Koninklijk Besluit van 13 april 2019
gepubliceerd op 09 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012149
pub.
09/05/2019
prom.
13/04/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012149

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Dit besluit voert een aantal wijzigingen door in het KB/WIB 92 met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en legt de inwerkingtreding vast van de artikelen 6, h) en 7, h) van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden.

In de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden werd de steunregeling die is opgenomen in de artikelen 2758 en 2759, WIB 92 aangepast, waarbij belastingplichtigen worden vrijgesteld van het doorstorten van 25 pct. van de bedrijfsvoorheffing die werd ingehouden op de lonen van werknemers die een met een in een steunzone gelegen investering verbonden nieuwe arbeidsplaats hebben ingevuld.

Ten gevolge van deze wet is het noodzakelijk om het KB/WIB 92 te wijzigen zodat de in dit besluit opgenomen uitvoeringsbepalingen worden afgestemd op de wijzigingen die de artikelen 2758 en 2759, WIB 92 hebben ondergaan. De wijzigingen die in de artikelen 1, 2, en 5, van dit besluit worden voorgesteld aan respectievelijk de artikelen 90, § 3, 952 en bijlage IIIter, VIII, van het KB/WIB 92 hebben dan ook enkel tot doel om deze artikelen in lijn te brengen met de voormelde gewijzigde wettelijke bepalingen.

Vervolgens heeft de wetgever in twee gevallen aan U een uitvoeringsbepaling gedelegeerd. Zo is in deze artikelen voorzien dat U een procedure uitwerkt in het geval een onderneming die erkent is voor uitzendarbeid gebruik wenst te maken van deze steunmaatregel.

Daarnaast wordt ook voorzien dat U een procedure vastlegt in het geval door een fusie, splitsing, inbreng of een gelijksoortige verrichting de exploitatie van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde investering wordt overgedragen aan een andere vennootschap, met het oog op de gelijkschakeling van deze vennootschap met de initiële werkgever voor de toepassing van deze voormelde artikelen.

In dit besluit wordt voorgesteld om de administratieve last van deze procedures zo beperkt mogelijk te houden, door de procedure te beperken tot het invullen van een formulier waarvan het model door mijn administratie zal ter beschikking worden gesteld (artikelen 3 en 4 van dit besluit).

Teneinde oneigenlijk gebruik van de toepassing van de vrijstelling te vermijden en oplopende interesten in hoofde van de belastingplichtige die onterecht gebruik maakt van de toepassing van de maatregel te voorkomen, heeft mijn administratie voorzien dat werkgevers enkel de vrijstelling kunnen bekomen indien zij voorafgaand het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier hebben overgelegd. Het was echter tot voor kort niet mogelijk om dit beleid door te trekken naar de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid en die van deze maatregel gebruik wensen te maken, aangezien de wet tot voor kort niet voorzag dat deze ondernemingen hun wens om van deze steunmaatregel gebruik te maken voorafgaandelijk kenbaar moeten maken.

De wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, heeft echter de mogelijkheid voorzien om ook deze ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid te verplichten om voorafgaandelijk een formulier over te leggen, zodat het voor mijn administratie mogelijk is om het hierboven beschreven beleid ook van toepassing te laten worden op de voormelde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid. Deze ondernemingen zullen dus voortaan aan mijn administratie voorafgaandelijk een formulier moeten overleggen. Indien het invullen van dit formulier plaats vindt in het kader van de contractuele besprekingen tussen deze onderneming en de klant van deze onderneming, die de exploitant is van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde investering kan de administratieve overlast tot een minimum worden herleid.

De gevraagde gegevens hebben niet enkel tot doel om deze ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid voorafgaandelijk te identificeren, maar dienen ook om latere controles van mijn administratie te faciliteren. De ingevulde gegevens beogen dan ook om het voor mijn administratie mogelijk te maken om de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 bedoelde investering en de uit deze investering voortvloeiende nieuwe arbeidsplaatsen eenvoudig te kunnen identificeren.

Het spreekt hierbij voor zich dat het voor mijn administratie gemakkelijker is om de investering te identificeren indien de gegevens die reeds werden ingevuld op het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier, en die reeds voordien werden ingevuld, bij de vervulling van deze administratieve formaliteit, worden overgenomen.

Tot slot heeft het formulier tot doel er aan te herinneren dat de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92, bedoelde werkgever of de hiermee gelijkgestelde vennootschap en de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leveren van het bewijs bedoeld in artikel 2758, § 4, vijfde lid, WIB 92. Deze herinnering is in het bijzonder van belang in het geval de invulling van de arbeidsplaats gedurende de voorgeschreven procedure niet exclusief door één van de twee partijen werd gerealiseerd. In dat geval zal immers het bewijs enkel gezamenlijk kunnen worden geleverd dat aan de voorwaarden is voldaan om de definitieve vrijstelling te bekomen.

Ook het formulier dat aan mijn administratie zal moeten worden overgemaakt in het geval de exploitatie van de in de artikelen 2758 en 2759 WIB 92 bedoelde investering ingevolge een fusie, splitsing of soortgelijke verrichting wordt overgedragen, heeft tot doel om de gelijkgestelde vennootschap te kunnen identificeren alvorens deze de daden kan stellen die tot voor de inwerkingtreding van de voormelde wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten enkel waren voorbehouden aan de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd.

Hiermee wordt dus ook beoogd om de opvolging van deze maatregel door mijn administratie mogelijk te maken, zonder dat er onnodige administratieve lasten op de van deze maatregel gebruik makende werkgevers worden afgewenteld.

De vennootschap die de gelijkstelling wil bekomen zal pas worden gelijk gesteld vanaf de eerste dag van de maand die volgt na de maand waarin een in het in artikel 956 KB/WIB 92 bedoelde formulier wordt overgelegd. Deze relatief beperkte wachttijd heeft tot doel om mijn administratie toe te laten om deze aanvraag tot gelijkstelling administratief te verwerken. Concreet heeft dit dus tot gevolg dat de gelijkgestelde vennootschap slechts een negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing zal kunnen indienen vanaf de maand die volgt op de overlegging van het in artikel 956 KB/WIB 92 bedoelde formulier. Het is dus pas vanaf die maand dat de gelijkgestelde vennootschap zal kunnen handelen in de plaats van de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd. Deze zal dus pas vanaf die maand beschikken over de mogelijkheid om één of meerdere negatieve aangiftes via de toepassing `Finprof' in te dienen.

De gelijkgestelde vennootschap beschikt hierbij over dezelfde termijnen als de werkgever die het in artikel 2758, § 5, WIB 92, bedoelde formulier heeft overgelegd, zodat de termijnen omschreven in Circulaire nr. Ci.RH.244/597.746 (AOIF Nr. 48/2009) dd. 03.11.2009 ook op deze vennootschap van toepassing zijn. De gelijkgestelde vennootschap heeft dus binnen de grenzen die worden omschreven in deze circulaire de mogelijkheid om in uitvoering van de in artikel 2758 of 2759 WIB 92 bedoelde maatregel, een negatieve aangifte in de bedrijfsvoorheffing te dienen of te corrigeren, zelfs al hebben de bezoldigingen waarop de vrijstelling wordt op toegepast betrekking op een periode die voorafgaat aan het tijdstip waarop de gelijkstelling in werking is getreden.

Tot slot voorziet artikel 6 van dit besluit ook dat de bepalingen van de voormelde wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten waarvan de inwerkingtreding, overeenkomstig artikel 8 van die voormelde wet, aan U was gedelegeerd, op hetzelfde tijdstip in werking treden als dit besluit, zijnde de tiende dag die volgt op de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt Ingevolge het advies van de Raad van State werden de bepalingen met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2755 en 2757, WIB 92 geschrapt. Het advies van de Raad van State inzake de inwerkingtreding werd gevolgd.

Dit is, Sire, de draagwijdte van het besluit dat U wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO

ADVIES 65.559/3 VAN 1 APRIL 2019 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KB/WIB 92 OP HET STUK VAN DE VRIJSTELLING VAN DOORSTORTEN VAN BEDRIJFSVOORHEFFING" Op 28 februari 2019 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing".

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 19 maart 2019. De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Jan Velaers en Bruno Peeters, assessoren, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Frédéric Vanneste, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jo Baert, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 1 april 2019. 1. Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken.Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van een verordening noodzakelijk is. 2. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking van het ontwerp 3. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten `tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992' (hierna: KB/WIB 92) met betrekking tot de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing en tot het bepalen van de inwerkingtreding van de artikelen 6, h), en i) en 7, h) en i), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten `houdende de optimalisatie van de steun aan de werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden'.(1).

Rechtsgrond 4. Voor het ontworpen besluit kan rechtsgrond worden gevonden in de bepalingen die in de aanhef zijn vermeld. Vormvereisten 5. Artikel 7 van het ontwerp (ontworpen bijlage IIIter, punt V, van het KB/WIB 92) handelt over het ter beschikking houden van persoonsgegevens ten behoeve van de belastingadministratie. Artikel 36, lid 4, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)', gelezen in samenhang met artikel 57, lid 1, c), en overweging 96 van die verordening, voorziet in een verplichting om de toezichthoudende autoriteit, in dit geval de Gegevensbeschermingsautoriteit bedoeld in de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten `tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit',(2) te raadplegen bij het opstellen van een voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking. Het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit moet bijgevolg nog worden ingewonnen vooraleer het ontwerp doorgang kan vinden.

Onderzoek van de tekst Algemene opmerking 6. Op verschillende plaatsen in het ontwerp wordt melding gemaakt van een koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met toepassing van artikel 27511 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna: WIB 92).Dat is het geval voor de artikelen 3 ("besluit art. 27511"), 6 ("KB 27511") en 7 ("KB artikel 27511").

Dat ontwerpbesluit is nog niet om advies voorgelegd, zodat de afdeling Wetgeving er nog geen kennis van heeft. De gemachtigde verduidelijkte in dat verband het volgende: "Het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 moet inderdaad nog aan de Raad van State worden voorgelegd. De verwijzingen naar dat besluit zullen uit de historiek van artikel 952, KB/WIB 92 en de bijlagen IIIbis en IIIter, KB/WIB 92 worden geschrapt (artikelen 3, 6 en 7 van het ontwerpbesluit). In artikel 7 van het ontwerpbesluit zal de verwijzing naar het koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in uitvoering van artikel 27511, WIB 92 worden vervangen door een verwijzing naar het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten (`laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten')." Artikelen 3 en 6 7. Artikel 3, i), en artikel 6, 2°, van het ontwerp kunnen geen doorgang vinden aangezien de te wijzigen bepalingen ten dele gewijzigd zijn bij een koninklijk besluit dat is bekrachtigd bij wet.De Raad van State heeft dit reeds eerder opgemerkt in advies 60.711/3. (3) Vermits de te wijzigen bepalingen aldus deels kracht van wet hebben en de bekrachtigingswet de Koning niet heeft gemachtigd om die bepalingen opnieuw bij koninklijk besluit te wijzigen, kunnen ze in de huidige stand van de wetgeving enkel na tussenkomst van de wetgever worden gewijzigd.

Hierop gewezen, liet de gemachtigde weten dat de bepalingen in kwestie geschrapt zullen worden.

Artikel 4 8. Het ontworpen artikel 955 van het KB/WIB 92 is voor een deel een overname van de artikelen 2758, § 1, achtste lid, en 2759, § 1, negende lid, van het WIB 92. Bepalingen die een hogere rechtsnorm in herinnering brengen door die over te nemen of te parafraseren, horen in beginsel niet thuis in een uitvoeringsregeling, onder meer omdat daardoor onduidelijkheid dreigt te ontstaan omtrent de juridische aard van de overgenomen bepalingen en erdoor verkeerdelijk de indruk kan worden gewekt dat de overgenomen regels kunnen worden gewijzigd door de overheid die de regels overneemt. Enkel wanneer het voor een goed begrip van de ontworpen regeling onontbeerlijk is dat bepalingen uit een hogere rechtsnorm worden overgenomen, kan dergelijke werkwijze worden gebillijkt, en dan enkel op voorwaarde dat de oorsprong van de betrokken regels wordt vermeld (door het aanbrengen van de vermelding "overeenkomstig artikel ... van het WIB 92 ...") en dat de overname correct en letterlijk gebeurt om geen onduidelijkheid te doen ontstaan omtrent de juiste draagwijdte ervan.

Hier lijkt het overnemen van de wettelijke bepaling niet noodzakelijk.

Er wordt daarom ter overweging gegeven om de ontworpen bepaling als volgt te stellen: "Om met toepassing van artikel 2758, § 1, achtste lid, of artikel 2759, § 1, negende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, wordt voorafgaandelijk een formulier overgelegd waarvan het model door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: ... (verder zoals in de ontworpen bepaling)." Deze opmerking is van overeenkomstige toepassing voor artikel 5 van het ontwerp, dat ten dele een parafrase is van de artikelen 2758, § 1, negende lid, en 2759, § 1, tiende lid, van het WIB 92.

Artikel 8 9. De artikelen 6, i), en 7, i), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten zijn krachtens artikel 8, tweede lid, van diezelfde wet reeds in werking getreden.De inwerkingtreding ervan kan derhalve niet meer worden geregeld.

In artikel 8 van het ontwerp dienen de woorden "en i)" derhalve tweemaal geschrapt te worden. De gemachtigde was het daarmee eens.

Artikel 9 10. In artikel 9 van het ontwerp wordt de inwerkingtreding geregeld. Het gaat deels om onmiddellijke inwerkingtreding (eerste lid), deels om retroactiviteit (tweede tot vijfde lid), (4) deels om toekomstige inwerkingtreding (zesde lid).

In het verleden heeft de afdeling Wetgeving er reeds op gewezen dat het regelen van de wijze waarop een aangifte moet worden ingediend onder meer de te gebruiken codes, zich niet leent tot terugwerkende kracht. (5) Behalve voor het in het vijfde lid bedoelde artikel 3, g), dat enkel de uitvoeringsbepaling afstemt op de wettelijke regeling, dient te worden afgezien van de retroactiviteit.

Wat de onmiddellijke inwerkingtreding betreft, moet worden opgemerkt dat de datum van inwerkingtreding voor een besluit in principe zo moet worden bepaald dat de rechtzoekende over voldoende tijd beschikt om van de nieuwe regeling kennis te nemen en er zich naar te richten.

Tenzij er een bijzondere reden is om af te wijken van de gebruikelijke termijn van tien dagen voor de inwerkingtreding van besluiten, moet van de onmiddellijk inwerkingtreding worden afgezien.

De griffier, De voorzitter, A. Truyens J. Baert _______ Nota's (1) Het opschrift van het ontworpen besluit zou kunnen worden aangevuld om duidelijk te maken dat ook de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten wordt geregeld.(2) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is vanaf 25 mei 2018 opgevolgd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie de artikelen 3 en 110 van de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten).De leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer oefenen evenwel de taken en de bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit uit tussen 25 mei 2018 en de dag waarop de leden van het directiecomité van de Gegevensbeschermingsautoriteit de eed afleggen en een verklaring ondertekenen dat er geen belangenconflicten zijn (artikel 114 van de wet van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit sluiten). (3) Adv.RvS 60.711/3 van 16 januari 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van artikel 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992', opmerking 3: "(...) De te vervangen inleidende zin van artikel 952, § 3, c, 9°, van het KB/WIB 92 is gedeeltelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk sluiten `tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing', dat is bekrachtigd bij artikel 63, 2°, van de programmawet van 19 december 2014. Aangezien de in artikel 2 van het ontwerp bedoelde wijziging betrekking heeft op een bepaling die minstens ten dele kracht van wet heeft, dient ze eveneens bij wet tot stand te worden gebracht.

Onderdeel 54 van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92 is eveneens ingevoegd bij het bekrachtigde koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk sluiten, zodat ook dit onderdeel enkel bij wet kan worden vervangen. Wel kunnen bij koninklijk besluit de onderdelen 55 en 56 aan die bijlage worden toegevoegd.

De conclusie is derhalve dat de artikelen 1, 2 en 3, 2°, die laatste bepaling voor zover ze strekt tot de vervanging van onderdeel 54 van bijlage IIIbis van het KB/WIB 92, in de huidige stand van de regelgeving niet door de Koning kunnen worden genomen en uit het ontwerp dienen te worden weggelaten." (4) Vermits het om retroactiviteit gaat, dient in het vijfde lid te worden geschreven "heeft uitwerking met ingang van" in plaats van "treedt in werking op". (5) Zie bijvoorbeeld adv.RvS 57.262/3 van 20 april 2015 over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de sluiten `tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992'.

13 APRIL 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in de artikelen 2758 en 2759, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992: - artikel 2758, § 1, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2758, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2758, § 4, vijfde lid, hersteld bij de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten en gewijzigd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan sluiten; - artikel 2759, § 1, negende lid, ingevoegd bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 2759, § 1, tiende lid, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten; - artikel 300, § 1, 1° ; - artikel 312;

Gelet op de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, artikel 8;

Gelet op het KB/WIB 92;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 22 november 2018;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting gegeven op 26 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 65.559/3 van de Raad van State gegeven op 1 april 2019. met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 90, § 3, van het KB/WIB 92, hersteld bij het koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de sluiten, worden de woorden "De werkgever" vervangen door de woorden "De werkgever of de hiermee gelijkgestelde vennootschap".

Art. 2.In artikel 952, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten3 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 2006, 21 december 2006, 12 maart 2007, 8 juni 2007, 27 januari 2009, 31 juli 2009, 5 december 2011, 21 februari 2014, 28 april 2015, 23 augustus 2015, en 19 juli 2018 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt: "8° de in artikel 2758, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde werkgevers, de hiermee in toepassing van artikel 2758, § 1, negende lid, van hetzelfde Wetboek gelijkgestelde vennootschappen en de in artikel 2758, § 1, achtste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid, die bezoldigingen bedoeld in artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek betalen of toekennen;"; b) in paragraaf 1, derde lid, wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt: "9° de in artikel 2759, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek beoogde werkgevers, de hiermee in toepassing van artikel 2759, § 1, tiende lid, van hetzelfde Wetboek gelijkgestelde vennootschappen en de in artikel 2759, § 1, negende lid, van hetzelfde Wetboek beoogde ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid, die bezoldigingen bedoeld in artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek betalen of toekennen;"; c) in paragraaf 3, b, 3°, worden de woorden "en 8° tot 10° " vervangen door de woorden "en 10° "; d) in paragraaf 3, b, wordt een bepaling onder 4° /1 ingevoegd, luidende: "4° /1 voor de in § 1, derde lid, 8° tot 9°, bedoelde schuldenaars: de door de werkgever voor die periode betaalde of toegekende belastbare bezoldigingen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 2758, § 4, van hetzelfde Wetboek;".

Art. 3.Artikel 955 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014002049 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de door de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen aan te wijzen verantwoordelijken voor de distributie betreft, van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van d type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014018250 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag va type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekennin sluiten en opgeheven bij de wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan sluiten, wordt hersteld als volgt: "

Art. 955.Om met toepassing van artikel 2758, § 1, achtste lid, of artikel 2759, § 1, negende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te verkrijgen, wordt voorafgaandelijk een formulier overgelegd waarvan het model door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werkgever, of in voorkomend geval de hiermee gelijkgestelde vennootschap; - de identiteit van de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid; - in voorkomend geval, de identiteit van de vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort en die de in artikel 2758, of artikel 2759, van hetzelfde Wetboek, bedoelde investering heeft verricht; - de omschrijving van de opzet en uitvoering van de investering; - het aantal en de beschrijving van de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen die door de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid zullen worden ingevuld; - de datum of verwachte datum van de eerste invulling van elk van deze arbeidsplaatsen die door de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid zullen worden ingevuld; - een verklaring waarin de werkgever en de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid gezamenlijk erkennen verantwoordelijk te zijn voor het leveren van het bewijs bedoeld in artikel 2758, § 4, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, met het oog op het bekomen van de definitieve vrijstelling.".

Art. 4.In hoofdstuk II, afdeling IIbis, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 956 ingevoegd, luidende: "

Art. 956.In geval van toepassing van artikel 2758, § 1, negende lid, of artikel 2759, § 1, tiende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt de in artikel 2758, § 1, negende lid, of artikel 2759, § 1, tiende lid, van hetzelfde Wetboek bedoelde andere vennootschap gelijk gesteld met de werkgever vanaf de maand die volgt na de maand waarin een formulier wordt overgelegd waarvan het model wordt vastgesteld door de minister die Financiën onder zijn bevoegdheid heeft of zijn gedelegeerde, en waarin de volgende gegevens en verklaringen worden opgenomen: - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde werkgever; - in voorkomend geval, de identiteit van de vennootschap deel uitmaakt van een groep van vennootschappen waartoe ook de werkgever behoort en die de in artikel 2758, of artikel 2759, van hetzelfde Wetboek, bedoelde investering heeft verricht; - de identiteit van in artikel 2758, § 1, of artikel 2759, § 1, van hetzelfde Wetboek, bedoelde vennootschap die de exploitatie van de in het eerste lid bedoelde investering heeft overgenomen; - de omschrijving van de opzet en uitvoering van de investering; - het aantal en de beschrijving en datum van de eerste invulling van elk van de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaatsen die reeds voor de voormelde verrichting werden ingevuld.".

Art. 5.In de bijlage IIIter, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten3 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, wordt het punt VIII vervangen als volgt: "VIII. De in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde werkgevers, hiermee gelijkgestelde vennootschappen en ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid: De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen, evenals de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid die in de plaats van de werkgever de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verkrijgen, houden voor elke investering waarvoor een formulier als bedoeld in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is overgelegd de volgende gegevens en documenten ter beschikking van de administratie: a) de volledige identiteit van de werkgever of in voorkomend geval de hiermee gelijkgestelde vennootschap met vermelding van het nationaal nummer of het refertenummer als schuldenaar inzake bedrijfsvoorheffing;b) een kopie van het geldig overgelegde formulier, bedoeld in artikel 2758, § 5, van het hetzelfde Wetboek;c) een overzicht van het gemiddelde aantal werknemers, uitgedrukt in voltijds equivalenten, die zijn tewerkgesteld in de inrichting waar de investering is verricht, met inbegrip van de uitzendkrachten die door een onderneming die erkend is voor uitzendarbeid in deze inrichting worden tewerkgesteld, voor elk belastbaar tijdperk dat werd afgesloten vanaf de 12de maand voorafgaand aan de overlegging van het in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek, bedoelde formulier. De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen en de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid houden een nominatieve lijst ter beschikking van de administratie met daarin voor elke werknemer die een door hen betaalde of toegekende in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde bezoldiging ontvangt: a) de volledige identiteit alsmede, in voorkomend geval, het nationaal nummer;b) de datum van indiensttreding en in voorkomend geval de datum van uitdiensttreding zoals die in de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) zijn vermeld;c) een verwijzing naar één van de nieuwe arbeidsplaatsen vermeld op het door de werkgever op geldige wijze overgelegde formulier bedoeld in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek, die door deze werknemer wordt ingevuld, evenals de datum van de eerste invulling van deze arbeidsplaats. De werkgevers, de hiermee gelijkgestelde vennootschappen en de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid houden voor elke werknemer aan wie zij een in artikel 952, § 1, derde lid, 8° en 9°, bedoelde bezoldiging betalen of toekennen, de volgende documenten ter beschikking van de administratie: a) een overzicht van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen evenals een gedetailleerde berekening van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;b) een kopie van de arbeidsovereenkomst gesloten tussen deze werknemer en de werkgever of de onderneming die erkend is voor uitzendarbeid;c) een door de werknemer ondertekende taakbeschrijving; d) een document, aangevuld met de nodige bewijsstukken, waarin het verband wordt aangetoond tussen de door de werkgever verrichte investering die werd vermeld op het in artikel 2758, § 5, van hetzelfde Wetboek bedoelde formulier en de ten gevolge van deze investering gecreëerde nieuwe arbeidsplaats die wordt ingevuld door deze werknemer.".

Art. 6.De artikelen 6, h), en 7, h), van de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, treden in werking op de tiende dag die volgt op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 april 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad: Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, Belgisch Staatsblad van 22 mei 2014.

Wet van 24 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/03/2015 pub. 02/04/2015 numac 2015003117 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan type wet prom. 24/03/2015 pub. 18/01/2016 numac 2016000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan sluiten houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance sluiten houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van de artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, Belgisch Staatsblad van 2 april 2015.

Wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden, Belgisch Staatsblad van 10 augustus 2018.

Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 27/07/2015 numac 2015000371 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel I type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 19/11/2015 numac 2015000628 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel II type koninklijk besluit prom. 27/08/1993 pub. 04/03/2016 numac 2016000121 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Officieuze coördinatie in het Duits - Deel III sluiten tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten3, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2006.

Koninklijk besluit van 11 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten4, Belgisch Staatsblad van 18 december 2006.

Koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten2, Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (Ed. 7).

Koninklijk besluit van 12 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten0, Belgisch Staatsblad van 20 maart 2007 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 8 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten1, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007.

Koninklijk besluit van 27 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten7, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2009.

Koninklijk besluit van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten6, Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2009.

Koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040544 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens type wet prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen sluiten5, Belgisch Staatsblad van 12 december 2011 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 februari 2014 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 17 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014002049 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de door de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen aan te wijzen verantwoordelijken voor de distributie betreft, van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van d type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014018250 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag va type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekennin sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 juli 2014.

Koninklijk besluit van 28 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 30/04/2015 numac 2015003170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753, 2757, 2758 en 2759, van het Wetboek van de sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 april 2015 (Ed. 2).

Koninklijk besluit van 23 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/08/2015 numac 2015003306 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2015 (1) type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015203514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en de modaliteiten van to type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 11/09/2015 numac 2015007209 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2015-2016 en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de vervolmakings- en opleidingsraad van de Koninklijke Militaire School type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015203493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 28/10/2015 numac 2015203340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van het sociaal begeleidingsplan geregeld vervoer voor type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2015, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, met betrekking tot de continuïteit van de collectieve arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 19/10/2015 numac 2015203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2015.

Koninklijk besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013080 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van de artikelen 2751, 2753 en 2757 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 199 type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013164 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen sluiten, Belgisch Staatsblad van 25 juli 2018.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^