, van de subsector of van de onderneming.

TITEL VI. - Duur van de opzegtermijnen

Art. 45.De opzeggingsduur in geval van ontslag, met uitzondering van ontslag door de arbeider zelf, brugpensioen of ziekte die langer dan 1 jaar duurt, wordt op 1 juli 2003 gebracht op : - 7 dagen voor de arbeiders die minder dan 6 maanden anciënniteit tellen in de onderneming; - 35 dagen (5 weken) voor de arbeiders die 6 maanden tot minder dan 5 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 42 dagen (6 weken) voor de arbeiders die 5 jaar tot minder dan 10 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 56 dagen (8 weken) voor de arbeiders die 10 jaar tot minder dan 15 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 91 dagen (13 weken) voor de arbeiders die 15 jaar tot minder dan 20 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 119 dagen (17 weken) voor de arbeiders die 20 jaar tot minder dan 25 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 147 dagen (21 weken) voor de arbeiders die 25 jaar tot minder dan 30 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 175 dagen (25 weken) voor de arbeiders die 30 jaar tot minder dan 35 jaar anciënniteit tellen in de onderneming; - 203 dagen (29 weken) voor de arbeiders die meer dan 35 jaar anciënniteit tellen in de onderneming.

De ondertekenende sociale partners van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst verklaren dat het huidige artikel 45 « gelijkwaardig en gelijkaardig » is met de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 75 van 20 december 1999 betreffende de opzeggingen van arbeiders.

TITEL VII. - Overuren

Art. 46.De bedrijven verbinden er zich toe alles in het werk te stellen om, in overleg met de vakbondsafvaardiging, de niet gerecupereerde overuren maximaal te beperken.

TITEL VIII. - Vrijwillige halftijds werk

Art. 47.Om tewerkstellingsperspectieven te openen, verbinden de werkgevers zich om het voluntariaat voor halftijds werk in hun ondernemingen aan te moedigen.

Elke tewerkgestelde arbeider heeft het recht om op ondernemingsvlak over te schakelen naar een halftijdse arbeidsregeling, op basis van een jaarlijks gemiddelde.

Het aantal halftijds tewerkgestelde arbeiders is echter beperkt tot 2 pct. van het totaal aantal ingeschreven arbeiders in het personeelsregister.

Deze aanwerving zal in de vorm van een « duobaan » gebeuren, met andere woorden de werkgever zal het verzoek van een arbeider die naar een halftijdse arbeidsregeling wil overschakelen moeten aanvaarden voor zover twee arbeiders die dezelfde functie uitoefenen gezamelijk een aanvraag indienen.

De overgang naar de halftijdse arbeidsregeling moet binnen de drie maanden na het verzoek van de wijziging van de arbeidsregeling gebeuren.

De arbeidsovereenkomst van de arbeider wordt gewijzigd tenminste voor wat de arbeidsregeling betreft. Deze arbeidsregeling mag naderhand slechts gewijzigd worden mits akkoord van de werkgever.

TITEL IX. - Arbeidsregeling

Art. 48.De ondertekenende partijen verdedigen bij hun leden het principe dat alle mogelijkheden die de wet op de arbeid van 16 maart 1971 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 biedt, om de arbeid aan de socio-economische behoeften aan te passen, kunnen besproken worden op het niveau van de onderneming.

TITEL X. - Tijdskrediet

Art. 49.In toepassing van artikel 3, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis, wordt de duur van het recht op tijdskrediet voor de arbeiders die nog geen 50 jaar zijn, op twee jaar gebracht.

Voor de arbeiders bedoeld in artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 77bis van de Nationale Arbeidsraad en die in een ploegenstelsel of per cyclus tewerkgesteld zijn verdeeld over 5 dagen of meer, voorzien in de artikelen 6, § 2 en 9, § 2 van de bedoelde overeenkomst, geeft de huidige overeenkomst de mogelijkheid op het niveau van de onderneming het recht de regels en de organisatiemodaliteiten te bepalen voor het tijdskrediet, rekening houdend met arbeidsorganisatie.

Voor de arbeiders die enkel 's nachts werken, is tijdskrediet als recht enkel mogelijk in de vorm van een « duobaan », met andere woorden twee arbeiders moeten dezelfde functie in hetzelfde afdeling uitoefenen, 's nachts tewerkgesteld zijn en het tijdskrediet voor dezelfde periode aan dezelfde voorwaarden aanvragen. Op het niveau van de onderneming is geen enkele afwijking mogelijk.

TITEL XI. - Uitzendarbeid

Art. 50.De referentie inzake arbeidsovereenkomst is deze van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978).

Het beroep doen op uitzendkrachten is mogelijk mits wat volgt. - Het beroep doen op uitzendkrachten zal gebeuren in overleg met de vakbondsafvaardiging of met de ondernemingsraad en met inachtneming van de bestaande wetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten. - De duur van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid zal minstens één week bedragen, behalve in geval van bijzondere omstandigheden, die met de vakbondsafvaardiging moeten worden besproken. - De maximale duur moet worden besproken met de vakbondsafvaardiging met het oog op een eventuele contractuele aanwerving, indien de uitzendkracht minstens 12 maanden ononderbroken tewerkgesteld is.

TITEL XII. - Onderaanneming

Art. 51.Indien het nodig blijkt een beroep te moeten doen op onderaannemingsbedrijven, verbindt de werkgever er zich toe de vakbondsafvaardiging of de ondernemingsraad op de hoogte te brengen van de gekende en geplande onderaannemingsactiviteiten.

De informatie zal betrekking hebben op de aard van werken, hun duur en de kwalificatie van de werknemers die deze werken zullen uitvoeren.

De werkgever verbindt er zich toe een beroep te doen op onderaannemingsbedrijven die de wettelijke bepalingen inzake personeelsbezetting, de wetten en de Belgische reglementen betreffende veiligheid en gezondheid van de werknemers, naleven. De opvolging van de wettelijke bepalingen inzake veiligheid en gezondheid zal gebeuren in overleg met het comité voor preventie en bescherming op het werk.

TITEL XIII. - Arbeidsorganisatie

Art. 52.Indien het nodig blijkt de werktijdorganisatie in de onderneming te wijzigen, zullen de sociale gesprekspartners ervoor zorgen dat er enerzijds de economische en anderzijds de sociale bezorgdheden in opgenomen worden, zijnde : - de effecten op de werkgelegenheid (bijvoorbeeld mogelijkheden om er meer contracten van bepaalde en/of onbepaalde duur in op te nemen, om de overuren te beperken); - de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden; - de gezondheid en de veiligheid van de werknemers; - de effecten op de inkomsten van de arbeiders.

De toepassing van de nieuwe arbeidsorganisatie zal opgevolgd worden en, indien nodig, aangepast in overleg met de vakbondsafvaardiging of de ondernemingsraad.

TITEL XIV. - Herstructurering

Art. 53.In geval van herstructurering, zullen de mogelijkheden voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende preciezere voorwaarden betreffende de werkgelegenheidsakkoorden, paritair onderzocht worden op het niveau van de onderneming voor zover zij een positieve oplossing voor het sociaal probleem dat zich stelt kunnen bieden en voor zover zij de uurkost van de arbeidskrachten niet doen verhogen of op een negatieve manier de rendabiliteit en het concurrentievermogen van de betrokken onderneming beïnvloeden.

De overgang naar een lagere wekelijkse arbeidsduur blijft omkeerbaar en is beperkt tot de duur van de overeenkomst gesloten op het niveau van de onderneming in het kader van de herstructurering. Aan het eind van de herstructurering zal er een paritaire evaluatie plaatsvinden op het niveau van de onderneming.

De ervaringen op het niveau van de ondernemingen vormen geen precedent op het niveau van de subsector.

TITEL XV. - Risicogroepen en beroepsopleiding

Art. 54.Teneinde de bekwaamheden van de arbeiders te verbeteren en hun beroepskansen te verhogen, verbinden de werkgevers bedoeld in artikel 1 zich ertoe de sectorale overeenkomst betreffende de inspanning voor de risicogroepen en de beroepsopleiding na te leven.

De ondertekende partijen verbinden zich ertoe alle promotiemogelijkheden van de beroepsopleiding te analyseren in de schoot van het technisch comité van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de glasnijverheid ».

TITEL XVI. - Carenzdag

Art. 55.De eerste dag werkonbekwaamheid van arbeiders wegens ziekte of ongeval in het privéleven, « carenzdag » genoemd, overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, die niet betaald wordt door de werkgever, wanneer de werkonbekwaamheidsduur geen veertien (14) dagen bedraagt, geeft, volgens punt 2 van het bovenvermelde interprofessioneel akkoord 2003-2004 van 17 januari 2003, recht op het volgende : Vanaf 1 januari 2005, zal de eerste « carenzdag » per kalenderjaar betaald worden door de werkgever aan de arbeiders die reeds 5 jaar of meer anciënniteit tellen in de onderneming op het ogenblik van de betrokken werkonbekwaamheid.

De voordeligere stelsels die in de onderneming van kracht zijn blijven van toepassing.

TITEL XVII. - Sociaal overleg

Art. 56.In geval van sociale conflicten, bevestigen de werkgevers en de arbeiders hun vaste intentie om de aangepast conventionele bemiddelingsprocedures te volgen, met inbegrip van het beroep doen op de voorzitter van het paritair comité in zijn hoedanigheid van sociaal bemiddelaar.

TITEL XVIII. - Sociale vrede

Art. 57.Tot 31 december 2004, verbinden de ondertekenende vakbonden van de huidige overeenkomst en hun leden zich ertoe geen enkele algemene en collectieve eis meer te stellen, ten gunste van de arbeiders, bij de werkgevers die behoren tot aanvullende sub-sector van de glasnijverheid, buiten de uitvoeringsmaatregelen van de huidige overeenkomst.

Indien de sociale vrede niet nageleefd wordt, indien de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1987, gesloten in de schoot van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de sociale vrede en prestaties van openbaar nut in vredestijd algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 22 september 1987, niet nageleefd wordt door de vakbondsorganisaties, zullen de sancties voorzien in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1987 toegepast worden.

TITEL XIX. - Geldigheid

Art. 58.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 1 januari 2003 en verliest haar uitwerking op 31 december 2004, met uitzondering van artikelen 26, 27 en 28 van de huidige overeenkomst die hun uitwerking verliezen op 30 juni 2005 behalve wijziging van de wettelijke maatregelen betreffende het conventioneel brugpensioen.

Artikel 45 betreffende de opzeggingen wordt voor onbepaalde tijd gesloten. Dit artikel zal op verzoek van de meest gerede partij kunnen herzien of opgezegd worden, mits een opzeggingtermijn van drie maanden door een per post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf en de vertegenwoordigde organisaties in dit Comité. De organisatie die het initiatief tot herziening of tot opzegging neemt, moet de redenen hiervoor bekend maken.

Deze huidige arbeidsovereenkomst wordt te goeder trouw gesloten en de ondertekenende partijen verbinden er zich toe om ze te doen naleven bij hun lastgevers, zowel naar de letter als naar de geest.

De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en het preventieve behoud van de competitiviteit en van haar uitvoeringsbesluiten evenals in toepassing van het interprofessioneel akkoord van 17 januari 2003.

Art. 59.De voordeligere maatregelen van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in de schoot van de onderneming behouden hun uitwerking tijdens de ganse duur van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 60.Deze huidige collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit wordt gevraagd door de ondertekende partijen.

Art. 61.De sociale partners, ondertekenaars van deze overeenkomst vragen aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om alles in het werk te stellen opdat de publicatie van het koninklijk besluit binnen de voorziene termijnen zou gebeuren om de huidige collectieve arbeidsovereenkomst verbindend te verklaren voor alle werkgevers van de subsector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^