Koninklijk Besluit van 13 april 2005
gepubliceerd op 13 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst van 25 maart

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005200694
pub.
13/05/2005
prom.
13/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst van 25 maart 1999 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst van 25 maart 1999 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1999 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder de werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 2000 onder het nummer 54486/CO/329)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, en hun werknemers.

Art. 2.Artikel 3, 1ste lid, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1999 ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen onder werknemers wordt vervangen door de volgende bepaling : "De werkgever dient elk kwartaal van 2000 een bijdrage ten belope van 0,20 pct., berekend op grond van de brutolonen die hij aan zijn werknemers betaalt, te storten aan het fonds voor bestaanszekerheid, zoals bepaald in artikel 4, waarvan de financiële middelen een fonds uitmaken dat moet toelaten het onder artikel 1 genoemde doel te realiseren. Ten uitzonderlijke titel moeten de werkgevers, bedoeld in artikel 4, § 2, de bijdrage van het 1ste kwartaal 2000 in het daarop volgende kwartaal betalen, waardoor de bijdrage in het 2de kwartaal 2000 op 0,40 pct. komt."

Art. 3.Deze overeenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1999 en treedt buiten werking op 31 december 2000.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 april 2005.

De Minister van Werk, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^