Koninklijk Besluit van 13 april 2019
gepubliceerd op 03 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019011574
pub.
03/05/2019
prom.
13/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011574

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Om de werkgelegenheidskansen voor jongeren zonder werkervaring te verhogen, kunnen deze jongeren vanaf 1 juli 2018 worden aangeworven tegen een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen (artikel 33bis, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, ingevoegd bij artikel 18 van de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende versterking van de economische groei en de sociale cohesie). De werkgever die van deze maatregel gebruik maakt, moet maandelijks aan de jonge werknemer een compenserende toeslag uitkeren (artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid). Die compenserende toeslag, die afhankelijk zal zijn van de leeftijd van de jongere en de hoogte van het minimumloon, is vrijgesteld van sociale bijdragen en inkomstenbelastingen en zorgt ervoor dat de verlaging van het brutoloon niet leidt tot een daling van het nettoloon bij de jongere.

Wanneer een werkgever een dergelijke compenserende toeslag uitkeert aan een jonge werknemer, zal die toeslag hem door de federale overheid worden vergoed onder de vorm van een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing (artikel 27511, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten houdende versterking van de economische groei en de sociale cohesie en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal). Dit besluit legt de modaliteiten vast die de werkgever moet vervullen om die vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing te kunnen genieten.

Net als voor de andere maatregelen inzake vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, zullen twee aangiftes in de bedrijfsvoorheffing moeten worden ingediend (aanvulling van artikel 952, § 1, derde lid, KB/WIB 92 met een bepaling onder 11° ). De tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing zal de volgende specifieke vermeldingen moeten bevatten: a) in het vak "aard der inkomsten": de code 62 (artikel 952, § 3, a, KB/WIB 92 en bijlage IIIbis KB/WIB 92, zoals gewijzigd bij artikel 2 van dit besluit);b) in het vak "belastbare inkomsten": het bedrag van de compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die de werkgever heeft betaald of toegekend in de periode waarop de aangifte betrekking heeft (artikel 952, § 3, b, 5°, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 1, b, van dit besluit);c) in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing": het bedrag van de betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid dat effectief in mindering wordt gebracht van de voor de betrokken periode nog verschuldigde bedrijfsvoorheffing (negatief bedrag) (artikel 952, § 3, c, 12°, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 1, c, van dit besluit). Het in het vak "belastbare inkomsten" te vermelden bedrag is steeds het bedrag van de compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die door de werkgever werden betaald of toegekend in de periode waarop de aangifte in de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft. Het in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" te vermelden (negatieve) bedrag zal doorgaans gelijk zijn aan het bedrag van de compenserende toeslagen die de werkgever in de periode waarop de bedrijfsvoorheffing betrekking heeft, heeft betaald of toegekend (zie vak "belastbare inkomsten" in de tweede aangifte) en die hij via het mechanisme van niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing recupereert van de federale overheid.

Het (negatieve) bedrag aan gerecupereerde compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" kan echter ook lager zijn dan het in het vak "belastbare inkomsten" vermelde bedrag van de betaalde of toegekende toeslagen. Dit zal meer bepaald het geval zijn wanneer de bedrijfsvoorheffing die de werkgever nog verschuldigd is na toepassing van de andere maatregelen inzake het niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing, lager is dan het bedrag van de compenserende toeslagen die de werkgever in de betrokken periode heeft uitgekeerd.

Voorbeeld 1 Een werkgever doet driemaandelijkse aangiften in de bedrijfsvoorheffing. Hij heeft in de periode juli - september 2019 250 euro compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid uitbetaald.

De bedrijfsvoorheffing die de werkgever verschuldigd is voor de periode juli - september 2019 vóór toepassing van enige maatregel inzake het niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing, bedraagt 390 euro.

Het bedrag aan niet door te storten bedrijfsvoorheffing in het kader van andere maatregelen dan de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor startersjobs voor jonge werknemers, bedraagt 190 euro.

De werkgever kan derhalve slechts 200 euro van de 250 euro aan compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die hij in de periode juli - september 2019 heeft uitbetaald, recupereren via de bedrijfsvoorheffing die hij voor dezelfde periode verschuldigd is.

In de tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing in het kader de maatregel vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor startersjobs voor jonge werknemers voor de periode juli - september 2019, moeten volgende specifieke vermeldingen worden opgenomen: - vak "aard der inkomsten": code 62; - vak "belastbare inkomsten": 250 euro; - vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing": - 200 euro.

De 50 euro uitbetaalde compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die niet kunnen worden gerecupereerd via het niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing in de aangifte voor de periode juli - september 2019, kunnen eventueel worden gerecupereerd in de aangifte voor de periode oktober - december 2019 (artikel 275, derde lid, WIB 92).

Wanneer compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die in een vorige periode zijn betaald of toegekend maar niet effectief in mindering konden worden gebracht van de nog verschuldigde bedrijfsvoorheffing, in een volgende periode van hetzelfde kalenderjaar worden gerecupereerd van de federale overheid, zal het (negatieve) bedrag in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" voor die volgende periode hoger zijn dan de in de die periode betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid.

Voorbeeld 2 De werkgever uit voorbeeld 1 heeft in de periode oktober - december 2019 300 euro compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid uitbetaald aan jonge werknemers.

De bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de periode oktober - december 2019 vóór toepassing van enige maatregel inzake niet doorstorten van bedrijfsvoorheffing, bedraagt 700 euro.

Het bedrag aan niet door te storten bedrijfsvoorheffing in het kader van andere maatregelen dan de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor startersjobs voor jonge werknemers, bedraagt 300 euro.

De 50 euro compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die werden uitbetaald in de periode juli-september 2019 en die niet konden worden gerecupereerd in de aangifte voor diezelfde periode, worden gerecupereerd in de aangifte voor de periode oktober - december 2019. Het totaal bedrag aan gerecupereerde compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid bedraagt dus 350 euro. In de tweede aangifte in de bedrijfsvoorheffing in het kader van de maatregel vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor startersjobs voor jonge werknemers voor de periode oktober - december 2019, moeten de volgende specifieke vermeldingen worden opgenomen: - vak "aard der inkomsten": code 62; - vak "belastbare inkomsten": 300 euro; - vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing": - 350 euro.

Over alle aangiften voor een bepaald kalenderjaar beschouwd, kan (de absolute waarde van) het totaal van (negatieve) bedragen vermeld in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" van de tweede aangiften voor dat kalenderjaar, i.c. de voor dat kalenderjaar gerecupereerde compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, niet hoger zijn dan het totaal van de bedragen vermeld in het vak "belastbare inkomsten" van die tweede aangiften, i.c. het bedrag van de in het bewuste kalenderjaar betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid.

Wanneer voor een bepaald kalenderjaar het totaal van de (negatieve) bedragen vermeld in het vak "verschuldigde bedrijfsvoorheffing" van de tweede aangiften, i.c. de voor dat kalenderjaar gerecupereerde compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, lager zou zijn dan het totaal van de bedragen vermeld in het vak "belastbare inkomsten" van die tweede aangiften, i.c. het bedrag van de in het bewuste kalenderjaar betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid, dan zal de belastingplichtige dat verschil als beroepskost kunnen inbrengen (zie artikel 53, 26°, WIB 92).

In het kader van de toepassing van artikel 27511, WIB 92 zal de werkgever ook een aantal documenten ter beschikking moeten houden van de administratie (artikel 952, § 4, KB/WIB 92). Het gaat met name om een nominatieve lijst van de jonge werknemers aan wie de werkgever een compenserende toeslag als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid heeft uitgekeerd, waarbij voor elke jonge werknemer de volledige identiteit, het nationaal nummer en het bedrag van de toeslagen die aan die werknemer zijn betaald of toegekend, moeten worden vermeld (punt X van bijlage IIIter, KB/WIB 92, ingevoegd bij artikel 3 van het besluit).

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2019, net als de wijziging van regels met betrekking tot de berekening van de toeslag voor jonge werknemers als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid door de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal (artikel 4 van het besluit). Alhoewel het principe van de toeslagen voor jonge werknemers al langer in de wet was vastgelegd, worden de eerste toeslagen pas uitbetaald vanaf 1 maart 2019 (cf. artikel 5 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal).

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 27511, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten; - artikel 300, § 1, 1° ; - artikel 312;

Gelet op het KB/WIB 92;

Overwegende het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 20 april 2018 waarin is vasgesteld dat dit besluit geen budgettaire impact heeft;

Overwegende hoofdstuk 3 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, Overwegende dat: - de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten betreffende de sociale bepaling van de jobsdeal de wijze waarop de toeslag als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid voor jonge werknemers van wie het loon wordt verminderd, heeft gewijzigd, zodat de maatregel effectief uitwerking kan krijgen; - wanneer een werkgever een dergelijke compenserende toeslag uitkeert aan een jonge werknemer, die toeslag hem door de federale overheid wordt vergoed onder de vorm van een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing; - deze vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, in tegenstelling tot de andere vrijstellingen van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, overdraagbaar is; - de compenserende toeslagen als bedoeld in artikel in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid overeenkomstig artikel 5 van de wet van 7 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal sluiten betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal voor het eerst worden uitbetaald in maart 2019, met inbegrip van de compenserende toeslagen voor jonge werknemers van wie het loon in de maanden vóór 1 maart 2019 werd verminderd; - die compenserende toeslagen zo snel mogelijk aan de werkgevers moeten kunnen worden vergoed onder de vorm van een vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing; - de modaliteiten voor de toepassing van die vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing, met inbegrip van de manier waarop de overdracht moet worden verwerkt, zo snel mogelijk ter kennis moet worden gebracht van de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing; - dit besluit, dat die modaliteiten vastlegt, dus zo snel mogelijk moet worden genomen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 952, van het KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 27 januari 2009, 31 juli 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015,23 augustus 2015 en 19 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) paragraaf 1, derde lid, wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende: "11° de werkgevers beoogd in artikel 27511 van hetzelfde Wetboek, die compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid betalen of toekennen."; b) paragraaf 3, b, wordt aangevuld met een bepaling onder 5°, luidende: "5° voor de in § 1, derde lid, 11°, bedoelde schuldenaars: het bedrag van de door de werkgever in die periode betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid;"; c) paragraaf 3, c, wordt aangevuld met een bepaling onder 12°, luidende: "12° voor de in § 1, derde lid, 11°, bedoelde schuldenaars: een negatief bedrag gelijk aan de in die periode betaalde of toegekende compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die effectief in mindering worden gebracht van de voor die periode verschuldigde bedrijfsvoorheffing, desgevallend vermeerderd met de compenserende toeslagen als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid die werden betaald of toegekend in een vorige periode die tot hetzelfde kalenderjaar behoort en nog niet in mindering konden worden gebracht van de voor een vorige periode verschuldigde bedrijfsvoorheffing;".

Art. 2.In bijlage IIIbis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen sluiten, vervangen bij het koninklijk besluit van 31 juli 2009 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015 en 19 juli 2018, wordt tussen de code "61 starters (Art. 27510, vierde lid, WIB 92)" en de code "80 steunzone (Art. 2758, § 1, vijfde lid, WIB 92)" een code ingevoegd, luidende: "62 startersjobs voor jongeren (Art. 27511, WIB 92)".

Art. 3.Bijlage IIIter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen sluiten en gewijzigd bij de besluiten van 11 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 31 juli 2009, 23 maart 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015 en 19 juli 2018, wordt aangevuld met een punt X, luidende: "X De in artikel 952, § 1, derde lid, 11°, bedoelde schuldenaars: Deze schuldenaars moeten een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie houden met daarin voor elke jonge werknemer aan wie een compenserende toeslag als bedoeld in artikel 33bis, § 4, van de wet van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet ter bevordering van de werkgelegenheid type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende sociale en diverse bepalingen type wet prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003672 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen sluiten ter bevordering van de werkgelegenheid wordt betaald of toegekend: - de volledige identiteit; - het nationaal nummer; - het bedrag van de betaalde of toegekende compenserende toeslag.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2019.

Art. 5.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992 Wet van 26 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2018 pub. 23/11/2018 numac 2018014728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. - Duitse vertaling van uittreksels sluiten betreffende de betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, Belgisch Staatsblad van 30 maart 2018 (Ed.2) Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973 Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993 Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993 Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006003400 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 22/08/2006 pub. 25/08/2006 numac 2006022840 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 352 van de wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006 Koninklijk besluit van 11 december 2006, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006 Koninklijk besluit van 21 december 2006, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (Ed. 7) Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007007074 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1995 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 12/03/2007 pub. 30/03/2007 numac 2007000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (Ed. 2) Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007201866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet sluiten, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007 Koninklijk besluit van 27 januari 2009, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009 Koninklijk besluit van 31 juli 2009, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009 Koninklijk besluit van 5 december 2011, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (Ed. 2) Koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 (Ed. 2) Koninklijk besluit van 23 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 23/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014202532 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2014 (Ed. 1) Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bestrijding van Salmonella bij pluimvee type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 12/05/2015 numac 2015201872 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98ter van 24 maart 2015, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffen sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 (Ed. 2) Koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 27510 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015 Koninklijk besluit van 19 juli 2018, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2018


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^