Koninklijk Besluit van 12 september 2019
gepubliceerd op 23 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2019041963
pub.
23/09/2019
prom.
12/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041963

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


12 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 18 maart 1838 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School, artikel 1ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 maart 2001, vervangen bij de wet van 1 augustus 2006 en gewijzigd bij de wet van 28 september 2017;

Gelet op de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, de artikelen 53quinquies, § 1, en 54bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 30 april 2018;

Gelet op de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, artikel 70, zesde lid, 1°, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, artikel 79, § 3, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 105, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 21 november 2016, de artikelen 110, § 1, vijfde lid, en 146, vervangen bij de wet van 31 juli 2013, artikel 167, § 4, tweede lid, vervangen bij de wet van 31 juli 2013 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten, en artikel 173, gewijzigd bij de wet van 31 juli 2013 en bij het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004007112 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant sluiten betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen sluiten betreffende de externe mobiliteit van de militairen;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht;

Gelet op het protocol van onderhandelingen N-487 van het Onderhandelingscomité van het militair personeel, gesloten op 5 juni 2019;

Gelet op het advies 66.405/2/V van de Raad van State, gegeven op 13 augustus 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de Franse tekst van artikel 5, eerste lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002007241 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School sluiten betreffende de organisatie van de Koninklijke Militaire School, vervangen bij het koninklijk besluit van 8 mei 2003 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 augustus 2005, 10 augustus 2006, 20 december 2007, 1 september 2008 en 19 juli 2018, worden de woorden "Le chiffre obtenu pour le travail journalier n'est pas pris en compte" vervangen door de woorden "La note obtenue pour le travail journalier n'est pas prise en compte".

Art. 2.In artikel 1, derde lid, van het koninklijk besluit van 25 april 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004007112 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant sluiten betreffende de aanvraag- en toekenningsprocedures van het verlof voor ouderschapsbescherming en het verlof voor verzorging van een zwaar zieke verwant, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt het woord "van" ingevoegd tussen de woorden "van de wet" en de woorden "13 juli 1976".

Art. 3.In artikel 1bis van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt het woord "van" ingevoegd tussen de woorden "van de wet" en de woorden "13 juli 1976".

Art. 4.In artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 14 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 31/10/2013 numac 2013007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen sluiten betreffende de externe mobiliteit van de militairen, worden de woorden "de artikelen 152, eerste lid, 1°, " vervangen door de woorden "de artikelen 146, 152, eerste lid, 1°, ".

Art. 5.Artikel 7, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader sluiten betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt vervangen als volgt: "4° minimum vier vormingsjaren voor de kandidaat in een universitaire instelling of hogeschool, in de richting master in de industriële ingenieurswetenschappen van de Vlaamse Gemeenschap en vijf vormingsjaren voor de kandidaat in een universitaire instelling of hogeschool, in de richting master in de industriële ingenieurswetenschappen, van de Franse Gemeenschap.".

Art. 6.In hetzelfde koninklijk besluit, wordt een artikel 18/1 ingevoegd luidende: "

Art. 18/1.De DGHR of de overheid die hij aanwijst, beslist over de oriëntering.".

Art. 7.Artikel 33 van het koninklijk besluit van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013007330 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de ber sluiten betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht, het examen voor overgang naar de graad van eerste sergeant-majoor, het kwalificatie-examen voor de graad van adjudant-chef en de beroepsproeven voor de bevordering tot de graad van majoor, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juni 2016 en 12 september 2018, wordt aangevuld met een lid, luidende: "De stagiair die een globaal cijfer van ten minste 50% heeft behaald op de herkansing bedoeld in het tweede lid, is voor deze herkansing geslaagd. De cijfers bekomen voorafgaand aan de herkansing worden niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het resultaat van de herkansing.".

Art. 8.Artikel 41 van hetzelfde koninklijk besluit, wordt aangevuld met een lid luidende: "De cijfers bekomen voorafgaand aan de herkansing worden niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het resultaat van de herkansing.".

Art. 9.Artikel 46 van hetzelfde koninklijk besluit, wordt aangevuld met een lid luidende: "De cijfers bekomen voorafgaand aan de herkansing worden niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het resultaat van de herkansing.".

Art. 10.Artikel 55 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/06/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016007156 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt aangevuld met een lid luidende: "De cijfers bekomen voorafgaand aan de herkansing worden niet in rekening gebracht voor de beoordeling van het resultaat van de herkansing.".

Art. 11.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014007132 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht sluiten houdende uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht sluiten tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht, vervangen bij koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2018, worden de woorden "70, derde lid" vervangen door de woorden "70, zesde lid, 1° ".

Art. 12.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 september 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^