Koninklijk Besluit van 13 april 2008
gepubliceerd op 28 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024186
pub.
28/04/2008
prom.
13/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, inzonderheid op artikel 5, § 1, eerste lid, 9°, en op artikel 9, eerste lid, 4°;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 april 1995, 12 februari 1996, 11 april 1996, 26 mei 1997, 8 december 1998, 18 februari 2002, 7 april 2004 en 10 februari 2006 en bij de koninklijke besluiten van 22 mei 2003, 4 juli 2004 en 9 januari 2007;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 november 2005;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de federale overheid van 13 januari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 10 maart 2006;

Gelet op het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, gegeven op 25 mei 2007;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 30 mei 2007;

Gelet op het advies van de Hoge Gezondheidsraad, gegeven op 6 juni 2007;

Gelet op het advies van de Raad voor het Verbruik, gegeven op 2 juli 2007;

Gelet op advies 40.889/1/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 44 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 14° wordt vervangen als volgt : « 14° de symbolen en aanduidingen van gevaar van het middel overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan;»; 2° punt 15° wordt vervangen als volgt : « 15° de aanduiding van de bijzondere gevaren voor mens, dier of milieu, zoals voorzien in bijlage IX van het voornoemde koninklijk besluit van 11 januari 1993 en in bijlage XIII van dit besluit;»; 3° punt 16° wordt vervangen als volgt : « 16° de aanduiding van de veiligheidsaanbevelingen die moeten in acht worden genomen voor de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van mens, dier of milieu, zoals voorzien in bijlage IX van het voornoemde koninklijk besluit van 11 januari 1993 en in bijlage XIII van dit besluit;».

Art. 2.In hetzelfde besluit worden opgeheven : 1° artikel 2;2° artikel 44, 18°;3° artikel 46;4° artikel 48;5° artikel 49;6° artikel 50;7° artikel 51;8° artikel 52;9° bijlage XII;10° bijlage XIII, A en B.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 juli 2004.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Volksgezondheid en Onze Minister bevoegd voor Landbouw zijn, ieder wat haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^