Koninklijk Besluit van 13 april 2005
gepubliceerd op 11 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 b

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200651
pub.
11/05/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28; de laatste keer gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14 juli 1999, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 11 juli 1983 en 31 augustus 1999;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies gesloten op 21 december 2004 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 11 juli 1983, Belgisch Staatsblad van 28 juli 1983.

Koninklijk besluit van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/1999 pub. 21/09/1999 numac 1999012596 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quater van 14 juli 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffe sluiten, Belgisch Staatsblad van 21 september 1999.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers Geregistreerd op 17 januari 2005 onder het nr. 73554/CO/300 Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38bis van 29 oktober 1991, nr. 38ter van 17 juli 1998 en nr. 38quater van 14 juli 1999;

Gelet op de Samenwerkingsovereenkomst van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse en Duitse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussel Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op artikel 508 van de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036198 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift sluiten tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift;

Gelet op het Decreet van de Waalse Gewestraad van 1 april 2004 tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten;

Gelet op het Decreet tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van eensluidende afschriften van documenten betreffende een aangelegenheid waarvoor de uitoefening van de bevoegdheid krachtens artikel 138 van de Grondwet door de Franse gemeenschap is overgedragen aan het Waalse Gewest voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 128 van de Grondwet;

Overwegende dat voornoemde bepalingen op 31 maart 2004 in werking zijn getreden;

Overwegende dat het vanuit de optiek van administratieve vereenvoudiging opportuun is om in de relatie werkgever sollicitant passende maatregelen te nemen met betrekking tot de overlegging van gezegelde en eensluidend verklaarde bescheiden;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 - de Belgische Boerenbond - "la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles" - "l'Alliance agricole belge" - het Algemeen Christelijk Vakverbond - het Algemeen Belgisch Vakverbond - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België op 21 december 2004 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Art. 3.Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 betreffende de werving en selectie van werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 38 bis van 29 oktober 1991, nr. 38 ter van 17 juli 1998 en 38 quater van 14 juli 1999 wordt vervangen door de volgende bepaling : "Artikel 6 De werkgever mag de sollicitant niet vragen om gezegelde en eensluidend verklaarde afschriften van diploma's, getuigschriften, attesten en andere stukken over te maken. De werkgever kan de sollicitant wel vragen om een goed leesbare kopie van het originele document te overhandigen.

In geval van twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie kan de werkgever de sollicitant verzoeken om het voorleggen van het origineel document.

Commentaar In de optiek van administratieve vereenvoudiging hebben de federale overheid, gewesten en gemeenschappen met ingang van 31 maart 2004 de verplichting afgeschaft om eensluidend verklaarde afschriften voor te leggen aan hun overheidsdiensten. Een goed leesbare kopie van het originele document volstaat.

Bij analogie worden werkgevers gevraagd dezelfde maatregel toe te passen voor sollicitanten.

Het feit dat er geen eensluidend verklaarde afschriften mogen worden gevraagd, ontneemt de werkgever niet de mogelijkheid om tijdens de selectieprocedure gewone goed leesbare afschriften te vragen. Net zoals de overheden kan de werkgever in geval van twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde of opgestuurde kopie om de voorlegging van het origineel document vragen."

Art. 4.Deze overeenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur en kan volgens dezelfde termijnen en wijze worden opgezegd als deze die zij wijzigt.

Gedaan te Brussel, op 21 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^