Koninklijk Besluit van 12 september 2007
gepubliceerd op 24 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszek

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012447
pub.
24/10/2007
prom.
12/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1858, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007 Wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 7 juni 2007 onder het nummer 83171/CO/136)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Art. 2.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1988 betreffende de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 mei 1989 en gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, wordt vervangen door de volgende bepalingen : «

Art. 4.Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld door het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking en bedraagt : - 1,40 pct. van de onbegrensde brutolonen vanaf het 1e kwartaal 2007; - 1,60 pct. van de onbegrensde brutolonen vanaf het 1e kwartaal 2008; - 1,40 pct. van de onbegrensde brutolonen vanaf het 1e kwartaal 2009. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan worden opgezegd door één der partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter en aan de organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de wijziging van de statuten van het « Fonds voor bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking » van 25 mei 2005 op.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^