Koninklijk Besluit van 13 augustus 2004
gepubliceerd op 17 september 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2004007222
pub.
17/09/2004
prom.
13/08/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 AUGUSTUS 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 114 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 13 februari 2004 van sectorcomité XIV;

Gelet op het protocol van het Onderhandelingscomité van het militair personeel van de krijgsmacht, afgesloten op 8 maart 2004;

Gelet op het advies nr. 36.823/4 van de Raad van State, gegeven op 13 juli 2004;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties wordt vervangen als volgt : «

Art. 5.Het lint van de medaille wordt versierd met een Arabisch cijfer dat overeenstemt met het aantal uitgevoerde opdrachten of operaties bedoeld in artikel 3, waarvoor betrokkene voldaan heeft aan de voorwaarden om de eervolle onderscheiding te bekomen. Dit cijfer is in brons, 9 mm hoog en 6 mm breed. »

Art. 2.Bij wijze van overgangsmaatregel mogen de militairen en de leden van het burgerpersoneel die niet meer in werkelijke dienst zijn op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, de medaille met een lint versierd met staafjes verder dragen, uiterlijk tot het ogenblik waarop hen, in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1993 tot instelling van een herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties zoals dit van toepassing was voor de wijziging door onderhavig besluit, een nieuw staafje zou worden toegekend.

Art. 3.Onze Minister van Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Athene, 13 augustus 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, A. FLAHAUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^