Koninklijk Besluit van 13 december 2000
gepubliceerd op 10 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012932
pub.
10/01/2001
prom.
13/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het aantal leden ervan (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 mei 1981 en 5 november 1990;

Gelet op het in het Belgisch Staatsblad van 7 juli 1999 bekendgemaakte bericht;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het aantal leden ervan wordt vervangen door het volgende opschrift : « Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan ».

Art. 2.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 november 1990, wordt vervangen als volgt : «

Artikel 1.§ 1. Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten", dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers behorende tot volgende bedrijfstakken : 1. de inrichtingen en diensten met internaat- of semi-internaatstelsel voor minderjarigen en/of voor gehandicapte volwassenen;2. de diensten voor plaatsing in gezinnen;3. de diensten die gezinsvervangende tehuizen organiseren;4. de diensten die, hetzij in het kader van de bijzondere jeugdbijstand, hetzij in het kader van de gehandicaptenzorg, een ambulante hulp en begeleiding bieden, zowel van collectieve als van individuele aard, in het eigen milieu of in een open dienst;5. de inrichtingen en diensten onderworpen aan de reglementering tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning of subsidiëring van de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en van de onthaalcentra of van de onthaaltehuizen voor bepaalde thuislozen;6. de inrichtingen en diensten die huisvesting en hulp bieden aan bijzondere maatschappelijk achtergestelde groepen. Onder diensten in het kader van de bijzondere jeugdbijstand, bedoeld in het eerste lid, 4, worden onder meer verstaan : a) de centra voor opvoedkundige voorlichting;b) de diensten voor opvoedkundige of filantropische prestaties;c) de diensten voor provoogdij;d) de diensten voor hulpverlening in open milieu;e) de dagcentra;f) de diensten voor hulp en opvoedkundige tussenkomst;g) de diensten voor onthaal en opvoedkundige hulp;h) de thuisbegeleidingsdiensten;i) de diensten voor begeleid zelfstandig wonen. Onder diensten in het kader van de gehandicaptenzorg, bedoeld in het eerste lid, 4, worden onder meer verstaan : a) de diensten voor vroegtijdige hulp aan gehandicapte kinderen en aan de ouders van gehandicapte kinderen;b) de diensten voor hulp aan de activiteiten van het dagelijkse leven;c) de begeleidingsdiensten;d) de thuisbegeleidingsdiensten;e) de diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte personen;f) de diensten voor beschermd wonen;g) de diensten voor begeleid wonen van mentaal gehandicapten. § 2. Het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten is niet bevoegd voor de werkgevers die, op basis van de verrichte activiteit, ressorteren onder een ander paritair comité. »

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 mei 1981, wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.Het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten bestaat uit zesentwintig gewone en zesentwintig plaatsvervangende leden. »

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 12 augustus 1974Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/08/1974 pub. 19/10/2007 numac 2007000859 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten en tot vaststelling van het aantal leden ervan. - Officieuze coördinatie in sluiten, Belgisch Staatsblad van 10 september 1974.

Koninklijk besluit van 15 mei 1981, Belgisch Staatsblad van 26 mei 1981.

Koninklijk besluit van 5 november 1990, Belgisch Staatsblad van 14 november 1990.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^