Koninklijk Besluit van 13 augustus 2011
gepubliceerd op 24 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022292
pub.
24/08/2011
prom.
13/08/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 AUGUSTUS 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, artikel 29, § 4, ingevoegd bij de wet van 28 maart 1973 en vervangen bij het koninklijk besluit van 23 december 1996;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 35, hersteld bij de wet van 12 augustus 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft type wet prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 bron diensten van de eerste minister en ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, artikel 7;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen, gegeven op 28 april 2011;

Gelet op het advies van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen, gegeven op 7 april 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 mei 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 10 mei 2011;

Gelet op het advies nr. 49.734/1 van de Raad van State, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en de Minister van Zelfstandigen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 7, § 1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 9 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/04/2007 pub. 17/04/2007 numac 2007022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden sluiten tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 april 2008, 30 augustus 2008, 9 maart 2009 en 18 augustus 2010, worden de woorden « en ten vroegste na 31 december 1995 » vervangen door de woorden « en ten vroegste na 31 december 1997 ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Pensioenen en de Minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, op 13 augustus 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, M. DAERDEN De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^