Koninklijk Besluit van 13 augustus 2011
gepubliceerd op 23 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2011011305
pub.
23/08/2011
prom.
13/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, inzonderheid op artikel 50, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon.

Overwegende dat de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn op 16 maart 2011 advies heeft uitgebracht.

Gelet op de beslissing van de Ministers genomen tijdens het begrotingsconclaaf van 24 maart 2011 betreffende de toepassing van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing van de socialebijstandsuitkeringen voor de periode 2011-2012;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 maart 2011 en op 9 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 26 mei 2011;

Gelet op het advies 49.821/1 van de Raad van State, gegeven op 30 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 2007 en 4 mei 2010, wordt aangevuld als volgt : « 6° op 1 september 2011 : 4.858,43 7.287,65 9.716,87 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, en Onze Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 13 augustus 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, P. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^