Koninklijk Besluit van 13 augustus 2011
gepubliceerd op 24 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022290
pub.
24/08/2011
prom.
13/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit houdende aanpassing van het grensbedrag van de verzekeringstegemoetkoming aan welvaartsaanpassing


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, §1, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 april 1997 en gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 27 december 2006, 26 maart 2007 en 19 mei 2010, en derde lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 14 juli 2011;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit dat het nieuwe grensbedrag van de verhoogde tegemoetkoming, van toepassing op 1 september 2011, zo snel als mogelijk dient te zijn gekend door de verzekeringsinstellingen, zodat zij hun informaticaprogramma's op tijd kunnen aanpassen en de rechten op verhoogde tegemoetkoming op juiste wijze kunnen toekennen op deze datum;

Gelet op het advies 50.129/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag bedoeld in de artikels 17 en 38 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, zoals het bestaat op 31 augustus 2011, wordt verhoogd met 0,7% op 1 september 2011. Hetzelfde bedrag, zoals het bestaat op 31 december 2011, wordt verhoogd met 1,3 % op 1 januari 2012.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 13 augustus 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^