Koninklijk Besluit van 13 april 2005
gepubliceerd op 11 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200676
pub.
11/05/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, de laatste keer gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 vicies septies van 17 december 2003, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 16 januari 1975 en 2 maart 2004;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies gesloten op 21 december 2004 in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Koninklijk besluit van 2 maart 2004, Belgisch Staatsblad van 16 maart 2004.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Geregistreerd op 17 januari 2005 onder het nr. 73553/CO/300 Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001 en nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003;

Gelet op de artikelen 6 en 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, welke artikelen bepalen dat het begrensde referteloon waarop de aanvullende vergoeding wordt berekend en het bedrag zelf van de aanvullende vergoedingen op 1 januari van ieder jaar zullen worden herzien;

Overwegende dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten waarbij uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen van de artikelen 6 en 8, door het vaststellen van een herwaarderingscoëfficiënt voor het begrensde referteloon en voor het bedrag van de aanvullende vergoedingen;

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en van werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 - de Boerenbond - "la Fédération wallonne de l'Agriculture" - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België - het Algemeen Belgisch Vakverbond - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België op 21 december 2004 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6 en 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 17bis van 29 januari 1976, nr. 17nonies van 7 juni 1983, nr. 17duodevicies van 26 juli 1994, nr. 17vicies van 17 december 1997, nr. 17vicies quater van 19 december 2001 en nr. 17vicies sexies van 7 oktober 2003, moeten vanaf 1 januari 2005 de volgende coëfficiënten worden toegepast : - de coëfficiënt 1,022 op het begrensde brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon; - de coëfficiënt 1,022 op het bedrag van de aanvullende vergoedingen.

Commentaar De aanvullende vergoedingen zullen pro rata temporis worden aangepast, op grond van de navolgende formule : - indien de aanvullende vergoeding wordt berekend op een referteloon van vóór 1 januari 2004, wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,022 toegepast; - wordt de vergoeding berekend op grond van het loon van de maanden januari, februari of maart 2004, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0165 toegepast; - wordt de vergoeding berekend op grond van het loon van de maanden april, mei of juni 2004, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,011 toegepast; - wordt de vergoeding berekend op grond van het loon van de maanden juli, augustus of september 2004, dan wordt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0055 toegepast.

De vergoeding die berekend wordt op grond van het loon van de maanden oktober, november of december 2004 wordt niet aangepast.

Art. 2.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2005.

Zij kan op verzoek van de meest gerede partij worden herzien of opgezed, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Gedaan te Brussel, op 21 december 2004.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^